Chuyên đề Tình hình đầu tư phát triển tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xây lắp Hoá chất: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT (GỌI TẮT LÀ CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT) TRONG THỜI GIAN QUA. 21.1.Tổng quan về công ty Xây lắp Hoá chất. 21.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 21.1.2.Cơ cấu tổ chức. 41.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 41.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 61.1.3. Ngành nghề kinh doanh: 81.1.3.1. Xây dựng: 81.1.3.2. Tư vấn và thiết kế: 91.1.3.3. Sản xuất công nghiệp: 91.1.3.4. Dịch vụ: 91.1.4. Năng lực công ty: 91.1.4.1. Năng lực tài chính: 91.1.4.2. Nhân lực: 91.1.4.3. Năng lực về máy móc thiết bị thi công: 101.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 121.3. Vai trò của đầu tư phát triển trong nền kinh tế và tính tất yếu khách quan phải mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty. 131.3.1. Vai trò của đầu tư phát triển: 131.3.1.1. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ: 141.3.1.2. Đối với nền kinh tế: 141.3.2. Tính tất yếu khách quan phải đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty: 161.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển tại công ty. 171.3.3.1. Lợi nhuận kì vọng tương lai: 171.3.3.2. Lãi suất thực tế: 181.3.3.3. Sản lượng quốc gia: 181.3.3.4. Khoa học công nghệ: 191.3.3.5. Vốn đầu tư: 191.3.3.6. Con người và quản lý: 201.4. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển ở công ty Xây lắp Hoá chất trong thời gian vừa qua. 201.4.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư phát triển. 201.4.1.1. Vốn đầu tư: 201.4.1.2. Nguồn vốn đầu tư: 221.4.2. Lĩnh vực đầu tư theo đối tượng đầu tư: 271.4.2.1.Đầu tư vào máy móc thiết bị: 271.4.2.2.Đầu tư vào nhà xưởng (Đầu tư xây lắp): 341.4.2.3.Đầu tư vào nguồn nhân lực: 361.4.2.4. Đầu tư vào các lĩnh vực khác: 391.4.3. Đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực kinh tế: 401.4.3.1. Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng: 401.4.3.2. Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp: 411.5. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong thời gian qua: 421.5.1. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 421.5.1.1. Đánh giá kết quả đầu tư: 421.5.1.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư: 451.5.2. Thành tựu: 501.5.3. Hạn chế: 571.5.3.1. Công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư: 571.5.3.2. Công tác tổ chức, đào tạo và lao động tiền lương: 571.5.3.3. Hạn chế về vốn đầu tư: 581.5.3.4. Hạn chế trong công tác kế hoạch hoá đầu tư và lập dự án đầu tư: 581.5.3.5. Công tác thị trường và nhận việc làm: 591.5.3.6. Công tác tài chính kế toán và quản lý chi phí sản xuất: 591.5.3.7. Công tác tổ chức điều hành sản xuất: 601.5.3.8. Một số hạn chế khác: 61CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 632.1. Định hướng cho hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 632.1.1. Mục tiêu chung của toàn công ty: 632.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty. 652.2. Đánh giá công ty theo mô hình SWOT: 652.2.1. Điểm mạnh (S): 652.2.2. Điểm yếu (W). 662.2.3. Cơ hội (O). 662.2.4. Thách thức (T). 672.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển: 672.4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty: 682.4.1. Các giải pháp về vốn: 682.4.1.1. Đối với nguồn vốn tự có: 692.4.1.2. Về nguồn vốn ngân sách: 702.4.1.3. Đối với vốn vay: 702.4.1.4.Nhóm giải pháp về quản lý và sử dụng vốn: 712.4.1.5. Một số giải pháp về vốn khác: 732.4.2. Giải pháp về con người: 732.4.2.1. Đối với công tác tuyển dụng lao động: 742.4.2.2. Đối với công tác đào tạo: 752.4.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức: 762.4.4. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ thi công: 77 2.4.5. Giải pháp về thị trường: 782.4.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thành quả đầu tư tạo điều kiện tiền đề đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển: 792.4.7. Một số giải pháp khác: 792.5. Kiến nghị: 802.5.1. Về phía Nhà nước: 802.5.2. Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam: 81KẾT LUẬN 82TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT (GỌI TẮT LÀ CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT) TRONG THỜI GIAN QUA. 2

1.1.Tổng quan về công ty Xây lắp Hoá chất. 2

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 2

1.1.2.Cơ cấu tổ chức. 4

1.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 4

1.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 6

1.1.3. Ngành nghề kinh doanh: 8

1.1.3.1. Xây dựng: 8

1.1.3.2. Tư vấn và thiết kế: 9

1.1.3.3. Sản xuất công nghiệp: 9

1.1.3.4. Dịch vụ: 9

1.1.4. Năng lực công ty: 9

1.1.4.1. Năng lực tài chính: 9

1.1.4.2. Nhân lực: 9

1.1.4.3. Năng lực về máy móc thiết bị thi công: 10

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 12

1.3. Vai trò của đầu tư phát triển trong nền kinh tế và tính tất yếu khách quan phải mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty. 13

1.3.1. Vai trò của đầu tư phát triển: 13

1.3.1.1. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ: 14

1.3.1.2. Đối với nền kinh tế: 14

1.3.2. Tính tất yếu khách quan phải đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại công ty: 16

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển tại công ty. 17

1.3.3.1. Lợi nhuận kì vọng tương lai: 17

1.3.3.2. Lãi suất thực tế: 18

1.3.3.3. Sản lượng quốc gia: 18

1.3.3.4. Khoa học công nghệ: 19

1.3.3.5. Vốn đầu tư: 19

1.3.3.6. Con người và quản lý: 20

1.4. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển ở công ty Xây lắp Hoá chất trong thời gian vừa qua. 20

1.4.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư phát triển. 20

1.4.1.1. Vốn đầu tư: 20

1.4.1.2. Nguồn vốn đầu tư: 22

1.4.2. Lĩnh vực đầu tư theo đối tượng đầu tư: 27

1.4.2.1.Đầu tư vào máy móc thiết bị: 27

1.4.2.2.Đầu tư vào nhà xưởng (Đầu tư xây lắp): 34

1.4.2.3.Đầu tư vào nguồn nhân lực: 36

1.4.2.4. Đầu tư vào các lĩnh vực khác: 39

1.4.3. Đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực kinh tế: 40

1.4.3.1. Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng: 40

1.4.3.2. Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp: 41

1.5. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty trong thời gian qua: 42

1.5.1. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 42

1.5.1.1. Đánh giá kết quả đầu tư: 42

1.5.1.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư: 45

1.5.2. Thành tựu: 50

1.5.3. Hạn chế: 57

1.5.3.1. Công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư: 57

1.5.3.2. Công tác tổ chức, đào tạo và lao động tiền lương: 57

1.5.3.3. Hạn chế về vốn đầu tư: 58

1.5.3.4. Hạn chế trong công tác kế hoạch hoá đầu tư và lập dự án đầu tư: 58

1.5.3.5. Công tác thị trường và nhận việc làm: 59

1.5.3.6. Công tác tài chính kế toán và quản lý chi phí sản xuất: 59

1.5.3.7. Công tác tổ chức điều hành sản xuất: 60

1.5.3.8. Một số hạn chế khác: 61

CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 63

2.1. Định hướng cho hoạt động đầu tư phát triển của công ty. 63

2.1.1. Mục tiêu chung của toàn công ty: 63

2.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty. 65

2.2. Đánh giá công ty theo mô hình SWOT: 65

2.2.1. Điểm mạnh (S): 65

2.2.2. Điểm yếu (W). 66

2.2.3. Cơ hội (O). 66

2.2.4. Thách thức (T). 67

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển: 67

2.4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty: 68

2.4.1. Các giải pháp về vốn: 68

2.4.1.1. Đối với nguồn vốn tự có: 69

2.4.1.2. Về nguồn vốn ngân sách: 70

2.4.1.3. Đối với vốn vay: 70

2.4.1.4.Nhóm giải pháp về quản lý và sử dụng vốn: 71

2.4.1.5. Một số giải pháp về vốn khác: 73

2.4.2. Giải pháp về con người: 73

2.4.2.1. Đối với công tác tuyển dụng lao động: 74

2.4.2.2. Đối với công tác đào tạo: 75

2.4.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức: 76

2.4.4. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị phục vụ thi công: 77

2.4.5. Giải pháp về thị trường: 78

2.4.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thành quả đầu tư tạo điều kiện tiền đề đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển: 79

2.4.7. Một số giải pháp khác: 79

2.5. Kiến nghị: 80

2.5.1. Về phía Nhà nước: 80

2.5.2. Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam: 81

KẾT LUẬN 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY