Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình

MỤC LỤCLời nói đầu: 1Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 31.1.2. Khái niệm, kết cấu và phân loại chi phí sản xuất 41.1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 41.1.2.2. Kết cấu nội dung chi phí sản xuất 51.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 71.1.3. Giá thành sản phẩm 111.1.3.1. Khái niệm, bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm 111.1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất 131.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 151.3.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 161.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 171.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 171.2.2. Trình tự kế toán và tập hợp chi phí sản xuất 181.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 191.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 191.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 221.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 231.2.3.4. Kế toán chi phí trả trước 261.2.3.5. Kế toán chi phí phải trả 281.2.3.6. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất 301.2.3.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 321.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 341.3. Kế toán giá thành sản phẩm 361.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 361.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 361.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 371.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 431.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 431.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương 441.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 461.5. Hệ thống sổ kế toán 46Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 512.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 512.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 512.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 542.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 562.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất Giầy thể thao ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 602.1.5. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 60 2.1.6. Hình thức kế toán sử dụng ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 62 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 642.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty 652.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 652.2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 662.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 672.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 67 2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 812.2.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 91 2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty 1012.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 1032.3. Tính giá thành tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 1052.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 105Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 1143.1. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Giầy Cẩm Bình 1143.1.1. Những ưu điểm 1153.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 1183.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 1213.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 1223.2.2. Kế toán chi phí trả lãi tiền vay 1233.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và nhần viên phân xưởng 1243.2.4. Về thiệt hại sản phẩm hỏng 1243.2.5. ứng dụng tin học vào công tác kế toán 1243.2.6. Chi phí tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 1273.2.7. Nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý của cán bộ công nhân viên 1283.3. Điều kiện vận dụng 1283.4. Hiệu quả khi thực hiện biện pháp 129Kết luận 130

MỤC LỤC

Lời nói đầu: 1

Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.2. Khái niệm, kết cấu và phân loại chi phí sản xuất 4

1.1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 4

1.1.2.2. Kết cấu nội dung chi phí sản xuất 5

1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 7

1.1.3. Giá thành sản phẩm 11

1.1.3.1. Khái niệm, bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm 11

1.1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất 13

1.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15

1.3.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17

1.2.2. Trình tự kế toán và tập hợp chi phí sản xuất 18

1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 19

1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19

1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22

1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 23

1.2.3.4. Kế toán chi phí trả trước 26

1.2.3.5. Kế toán chi phí phải trả 28

1.2.3.6. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất 30

1.2.3.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 32

1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 34

1.3. Kế toán giá thành sản phẩm 36

1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 36

1.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 36

1.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 37

1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 43

1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43

1.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương 44

1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 46

1.5. Hệ thống sổ kế toán 46

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 54

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 56

2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất Giầy thể thao ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 60

2.1.5. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 60

2.1.6. Hình thức kế toán sử dụng ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 62

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 64

2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty 65

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 65

2.2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 66

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 67

2.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 67

2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 81

2.2.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 91

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty 101

2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 103

2.3. Tính giá thành tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 105

2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 105

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình

114

3.1. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Giầy Cẩm Bình 114

3.1.1. Những ưu điểm 115

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 118

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 121

3.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 122

3.2.2. Kế toán chi phí trả lãi tiền vay 123

3.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và nhần viên phân xưởng 124

3.2.4. Về thiệt hại sản phẩm hỏng 124

3.2.5. ứng dụng tin học vào công tác kế toán 124

3.2.6. Chi phí tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 127

3.2.7. Nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý của cán bộ công nhân viên 128

3.3. Điều kiện vận dụng 128

3.4. Hiệu quả khi thực hiện biện pháp 129

Kết luận 130

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY