Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU 5CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 7TÀI CHÍNH 71.1. CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KINH TẾ VIỆT NAM 71.1.1 Khái niệm về công ty tài chính 71.1.2 Các hình thức của Công ty Tài chính 71.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN 81.2.1 Khái niệm 81.2.2 Vai trò của vốn trong doanh nghiệp 91.2.3 Phân loại Vốn: 101.2.3.1 Vốn đầu tư 101.2.3.2 Vốn sản xuất 111.2.4 Các nguồn vốn của doanh nghiệp nói chung và của Công ty tài chính nói riêng 181.2.4.1 Nguồn vốn của doanh nghiệp 181.2.4.2 Nguồn huy động vốn của Công ty Tài chính 201.3 HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 201.3.1 Hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn 201.3.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 211.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 221.3.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ 221.3.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 241.3.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chung 261.3.4.4 Các giảp pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 28CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 312.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 312.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của PVFC 312.1.2 cơ cấu cổ đông 332.1.3 công ty thành viên 352.1.4 Các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFC 372.1.4.1 Hoạt động đầu tư 372.1.4.2 Dịch vụ tài chính doanh nghiệp 372.1.4.3 Thu xếp vốn và Tín dụng Doanh nghiệp 392.1.4.4 Dịch vụ tài chính cá nhân 402.1.4.5 Kinh doanh tiền tệ 402.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI PVFC 412.2.1 Tình hình sử dụng vốn của PVFC qua một số năm 412.2.1.1 Nhận định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFC 412.2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008 492.2.2 Hiệu quả sử dụng VCĐ và VLĐ tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC 532.2.2.1 Hiệu quả sử dụng VCĐ 532.2.2.2 Hiệu quả sử dụng VLĐ 552.2.3 Các vấn đề rủi ro PVFC hay gặp phải 572.2.3.1 Rủi ro về lãi suất 572.2.3.2 Rủi ro về tín dụng 572.2.3.3 Rủi ro về hoạt động đầu tư 582.2.3.4 Rủi ro về hoạt động ngoại hối 582.2.3.5 Rủi ro về Thanh khoản 582.2.3.6 Rủi ro về hoạt động 582.2.3.7 Rủi ro về Luật pháp 582.2.3.8 Các rủi ro khác 58CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 623.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA PVFC TRONG THỜI GIAN TỚI 623.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAP HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI PVFC 663.2.1 Tổ chức và thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu vốn kinh doanh 663.2.2 Tận dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có của TSCĐ vào hoạt động sản xuất 673.2.3 Tổ chức tốt công tác thu hồi nợ 683.2.4 Chủ động thanh toán các khoản nợ phải trả để lành mạnh tài chính và nâng cao uy tín của Công ty 693.2.5 Các biện pháp để tránh rủi ro mà PVFC hay gặp phải 69KẾT LUẬN 71TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 7

TÀI CHÍNH 7

1.1. CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KINH TẾ VIỆT NAM 7

1.1.1 Khái niệm về công ty tài chính 7

1.1.2 Các hình thức của Công ty Tài chính 7

1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN 8

1.2.1 Khái niệm 8

1.2.2 Vai trò của vốn trong doanh nghiệp 9

1.2.3 Phân loại Vốn: 10

1.2.3.1 Vốn đầu tư 10

1.2.3.2 Vốn sản xuất 11

1.2.4 Các nguồn vốn của doanh nghiệp nói chung và của Công ty tài chính nói riêng 18

1.2.4.1 Nguồn vốn của doanh nghiệp 18

1.2.4.2 Nguồn huy động vốn của Công ty Tài chính 20

1.3 HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 20

1.3.1 Hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn 20

1.3.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 21

1.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 22

1.3.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ 22

1.3.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 24

1.3.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chung 26

1.3.4.4 Các giảp pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 31

2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 31

2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của PVFC 31

2.1.2 cơ cấu cổ đông 33

2.1.3 công ty thành viên 35

2.1.4 Các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFC 37

2.1.4.1 Hoạt động đầu tư 37

2.1.4.2 Dịch vụ tài chính doanh nghiệp 37

2.1.4.3 Thu xếp vốn và Tín dụng Doanh nghiệp 39

2.1.4.4 Dịch vụ tài chính cá nhân 40

2.1.4.5 Kinh doanh tiền tệ 40

2.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI PVFC 41

2.2.1 Tình hình sử dụng vốn của PVFC qua một số năm 41

2.2.1.1 Nhận định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFC 41

2.2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008 49

2.2.2 Hiệu quả sử dụng VCĐ và VLĐ tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC 53

2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng VCĐ 53

2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng VLĐ 55

2.2.3 Các vấn đề rủi ro PVFC hay gặp phải 57

2.2.3.1 Rủi ro về lãi suất 57

2.2.3.2 Rủi ro về tín dụng 57

2.2.3.3 Rủi ro về hoạt động đầu tư 58

2.2.3.4 Rủi ro về hoạt động ngoại hối 58

2.2.3.5 Rủi ro về Thanh khoản 58

2.2.3.6 Rủi ro về hoạt động 58

2.2.3.7 Rủi ro về Luật pháp 58

2.2.3.8 Các rủi ro khác 58

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC 62

3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA PVFC TRONG THỜI GIAN TỚI 62

3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAP HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI PVFC 66

3.2.1 Tổ chức và thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu vốn kinh doanh 66

3.2.2 Tận dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có của TSCĐ vào hoạt động sản xuất 67

3.2.3 Tổ chức tốt công tác thu hồi nợ 68

3.2.4 Chủ động thanh toán các khoản nợ phải trả để lành mạnh tài chính và nâng cao uy tín của Công ty 69

3.2.5 Các biện pháp để tránh rủi ro mà PVFC hay gặp phải 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY