Chuyên đề Tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ 1

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ . 1

1.1.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm. 1

1.1.1.1 Khái niệm Tiêu Thụ Thành Phẩm 1

1.1.1.2 ý nghĩa của việc hạch toán kế toán khâu tiêu thụ 1

1.1.1.3 Nhiệm vụ của hạch toán kế toán khâu tiêu thụ 2

1.1.2 Một số khái niệm có liên quan đến tiêu thụ 2

1.1.2.1 Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 2

1.1.2.2 Một số khái niệm có liên quan đến tiêu thụ 2

1.1.3 Các phương thức bán hàng 3

1.1.4 Các phương thức thanh toán 4

1.1.4.1 Thanh toán bằng tiền 4

1.1.4.2 Thanh toán không dùng tiền mặt. 4

1.1.5 Tài khoản sử dụng 4

1.1.6 Sổ sách và chứng từ sử dụng 5

1.1.7 HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM.

1.2 NỘI DUNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM. 8

1.2.1 Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp 8

1.2.2 Hạch toán theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 10

1.2.3 Một số phương thức bán hàng khác. 12

1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 15

1.3.1 Chi phí bán hàng 15

1.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.3.3 Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 15

1.3.3.1 Tài khoản sử dụng 15

1.3.3.2 Trình tự hạch toán 16

1.4 HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM. 16

1.4.1 Tài khoản sử dụng 16

1.4.2 Hạch toán xác định kết quả sản xuất tiêu thụ 18

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HOÀ.

2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HÒA 20

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20

2.1.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty. 24

2.1.3. Đặc điểm của bộ máy quản lý của công ty 25

2.2 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 28

2.2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng kế toán 28

2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 28

2.2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng của công ty 30

2.2.4 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 30

2.2.5 Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại công ty 31

2.2.6 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán tại công ty 32

2.3 CÁC CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP - XUẤT KHO THÀNH PHẨM. 32

2.3.1 Kế toán chi tiết thành phẩm ở công ty 36

2.3.2 Một số tài khoản kế toán sử dụng trên sổ 41

2.4 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HOÀ 44

2.4.1 Tình hình tiêu thụ thành phẩm tại công ty 44

2.4.2 Các hình thức thanh toán công ty đang áp dụng 45

2.3.3 Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng. 46

2.5 KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ. 48

2.5.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ 48

2.5.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 49

2.6 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 53

2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng. 53

2.6.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HOÀ.

3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 59

3.2 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY. 60

3.3 ƯU NHƯỢC, NHƯỢC ĐIỂM. 60

3.3.1 Ưu điểm 60

3.3.1.1 Về việc mã hoá vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 60

3.3.1.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 61

3.3.2.1 Hệ thống tài khoản 61

3.3.2.2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 61

3.3.2.3 Việc phân bổ chi phi bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp 62

3.4 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HOÀ. 62

3.4.1 Hệ thống tài khoản 62

3.4.2 Việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí QLDN 63

3.4.3 Về phần mềm sử dụng 63

3.4.4 Về công tác kế toán quản trị ở công ty. 63

3.5 KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY. 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY