Chuyên đề Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Kim Tượng

MỤC LỤC Lời nói đầu .1PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM KIM TƯỢNG .31) Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng 31.1. Lịch sử và phát triển của Công ty .31.2. Chức năng và nhiệm vụ 5 2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp .73) Đặc đểm bộ máy kế toán . 8PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG . .14A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng 14I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước . .141) Kế toán vốn bằng tiền .142) Kế toán các khoản phải thu .163) Các khoản ứng trước, trả trước 19II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 201) Phương pháp kế toán chi tiết .202) Phương pháp kế toán tổng hợp .21III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài .221) Kế toán chi tiết TSCĐ .232) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .253) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ .234) Trích hao TSCĐ .24 IV/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25V/ Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng, xác định kết quả kinh doanh .251) Kế toán hàng hoá .252) Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 35VI/ Kế toán nguồn vốn .381) Các nguồn vốn .382) Kế toán các khoản nợ phải trả .393) Kế toán nguồn vốn các chủ sở hữu .39VII/ Báo cáo kế toán .39 B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty . .43I/ Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh .431) Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . .432) Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 443) Ý nghĩa, tác dụng chung của công tác quản lý, tổ chức lao động 454) Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương .454.1. Các khái niệm .454.2. Ý nghĩa của tiền lương 464.3. Quỹ tiền lương .465) Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH BHYT .475.1.Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương .475.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương . 495.3. Chế độ tiền ăn giữa ca .505.4. Chế độ tiền thưởng quy định . .506) Các hình thức trả lương .506.1.Hình thức trả lương theo thời gian lao động .506.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động .506.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính lương 516.1.3. Lương công nhật . 526.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm 536.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm .536.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương .536.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm .537) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .548) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất .549) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương .5510) Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 5610.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng .5610.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 58II/Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng .611) Công tác và quản lý lao động của doanh nghiệp .612) Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH .622.1.Hạch toán lao động .622.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu .662.2.1. Thủ tục chứng từ . .662.2.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng .663) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh . .743.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp .743.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp 78PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .84I/ Một số nhận xét chung .84 1) Ưu điểm 852) Nhược điểm .86II>Kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương .861) Về lao động .862)Phương thức trả lương .87 3) Hình thức trả lương .87KẾT LUẬN .88

MỤC LỤC

Lời nói đầu .1

PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM KIM TƯỢNG .3

1) Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng 3

1.1. Lịch sử và phát triển của Công ty .3

1.2. Chức năng và nhiệm vụ 5

2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp .7

3) Đặc đểm bộ máy kế toán . 8

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG . .14

A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng 14

I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước . .14

1) Kế toán vốn bằng tiền .14

2) Kế toán các khoản phải thu .16

3) Các khoản ứng trước, trả trước 19

II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 20

1) Phương pháp kế toán chi tiết .20

2) Phương pháp kế toán tổng hợp .21

III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài .22

1) Kế toán chi tiết TSCĐ .23

2) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .25

3) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ .23

4) Trích hao TSCĐ .24

IV/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25

V/ Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng, xác định kết quả kinh doanh .25

1) Kế toán hàng hoá .25

2) Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 35

VI/ Kế toán nguồn vốn .38

1) Các nguồn vốn .38

2) Kế toán các khoản nợ phải trả .39

3) Kế toán nguồn vốn các chủ sở hữu .39

VII/ Báo cáo kế toán .39

B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty . .43

I/ Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh .43

1) Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . .43

2) Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 44

3) Ý nghĩa, tác dụng chung của công tác quản lý, tổ chức lao động 45

4) Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo

lương .45

4.1. Các khái niệm .45

4.2. Ý nghĩa của tiền lương 46

4.3. Quỹ tiền lương .46

5) Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH

BHYT .47

5.1.Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương .47

5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương . 49

5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca .50

5.4. Chế độ tiền thưởng quy định . .50

6) Các hình thức trả lương .50

6.1.Hình thức trả lương theo thời gian lao động .50

6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động .50

6.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính

lương 51

6.1.3. Lương công nhật . 52

6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm 53

6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm .53

6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương .53

6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm .53

7) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .54

8) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất .54

9) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương .55

10) Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 56

10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng .56

10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 58

II/Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng .61

1) Công tác và quản lý lao động của doanh nghiệp .61

2) Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH .62

2.1.Hạch toán lao động .62

2.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu .66

2.2.1. Thủ tục chứng từ . .66

2.2.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương tại Công ty TNHH Quảng cáo và TM Kim Tượng .66

3) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh . .74

3.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp .74

3.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp 78

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .84

I/ Một số nhận xét chung .84

1) Ưu điểm 85

2) Nhược điểm .86

II>Kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương .86

1) Về lao động .86

2)Phương thức trả lương .87

3) Hình thức trả lương .87

KẾT LUẬN .88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY