Chuyên đề Thực trạng và hiệu quả đầu tư trong công tác phát triển đô thị mới tại công ty cổ phần đàu tư tài chính Việt Thành

Mục lụcLời nói đầu Chương I: Những vấn đề lý luận chung I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển. 1. Khái niệm đầu tư. 2. Đầu tư phát triển, vai trò và đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân. 2.1. Khái niệm đầu tư phát triển. 2.2. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển. 2.3. Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển 2.3.1. Đầu tư vừa tác dụng tới tổng cung vừa tác động đến tổng cầu hàng hoá của nền kinh tế. 2.3.2. Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế. 2.3.3. Đầu tư tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. 2.3.4. Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 2.3.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng công nghệ và khoa học kỹ thuật của đất nước. 2.3.6. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở. 3. Vốn và nguồn vốn đầu tư. 3.1. Nguồn vốn tron0g nước bao gồm: 3.2. Vốn huy động từ nước ngoài II. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư. 1. Khái niệm và bản chất kết quả và hiệu quả đầu tư. 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá kết quả đầu tư. 1.2. Bản chất và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư 1.2.1. Bản chất 1.2.2. ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả tài chính hoạt động đầu tư 1.3. Bản chất và ý nghĩa của việc đánh giá mặt kinh tế xã hội dự án đầu tư. 1.3.1. Bản chất 1.3.2. ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả mặt kinh tế-xã hội dự án đầu tư 2. Phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động đầu tư 2.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện 2.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm. 2.3. Chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt được kết quả cuối cùng trong số vốn đầu tư đã được thực hiện. 2.4. Chỉ tiêu phản ánh cường độ thực hiện đầu tư và kết quả cuối cùng của đầu tư. 3. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư. 3.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần. 3.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư: 3.3. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư. 3.3.1. Thời hạn thu hồi vốn từ lợi nhuận thuần. 3.3.2. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận thuần và khấu hao. 3.4. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR). 4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. 4.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng (Giá trị gia tăng). 4.2. Việc làm và thu nhập của người lao động. 4.3. Mức đóng góp vào Ngân sách Nhà nước. 4.4. Một số lợi ích xã hội khác thu được từ việc thực hiện dự án. III. Khu đô thị mới và sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. 1. Khái niệm và chức năng của đô thị. 1.1. Khái niệm. 1.2. Chức năng của đô thị. 1.2.1. Chức năng kinh tế. 1.2.2. Chức năng xã hội. 1.2.3. Chức năng văn hoá. 1.2.4. Chức năng quản lý. 1.3. Vai trò của đô thị. 2. Đặc điểm của các dự án phát triển khu đô thị mới. 3. Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. Chương II: Thực trạng và hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty cổ phần đàu tư tài chính Việt ThànhI. Giới thiệu chung về công ty 1. Vai trò, vị trí của cong ty 1.1. Vai trò. 1.2. Vị trí. 2. Chức năng, nhiệm vụ 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 3.1. giám đốc. 3.2. Các Phó giám đốc. 3.3. Các Công ty thành viên. 3.4. Các liên doanh với các đối tác nước ngoài. 3.5. Các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ. 3.6. Các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng. 4. Tình hình quản lý nhân sự. II. Thực trạng đầu tư phát triển đô thị mới trong thời gian qua. 1. Sự hình thành và nhu cầu phát triển các khu đô thị mới. 2. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển đô thị mới. 3. Thực trạng đầu tư phát triển đô thị mới của công ty 3.1. Vốn đầu tư thực hiện. 3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư. 3.3. Thành phần vốn đầu tư thực hiện. 4. Hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty III. Hiệu quả đầu tư của dự án khu du lịch quan hộ Cppr Mễ 1. Khái quát tình hình thực hiện đầu tư của dự án. 1.1. Mục tiêu và cơ sở pháp lý thực hiện dự án. 1.1.1. Mục tiêu của dự án. 1.2. Mô tả khái quát dự án. 1.3. Tình hình thực hiện đầu tư của dự án. 1.3.1. Đầu tư xây dựng các công trình. 1.3.2. Tiến độ thực hiện dự án. 1.3.3. Nguồn vốn đầu tư và kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm.2. Hiệu quả đầu tư của dự án 2.1. Hiệu quả tài chính. 2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. Chương III: Những định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty cổ phần đàu tư tài chính Việt ThànhI. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đầu tư thị 1. Thuận lợi. 2. Khó khăn. 3. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tình hình hoạt động của Tổng công ty. II. Định hướng chung của công ty trong thời gian tới III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty1. Phát triển các đô thị thông qua những khu đô thị mới phải được thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại. 2. Các khu đô thị mới phải được thực hiện với một cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong từng giai đoạn phát triển, trong đó cần phải tính đến xu hướng phát triển lâu dài. 3. Trong việc phát triển các khu đô thị mới, cần xây dựng tập quán, lối sống đô thị hiện đại với việc sống và sinh hoạt tại công trình cao tầng. 4. Việc phát triển các khu đô thị mới phải được xây dựng kết hợp giữa tính hiện đại với việc coi trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 5. Để thực hiện phát triển các khu đô thị mới đạt hiệu quả về các mặt cần phải có biện pháp huy động mọi nguồn vốn đầu tư. 6. Cần có sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành. trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị mới. 7. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 8. Tăng cường công tác quản lý đánh giá xây dựng công trình. 9. Một số giải pháp từ các cơ quan quản lý Nhà nước. IV. Một số kiến nghị Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo.

Mục lục

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận chung

I. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển.

1. Khái niệm đầu tư.

2. Đầu tư phát triển, vai trò và đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân.

2.1. Khái niệm đầu tư phát triển.

2.2. Những đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển.

2.3. Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển

2.3.1. Đầu tư vừa tác dụng tới tổng cung vừa tác động đến tổng cầu hàng hoá của nền kinh tế.

2.3.2. Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế.

2.3.3. Đầu tư tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế.

2.3.4. Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2.3.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng công nghệ và khoa học kỹ thuật của đất nước.

2.3.6. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở.

3. Vốn và nguồn vốn đầu tư.

3.1. Nguồn vốn tron0g nước bao gồm:

3.2. Vốn huy động từ nước ngoài

II. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư.

1. Khái niệm và bản chất kết quả và hiệu quả đầu tư.

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá kết quả đầu tư.

1.2. Bản chất và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư

1.2.1. Bản chất

1.2.2. ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả tài chính hoạt động đầu tư

1.3. Bản chất và ý nghĩa của việc đánh giá mặt kinh tế xã hội dự án đầu tư.

1.3.1. Bản chất

1.3.2. ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả mặt kinh tế-xã hội dự án đầu tư

2. Phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động đầu tư

2.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện

2.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm.

2.3. Chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt được kết quả cuối cùng trong số vốn đầu tư đã được thực hiện.

2.4. Chỉ tiêu phản ánh cường độ thực hiện đầu tư và kết quả cuối cùng của đầu tư.

3. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư.

3.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần.

3.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư:

3.3. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư.

3.3.1. Thời hạn thu hồi vốn từ lợi nhuận thuần.

3.3.2. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận thuần và khấu hao.

3.4. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR).

4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

4.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng (Giá trị gia tăng).

4.2. Việc làm và thu nhập của người lao động.

4.3. Mức đóng góp vào Ngân sách Nhà nước.

4.4. Một số lợi ích xã hội khác thu được từ việc thực hiện dự án.

III. Khu đô thị mới và sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới.

1. Khái niệm và chức năng của đô thị.

1.1. Khái niệm.

1.2. Chức năng của đô thị.

1.2.1. Chức năng kinh tế.

1.2.2. Chức năng xã hội.

1.2.3. Chức năng văn hoá.

1.2.4. Chức năng quản lý.

1.3. Vai trò của đô thị.

2. Đặc điểm của các dự án phát triển khu đô thị mới.

3. Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới.

Chương II: Thực trạng và hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty cổ phần đàu tư tài chính Việt Thành

I. Giới thiệu chung về công ty

1. Vai trò, vị trí của cong ty

1.1. Vai trò.

1.2. Vị trí.

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.

3.1. giám đốc.

3.2. Các Phó giám đốc.

3.3. Các Công ty thành viên.

3.4. Các liên doanh với các đối tác nước ngoài.

3.5. Các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ.

3.6. Các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

4. Tình hình quản lý nhân sự.

II. Thực trạng đầu tư phát triển đô thị mới trong thời gian qua.

1. Sự hình thành và nhu cầu phát triển các khu đô thị mới.

2. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển đô thị mới.

3. Thực trạng đầu tư phát triển đô thị mới của công ty

3.1. Vốn đầu tư thực hiện.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

3.3. Thành phần vốn đầu tư thực hiện.

4. Hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty

III. Hiệu quả đầu tư của dự án khu du lịch quan hộ Cppr Mễ

1. Khái quát tình hình thực hiện đầu tư của dự án.

1.1. Mục tiêu và cơ sở pháp lý thực hiện dự án.

1.1.1. Mục tiêu của dự án.

1.2. Mô tả khái quát dự án.

1.3. Tình hình thực hiện đầu tư của dự án.

1.3.1. Đầu tư xây dựng các công trình.

1.3.2. Tiến độ thực hiện dự án.

1.3.3. Nguồn vốn đầu tư và kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm.

2. Hiệu quả đầu tư của dự án

2.1. Hiệu quả tài chính.

2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội.

Chương III: Những định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty cổ phần đàu tư tài chính Việt Thành

I. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đầu tư thị

1. Thuận lợi.

2. Khó khăn.

3. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tình hình hoạt động của Tổng công ty.

II. Định hướng chung của công ty trong thời gian tới

III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đô thị mới tại công ty

1. Phát triển các đô thị thông qua những khu đô thị mới phải được thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại.

2. Các khu đô thị mới phải được thực hiện với một cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong từng giai đoạn phát triển, trong đó cần phải tính đến xu hướng phát triển lâu dài.

3. Trong việc phát triển các khu đô thị mới, cần xây dựng tập quán, lối sống đô thị hiện đại với việc sống và sinh hoạt tại công trình cao tầng.

4. Việc phát triển các khu đô thị mới phải được xây dựng kết hợp giữa tính hiện đại với việc coi trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

5. Để thực hiện phát triển các khu đô thị mới đạt hiệu quả về các mặt cần phải có biện pháp huy động mọi nguồn vốn đầu tư.

6. Cần có sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành. trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị mới.

7. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

8. Tăng cường công tác quản lý đánh giá xây dựng công trình.

9. Một số giải pháp từ các cơ quan quản lý Nhà nước.

IV. Một số kiến nghị

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY