Chuyên đề Tổ chức hoạt động marketing sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1I. NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY KINH DOANH QUỐC TẾ 41. Tự do hoá thương mại toàn cầu, những thời cơ và thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế Việt Nam 42. Phân tích nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 72.1. Khái niệm, bản chất và những đặc trưng cơ bản của Marketing xuất khẩu 72.2. Nghiên cứu Marketing xuất khẩu và phân tích khả năng xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 102.3. Lựa chọn thị trường xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 152.4. Lựa chọn các hình thức xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 173. Xác lập triển khai Marketing sản phẩm xuất khẩu 193.1. Khái niệm và cấu trúc sản phẩm trên thị trường quốc tế 193.2. Nội dung quyết định sản phẩm xuất khẩu 20II. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY 221. Quá trình hình thành và phát triển 221.1.Giới thiệu về tổng công ty rau quả Việt Nam 221.2. Quyết định thành lập 222. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty 242.1. Chức năng và nhiệm vụ. 242.2. Khả năng xuất khẩu của Tổng công ty rau quả Việt Nam 262.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Tổng công ty 273. Môi trường kinh doanh của Tổng công ty 313.1.Môi trường kinh doanh bên trong Tổng công ty 313.2. Môi trường vĩ mô 384. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 404.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung 404.2. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu. 41III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 421. Quyết định Marketing sản phẩm 421.1. Quyết định về chủng loại sản phẩm. 421.2. Cấu trúc sản phẩm rau quả chế biến xuất khẩu sang thị trường Liên Bang Nga 451.3. Quyết định về sản phẩm mới 462. Quyết định gía sản phẩm 462.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá. 462.2. Quy trình định giá. 472.3. Chiến lược giá. 473. Phân tích hệ thống phân phối 483.1. Kênh phân phối của Tổng công ty. 483.2. Đánh giá kênh phân phối của Tổng công ty 494. Phân tích xúc tiến thương mại của Tổng công ty Rau quả Việt Nam sang thị trường Liên Bang Nga 504.1. Quảng cáo 504.2. Xúc tiến bán hàng và quan hệ công chúng 50IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 511. Lợi thế 512. Khó khăn 52V. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN BANG NGA 541. Quyết định về chủng loại sản phẩm xuất khẩu 552. Quyết định về cải tiến sản phẩm xuất khẩu 553. Quyết về hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu. 56KẾT LUẬN 57MỤC LỤC 58

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY KINH DOANH QUỐC TẾ 4

1. Tự do hoá thương mại toàn cầu, những thời cơ và thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế Việt Nam 4

2. Phân tích nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 7

2.1. Khái niệm, bản chất và những đặc trưng cơ bản của Marketing xuất khẩu 7

2.2. Nghiên cứu Marketing xuất khẩu và phân tích khả năng xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 10

2.3. Lựa chọn thị trường xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 15

2.4. Lựa chọn các hình thức xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 17

3. Xác lập triển khai Marketing sản phẩm xuất khẩu 19

3.1. Khái niệm và cấu trúc sản phẩm trên thị trường quốc tế 19

3.2. Nội dung quyết định sản phẩm xuất khẩu 20

II. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY 22

1. Quá trình hình thành và phát triển 22

1.1.Giới thiệu về tổng công ty rau quả Việt Nam 22

1.2. Quyết định thành lập 22

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty 24

2.1. Chức năng và nhiệm vụ. 24

2.2. Khả năng xuất khẩu của Tổng công ty rau quả Việt Nam 26

2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Tổng công ty 27

3. Môi trường kinh doanh của Tổng công ty 31

3.1.Môi trường kinh doanh bên trong Tổng công ty 31

3.2. Môi trường vĩ mô 38

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 40

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung 40

4.2. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu. 41

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 42

1. Quyết định Marketing sản phẩm 42

1.1. Quyết định về chủng loại sản phẩm. 42

1.2. Cấu trúc sản phẩm rau quả chế biến xuất khẩu sang thị trường Liên Bang Nga 45

1.3. Quyết định về sản phẩm mới 46

2. Quyết định gía sản phẩm 46

2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá. 46

2.2. Quy trình định giá. 47

2.3. Chiến lược giá. 47

3. Phân tích hệ thống phân phối 48

3.1. Kênh phân phối của Tổng công ty. 48

3.2. Đánh giá kênh phân phối của Tổng công ty 49

4. Phân tích xúc tiến thương mại của Tổng công ty Rau quả Việt Nam sang thị trường Liên Bang Nga 50

4.1. Quảng cáo 50

4.2. Xúc tiến bán hàng và quan hệ công chúng 50

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM 51

1. Lợi thế 51

2. Khó khăn 52

V. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN BANG NGA 54

1. Quyết định về chủng loại sản phẩm xuất khẩu 55

2. Quyết định về cải tiến sản phẩm xuất khẩu 55

3. Quyết về hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu. 56

KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY