Chuyên đề Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần tư vấn khoa học công nghệ xây dựng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 41.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty 41.1.1. Danh mục nguyên vật liệu tại công ty 41.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 41.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty 51.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty 7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 112.1.Tính giá nguyên vật liệu 112.1.1. Tính giá nguyên vật liệu tăng: 112.1.2.Tính giá nguyên vật liệu giảm: 122.2. Kế toán ban đầu: 122.2.1. Đối với nghiệp vụ tăng NVL: 132.2.1.1. Trường hợp nhập vật liệu từ nguồn mua ngoài: 132.2.1.2. Nhập do di chuyển nội bộ. 202.2.1.2. Nhập do di chuyển nội bộ. 212.2.1.3. Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến. 212.2.2. Đối với nghiệp vụ giảm NVL: 212.2.3. Trình tự nhập - xuất kho nguyên vật liệu. 242.2.3.1. Trình tự nhập kho nguyên vật liệu. 242.2.3.2. Trình tự xuất kho. 242.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn Khoa học Công nghệ Xây dựng. 252.4. Kế toán tổng hợp: 292.4.1. Tài khoản sử dụng cho hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn Khoa học Công nghệ Xây dựng. 292.4.2. Kế toán tổng hợp nhập- xuất nguyên vật liệu: 302.4.2.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 302.4.2.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu: 37CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 463.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 463.1.1. Ưu điểm 463.1.2. Nhược điểm 483.1.3. Phương hướng hoàn thiện 493.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 503.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 503.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 523.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 523.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 523.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 533.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu 53KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 4

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty 4

1.1.1. Danh mục nguyên vật liệu tại công ty 4

1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 4

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty 5

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty 7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 11

2.1.Tính giá nguyên vật liệu 11

2.1.1. Tính giá nguyên vật liệu tăng: 11

2.1.2.Tính giá nguyên vật liệu giảm: 12

2.2. Kế toán ban đầu: 12

2.2.1. Đối với nghiệp vụ tăng NVL: 13

2.2.1.1. Trường hợp nhập vật liệu từ nguồn mua ngoài: 13

2.2.1.2. Nhập do di chuyển nội bộ. 20

2.2.1.2. Nhập do di chuyển nội bộ. 21

2.2.1.3. Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến. 21

2.2.2. Đối với nghiệp vụ giảm NVL: 21

2.2.3. Trình tự nhập - xuất kho nguyên vật liệu. 24

2.2.3.1. Trình tự nhập kho nguyên vật liệu. 24

2.2.3.2. Trình tự xuất kho. 24

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn Khoa học Công nghệ Xây dựng. 25

2.4. Kế toán tổng hợp: 29

2.4.1. Tài khoản sử dụng cho hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn Khoa học Công nghệ Xây dựng. 29

2.4.2. Kế toán tổng hợp nhập- xuất nguyên vật liệu: 30

2.4.2.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 30

2.4.2.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu: 37

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 46

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 46

3.1.1. Ưu điểm 46

3.1.2. Nhược điểm 48

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 49

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 50

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 50

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 52

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 52

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 52

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 53

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu 53

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY