Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 31.1. Khái niệm và đặc điểm của GPMB: 31.1.1. Khái niệm: 31.1.2. Đặc điểm: 31.2. Sự cần thiết của công tác GPMB: 41.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng: 61.3.1. Giá cả đất đai: 61.3.2. Tính chất của đất đai: 71.3.3. Khả năng sinh lợi của đất đai: 71.3.4. Mức độ hoàn thiên của cơ sở hạ tầng: 71.3.5. Yếu tố chính trị: 71.3.6. Những quy định của pháp luật: 81.3.6. Trình độ đội ngũ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: 81.4. Các bước thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại: 81.5 . Những quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng: 12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG 14TỈNH BẮC GIANG 142.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng – Bắc Giang: 142.1.1. Vị trí địa lí : 142.1.2. Diện tích, dân cư, giao thông: 142.1.3. Các đơn vị hành chính: 152.1.4. Khí hậu: 152.1.5. Tài nguyên thiên nhiên: 152.1.6. Môi trường đầu tư: 162.2. Thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 172.2.1 Những quy định của UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Yên Dũng về quy hoạch giải phóng mặt bằng: 172.2.2. Tình hình sử dụng đất và các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 212.2.2.1.Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng những năm vừa qua: 212.2.2.2 .Vai trò của giá đất trong việc giải phóng mặt bằng: 242.2.2.3. Các khung giá đất theo quy định chung của nhà nước: 283.2.2. Các khung giá đất cụ thể được áp dụng tại huyện Yên dũng tỉnh Bắc Giang: 322.3. Bố trí các khu vực nhà ở và đất tái định cư: 342.3.1 Người sử dụng nhà đất ở tại khu vực nội thành thị xã, thị trấn khi bị thu hồi thì chủ yếu được đền bù bằng nhà ở hoặc bằng tiền. Việc giải quyết nhà ở được quy định như sau: 342.3.2. Khi chưa có quỹ nhà thì người có đất ở bị thu hồi được xét giao đất. 352.4. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại huyện Yên Dũng: 362.4.1. Thành tựu: 362.4.2. Hạn chế và nguyên nhân: 37CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 39. 393.1. Dự báo các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 393.2. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng: 413.2.1. Bỏ chính sách hỗ trợ 20 năm lợi nhuận (thu nhập) vào giá đất nông nghiệp: 413.2.2. Nhà nước chỉ điều chỉnh, quản lý đối với các dự án đầu tư: 413.2.3. Điều chỉnh các điều khoản áp dụng đối với khung giá đất: 423.2.4. Có kế hoạch dài hạn và chủ động trong khâu giải quyết việc làm: 423.2.5. Thực hiện công khai quy hoạch: 423.2.6. Làm tốt công tác đầu tư, tổ chức, bố trí nơi di dân tái định cư: 423.2.7 Việc thực thi chính sách của UBND huyện và UBND tỉnh Bắc Giang phải dựa trên cơ sở các chính sách của Trung ương: 433.2.8. Công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án phải được chuẩn bị kĩ càng: 433.2.9 Coi trọng công tác tổ chức thực hiện và công tác vận động, tuyên truyền: 443.2.10 Tôn trọng các nguyên tắc trong giải phóng mặt bằng: 443.2.11 Xây dựng bộ máy quản lý và có các chính sách hợp lí. 443.2.11.1 Bộ máy quản lý: 443.2.11.2. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ: 453.2.11.3. Có các chính sách, các quy định cụ thể: 453.2.11.4. Quan tâm đến tâm lí người dân khi tiến hành giải phóng mặt bằng: 453.2.12. Phương pháp xác định giá trị đất theo quy trình.463.2.12.1: Xác định chính xác giá trị đất.463.2.12.2. Cơ sơ các yếu tố xác định nên giá trị đất.463.3. Chi phí tổng thể giải phóng mặt bằng tại huyện Yên dũng: 483.4. Đề xuất kiến nghị cho việc giải phóng mặt bằng: 49KẾT LUẬN CHUNG 53DANH MỤC BẢNG BIỂU 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3

1.1. Khái niệm và đặc điểm của GPMB: 3

1.1.1. Khái niệm: 3

1.1.2. Đặc điểm: 3

1.2. Sự cần thiết của công tác GPMB: 4

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng: 6

1.3.1. Giá cả đất đai: 6

1.3.2. Tính chất của đất đai: 7

1.3.3. Khả năng sinh lợi của đất đai: 7

1.3.4. Mức độ hoàn thiên của cơ sở hạ tầng: 7

1.3.5. Yếu tố chính trị: 7

1.3.6. Những quy định của pháp luật: 8

1.3.6. Trình độ đội ngũ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: 8

1.4. Các bước thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại: 8

1.5 . Những quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng: 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG 14

TỈNH BẮC GIANG 14

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng – Bắc Giang: 14

2.1.1. Vị trí địa lí : 14

2.1.2. Diện tích, dân cư, giao thông: 14

2.1.3. Các đơn vị hành chính: 15

2.1.4. Khí hậu: 15

2.1.5. Tài nguyên thiên nhiên: 15

2.1.6. Môi trường đầu tư: 16

2.2. Thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 17

2.2.1 Những quy định của UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Yên Dũng về quy hoạch giải phóng mặt bằng: 17

2.2.2. Tình hình sử dụng đất và các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 21

2.2.2.1.Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng những năm vừa qua: 21

2.2.2.2 .Vai trò của giá đất trong việc giải phóng mặt bằng: 24

2.2.2.3. Các khung giá đất theo quy định chung của nhà nước: 28

3.2.2. Các khung giá đất cụ thể được áp dụng tại huyện Yên dũng tỉnh Bắc Giang: 32

2.3. Bố trí các khu vực nhà ở và đất tái định cư: 34

2.3.1 Người sử dụng nhà đất ở tại khu vực nội thành thị xã, thị trấn khi bị thu hồi thì chủ yếu được đền bù bằng nhà ở hoặc bằng tiền. Việc giải quyết nhà ở được quy định như sau: 34

2.3.2. Khi chưa có quỹ nhà thì người có đất ở bị thu hồi được xét giao đất. 35

2.4. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại huyện Yên Dũng: 36

2.4.1. Thành tựu: 36

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân: 37

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 39

. 39

3.1. Dự báo các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 39

3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng: 41

3.2.1. Bỏ chính sách hỗ trợ 20 năm lợi nhuận (thu nhập) vào giá đất nông nghiệp: 41

3.2.2. Nhà nước chỉ điều chỉnh, quản lý đối với các dự án đầu tư: 41

3.2.3. Điều chỉnh các điều khoản áp dụng đối với khung giá đất: 42

3.2.4. Có kế hoạch dài hạn và chủ động trong khâu giải quyết việc làm: 42

3.2.5. Thực hiện công khai quy hoạch: 42

3.2.6. Làm tốt công tác đầu tư, tổ chức, bố trí nơi di dân tái định cư: 42

3.2.7 Việc thực thi chính sách của UBND huyện và UBND tỉnh Bắc Giang phải dựa trên cơ sở các chính sách của Trung ương: 43

3.2.8. Công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án phải được chuẩn bị kĩ càng: 43

3.2.9 Coi trọng công tác tổ chức thực hiện và công tác vận động, tuyên truyền: 44

3.2.10 Tôn trọng các nguyên tắc trong giải phóng mặt bằng: 44

3.2.11 Xây dựng bộ máy quản lý và có các chính sách hợp lí. 44

3.2.11.1 Bộ máy quản lý: 44

3.2.11.2. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ: 45

3.2.11.3. Có các chính sách, các quy định cụ thể: 45

3.2.11.4. Quan tâm đến tâm lí người dân khi tiến hành giải phóng mặt bằng: 45

3.2.12. Phương pháp xác định giá trị đất theo quy trình.46

3.2.12.1: Xác định chính xác giá trị đất.46

3.2.12.2. Cơ sơ các yếu tố xác định nên giá trị đất.46

3.3. Chi phí tổng thể giải phóng mặt bằng tại huyện Yên dũng: 48

3.4. Đề xuất kiến nghị cho việc giải phóng mặt bằng: 49

KẾT LUẬN CHUNG 53

DANH MỤC BẢNG BIỂU 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY