Chuyên đề Tình hình đầu tư phát triển ở công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ. 2I. Cơ sở lý luận về đầu tư. 21. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển. 22. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển. 33. Vai trò của đầu tư phát triển. 43.1. Trên giác độ nền kinh tế. 43.2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. 6II. Đầu tư trong doanh nghiệp. 71. Khái niệm về đầu tư trong doanh nghiệp. 72. Nội dung của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. 73. Phân loại đầu tư trong doanh nghiệp theo lĩnh vực đầu tư. 124. Vốn và nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. 124.1. Vốn đầu tư. 124.2. Các nguồn huy động vốn của doanh nghiệp. 135. Vai trò của đầu tư trong doanh nghiệp. 156. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 167. Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 187.1. Hiệu quả tài chính. 187.1.1. Chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư 187.1.2. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn cố định 197.1.3. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng doanh thu 197.1.4. Chi tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của DN 197.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNH ĐOÀN MINH GIANG 21I, Quá trình hình thành công ty: 21II, sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty. 231, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 232.1, Hội đồng quản trị: 23 2.2, Ban giám đốc: 242.3, Phòng hành chính - tổng hợp: 252.4, Phòng kinh doanh: 262.5, Phòng kế toán: 272.6, Ban dự án: 28III, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ lúc ra đời tới nay 29II. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư và xnk đoàn minh giang. 311 Tình hình đầu tư tại công ty 312. Thực trạng quản lý vốn đầu tư của công ty 323.Đánh giá về tình hình quản lý đầu tư tại công ty 364. Các lĩnh vực đầu tư phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và XNH Đoàn Minh Giang 374.1. Đầu tư cho máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ ở Công ty. 374.2. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn lao động. 404.3. Đầu tư cho công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động. 444.3.1. Công tác quản lý chất lượng. 444.3.2. Công tác an toàn lao động. 465. Đầu tư của Công ty theo dự án giai đoạn 2002-2006. 475.1. Dự án đầu tư mà công ty đang làm chủ đầu tư: dự án Cây Jatropha tại Sơn La. 47CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK ĐOÀN MINH GIANG 50I, Các giải pháp cải tổ cơ cấu và quy trình làm việc của công ty hiện nay. 50II, Các giải pháp nhằm làm tăng tính tự giác của nhân viên, và thúc đẩy họ làm việc. 51III, Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án của công ty. 51IV, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư của công ty. 52V, Các giải pháp khác. 52III. Một số kiến nghị cho đầu tư phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và xnk đoàn minh giang. 53KẾT LUẬN 54

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ. 2

I. Cơ sở lý luận về đầu tư. 2

1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển. 2

2. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển. 3

3. Vai trò của đầu tư phát triển. 4

3.1. Trên giác độ nền kinh tế. 4

3.2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. 6

II. Đầu tư trong doanh nghiệp. 7

1. Khái niệm về đầu tư trong doanh nghiệp. 7

2. Nội dung của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. 7

3. Phân loại đầu tư trong doanh nghiệp theo lĩnh vực đầu tư. 12

4. Vốn và nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. 12

4.1. Vốn đầu tư. 12

4.2. Các nguồn huy động vốn của doanh nghiệp. 13

5. Vai trò của đầu tư trong doanh nghiệp. 15

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 16

7. Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 18

7.1. Hiệu quả tài chính. 18

7.1.1. Chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư 18

7.1.2. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn cố định 19

7.1.3. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng doanh thu 19

7.1.4. Chi tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của DN 19

7.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNH ĐOÀN MINH GIANG 21

I, Quá trình hình thành công ty: 21

II, sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và nhân viên công ty. 23

1, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 23

2.1, Hội đồng quản trị: 23

2.2, Ban giám đốc: 24

2.3, Phòng hành chính - tổng hợp: 25

2.4, Phòng kinh doanh: 26

2.5, Phòng kế toán: 27

2.6, Ban dự án: 28

III, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ lúc ra đời tới nay 29

II. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư và xnk đoàn minh giang. 31

1 Tình hình đầu tư tại công ty 31

2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư của công ty 32

3.Đánh giá về tình hình quản lý đầu tư tại công ty 36

4. Các lĩnh vực đầu tư phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và XNH Đoàn Minh Giang 37

4.1. Đầu tư cho máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ ở Công ty. 37

4.2. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn lao động. 40

4.3. Đầu tư cho công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động. 44

4.3.1. Công tác quản lý chất lượng. 44

4.3.2. Công tác an toàn lao động. 46

5. Đầu tư của Công ty theo dự án giai đoạn 2002-2006. 47

5.1. Dự án đầu tư mà công ty đang làm chủ đầu tư: dự án Cây Jatropha tại Sơn La. 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK ĐOÀN MINH GIANG 50

I, Các giải pháp cải tổ cơ cấu và quy trình làm việc của công ty hiện nay. 50

II, Các giải pháp nhằm làm tăng tính tự giác của nhân viên, và thúc đẩy họ làm việc. 51

III, Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án của công ty. 51

IV, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư của công ty. 52

V, Các giải pháp khác. 52

III. Một số kiến nghị cho đầu tư phát triển của Công ty cổ phần đầu tư và xnk đoàn minh giang. 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY