Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank-SBS)

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.1 : Công ty chứng khoán 31.1.1 : Khái niệm về công ty chứng khoán 31.1.2 : Vai trò của công ty chứng khoán 31.1.3 : Chức năng của công ty chứng khoán 41.1.4 : Các hoạt động của công ty chứng khoán 41.1.4.1 Môi giới chứng khoán 41.1.4.2 Tự doanh chứng khoán 51.1.4.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 61.1.4.4 Tư vấn đầu tư 81.1.4.5 : Tư vấn tài chính doanh nghiệp 81.1.4.6 : Lưu ký chứng khoán 91.2. Họat động tư vấn tài chính doanh nghiệp trong công ty chứng khoán 91.2.1 : Khái niệm 91.2.2 : Sự cần thiết của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 91.2.2.1 Đối với công ty chứng khoán 9I.2.2.2 Đối với doanh nghiệp 10I.2.2.3 Đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế 101.2.3.Các nguyên tắc khi thực hiện hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 101.2.4 :Nội dung hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 111.2.4.1.Tư vấn phát hành chứng khoán (chào bán ) chứng khoán 121.2.4.2.Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 131.2.4.3.Tư vấn niêm yết chứng khoán 151.2.4.4. Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp 171.2.4.5.Tư vấn sát nhập, giải thể, thâu tóm 18I.2.5 : Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 19I.2.5.1 Các nhân tố chủ quan 19I.2.5.2 Các nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp 20I.2.5.3 Các nhân tố khác 21CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SACCOMBANK 222.1 : Giới thiệu về công ty chứng khoán sacombank 222.1.1 : Lịch sử hình thành 222.1.2 : Cơ cấu tổ chức,chức năng các phòng ban của công ty 252.1.2.1 :Cơ cấu tổ chức 252.1.2.2.Chức năng các phòng ban 262.1.3 : Các hoạt động và dịch vụ của công ty 282.1.3.1 Dịch vụ môi giới chứng khoán 282.1.3.2 .Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 332.1.3.3 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp (sẽ trình bày chi tiết ở phần sau) 342.1.3.4.Bảo Lãnh phát hành chứng khoán 342.1.3.5 Tự doanh chứng khoán 342.1.4 : Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây 362.2 :Thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của tại công ty chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín sacombank 392.2.1 Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và sản phẩm tại công ty chứng khoán sacombank 402.2.2 : Các quy trình tư vấn tài chính doanh nghiệp 412.2.2.1. Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần 412.2.2.2 Quy trình tư vấn phát hành chứng khoán 442.2.2.3 Quy trình niêm yết cổ phiếu/trái phiếu 472.2.2.4 Quy trình tái cấu trúc 482.2.3 Tình hình hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán sacombank 492.2.3.1: Những thành tích đạt được 492.2.3.2.Những ưu điểm 552.2.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân 56CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SACOMBANK 583.1 : Định hướng phát triển các hoạt động chung và hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp riêng của SBS 583.1.1 Mục tiêu và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới 583.1.2. Chiến lược phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán Sacombank 603.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 623.2.1 giải pháp về nhân tố con người 623.2.2 Hoàn thiện chiến lược khách hàng 643.2.3 Xây dựng mạng lưới nhân viên marketting 673.2.4 Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh của công ty 673.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 673.2.6 Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các hoạt động của công ty 683.2.7 Tăng cường hoàn thiện phát triển hoạt động tư vấn sáp nhập thâu tóm doanh ngiệp 683.2.8 Nâng cao uy tín công ty cả ở trong nước và nước ngoài 693.3 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 69KẾT LUẬN 73

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1 : Công ty chứng khoán 3

1.1.1 : Khái niệm về công ty chứng khoán 3

1.1.2 : Vai trò của công ty chứng khoán 3

1.1.3 : Chức năng của công ty chứng khoán 4

1.1.4 : Các hoạt động của công ty chứng khoán 4

1.1.4.1 Môi giới chứng khoán 4

1.1.4.2 Tự doanh chứng khoán 5

1.1.4.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 6

1.1.4.4 Tư vấn đầu tư 8

1.1.4.5 : Tư vấn tài chính doanh nghiệp 8

1.1.4.6 : Lưu ký chứng khoán 9

1.2. Họat động tư vấn tài chính doanh nghiệp trong công ty chứng khoán 9

1.2.1 : Khái niệm 9

1.2.2 : Sự cần thiết của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 9

1.2.2.1 Đối với công ty chứng khoán 9

I.2.2.2 Đối với doanh nghiệp 10

I.2.2.3 Đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế 10

1.2.3.Các nguyên tắc khi thực hiện hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 10

1.2.4 :Nội dung hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 11

1.2.4.1.Tư vấn phát hành chứng khoán (chào bán ) chứng khoán 12

1.2.4.2.Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 13

1.2.4.3.Tư vấn niêm yết chứng khoán 15

1.2.4.4. Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp 17

1.2.4.5.Tư vấn sát nhập, giải thể, thâu tóm 18

I.2.5 : Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 19

I.2.5.1 Các nhân tố chủ quan 19

I.2.5.2 Các nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp 20

I.2.5.3 Các nhân tố khác 21

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SACCOMBANK 22

2.1 : Giới thiệu về công ty chứng khoán sacombank 22

2.1.1 : Lịch sử hình thành 22

2.1.2 : Cơ cấu tổ chức,chức năng các phòng ban của công ty 25

2.1.2.1 :Cơ cấu tổ chức 25

2.1.2.2.Chức năng các phòng ban 26

2.1.3 : Các hoạt động và dịch vụ của công ty 28

2.1.3.1 Dịch vụ môi giới chứng khoán 28

2.1.3.2 .Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 33

2.1.3.3 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp (sẽ trình bày chi tiết ở phần sau) 34

2.1.3.4.Bảo Lãnh phát hành chứng khoán 34

2.1.3.5 Tự doanh chứng khoán 34

2.1.4 : Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây 36

2.2 :Thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của tại công ty chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín sacombank 39

2.2.1 Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và sản phẩm tại công ty chứng khoán sacombank 40

2.2.2 : Các quy trình tư vấn tài chính doanh nghiệp 41

2.2.2.1. Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức cổ phần 41

2.2.2.2 Quy trình tư vấn phát hành chứng khoán 44

2.2.2.3 Quy trình niêm yết cổ phiếu/trái phiếu 47

2.2.2.4 Quy trình tái cấu trúc 48

2.2.3 Tình hình hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán sacombank 49

2.2.3.1: Những thành tích đạt được 49

2.2.3.2.Những ưu điểm 55

2.2.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân 56

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SACOMBANK 58

3.1 : Định hướng phát triển các hoạt động chung và hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp riêng của SBS 58

3.1.1 Mục tiêu và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới 58

3.1.2. Chiến lược phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán Sacombank 60

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 62

3.2.1 giải pháp về nhân tố con người 62

3.2.2 Hoàn thiện chiến lược khách hàng 64

3.2.3 Xây dựng mạng lưới nhân viên marketting 67

3.2.4 Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh của công ty 67

3.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 67

3.2.6 Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các hoạt động của công ty 68

3.2.7 Tăng cường hoàn thiện phát triển hoạt động tư vấn sáp nhập thâu tóm doanh ngiệp 68

3.2.8 Nâng cao uy tín công ty cả ở trong nước và nước ngoài 69

3.3 Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 69

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY