Chuyên đề Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Bộ Kế hoạch đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài 41.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 41.1.1 Quá trình hình thành và trưởng thành của bộ kế hoạch đầu tư 41.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 51.1.2.1 Vị trí và chức năng 51.1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 51.1.2.3 Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 18 vụ và các phòng ban khác 51.2 Cục đầu tư nước ngoài 61.2.1 Hình thành và phát triển 61.2.2 Chức năng nhiệm vụ 61.2.3 Cơ cấu tổ chức 91.2.3.1 Lãnh đạo: 91.2.3.2 Bộ máy giúp việc cục trưởng, gồm 6 phòng ban: 9Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn vốn FDI vào Vĩnh Phúc thời gian qua 132.1 Tổng quan môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc 132.1.1 Khung chính sách FDI 152.1.1.1 Các hiệp ước quốc tế về FDI 152.1.1.2 Các quyết định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp 162.1.1.3 Thủ tục quản lý dự án FDI 162.1.1.4 Chính sách thuế 172.1.2 Môi trường kinh tế- xã hội 192.1.2.1 Kết cấu hạ tầng 192.1.3 Tình hình kinh tế 222.1.3.1 Công nghiệp 222.1.3.2 Nông lâm thủy sản 222.1.3.3 Thương mại 222.1.3.4 Hợp tác đầu tư: 222.2 Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại Vĩnh Phúc 242.2.1 Cơ cấu đầu tư, thống kê tình hình triển khai các dự án FDI tại Vĩnh Phúc 252.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các sự án đầu tư 272.3 Đánh giá về kết quả thu hút và sử dụng vốn FDI tại Vĩnh Phúc 282.3.1 Những đóng góp tích cực 282.3.1.1 Tạo nguồn vốn bổ sung quan trọng 282.3.1.2 Chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 292.3.1.3 Giải quyết việc làm và nâng cao trình độ người lao động 312.3.1.4 Đóng góp vào ngân sách 322.3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 322.3.2.1 Cơ chế quản lý 352.3.2.2 Các nguyên nhân khác 35Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút và hiệu quả sử dụng vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc 373.1 Định hướng thu hút và sử dụng vốn FDI trong những năm tới 373.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đến năm 2010 373.1.2 Những lĩnh vực ưu tiên phát triển 373.1.3 Định hướng thu hút FDI 383.1.3.1. Về địa bàn 383.1.3.2. Về hình thức đầu tư 383.2 Một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vồn FDI thời gian tới 383.2.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư 383.2.1.1 Cải thiện chính sách đất đai 383.2.1.2 Tăng cường hơn nữa các biên pháp khuyến khích đầu tư 383.2.2 Cải cách hành chính 393.2.2.1 Cải cách thủ tục hành chính 393.2.2.2 Bộ máy hành chính 403.2.3 Tăng cường đổi mới, vận động xúc tiến đầu tư 403.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 40KẾT LUẬN 41Danh mục tài liệu tham khảo 42

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Bộ Kế hoạch đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài 4

1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4

1.1.1 Quá trình hình thành và trưởng thành của bộ kế hoạch đầu tư 4

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5

1.1.2.1 Vị trí và chức năng 5

1.1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 5

1.1.2.3 Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 18 vụ và các phòng ban khác 5

1.2 Cục đầu tư nước ngoài 6

1.2.1 Hình thành và phát triển 6

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ 6

1.2.3 Cơ cấu tổ chức 9

1.2.3.1 Lãnh đạo: 9

1.2.3.2 Bộ máy giúp việc cục trưởng, gồm 6 phòng ban: 9

Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn vốn FDI vào Vĩnh Phúc thời gian qua 13

2.1 Tổng quan môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc 13

2.1.1 Khung chính sách FDI 15

2.1.1.1 Các hiệp ước quốc tế về FDI 15

2.1.1.2 Các quyết định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp 16

2.1.1.3 Thủ tục quản lý dự án FDI 16

2.1.1.4 Chính sách thuế 17

2.1.2 Môi trường kinh tế- xã hội 19

2.1.2.1 Kết cấu hạ tầng 19

2.1.3 Tình hình kinh tế 22

2.1.3.1 Công nghiệp 22

2.1.3.2 Nông lâm thủy sản 22

2.1.3.3 Thương mại 22

2.1.3.4 Hợp tác đầu tư: 22

2.2 Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại Vĩnh Phúc 24

2.2.1 Cơ cấu đầu tư, thống kê tình hình triển khai các dự án FDI tại Vĩnh Phúc 25

2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các sự án đầu tư 27

2.3 Đánh giá về kết quả thu hút và sử dụng vốn FDI tại Vĩnh Phúc 28

2.3.1 Những đóng góp tích cực 28

2.3.1.1 Tạo nguồn vốn bổ sung quan trọng 28

2.3.1.2 Chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 29

2.3.1.3 Giải quyết việc làm và nâng cao trình độ người lao động 31

2.3.1.4 Đóng góp vào ngân sách 32

2.3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 32

2.3.2.1 Cơ chế quản lý 35

2.3.2.2 Các nguyên nhân khác 35

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút và hiệu quả sử dụng vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc 37

3.1 Định hướng thu hút và sử dụng vốn FDI trong những năm tới 37

3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đến năm 2010 37

3.1.2 Những lĩnh vực ưu tiên phát triển 37

3.1.3 Định hướng thu hút FDI 38

3.1.3.1. Về địa bàn 38

3.1.3.2. Về hình thức đầu tư 38

3.2 Một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vồn FDI thời gian tới 38

3.2.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư 38

3.2.1.1 Cải thiện chính sách đất đai 38

3.2.1.2 Tăng cường hơn nữa các biên pháp khuyến khích đầu tư 38

3.2.2 Cải cách hành chính 39

3.2.2.1 Cải cách thủ tục hành chính 39

3.2.2.2 Bộ máy hành chính 40

3.2.3 Tăng cường đổi mới, vận động xúc tiến đầu tư 40

3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 40

KẾT LUẬN 41

Danh mục tài liệu tham khảo 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY