Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội

MỤC LỤCLời cam đoan 1Những chữ cái viết tắt 2Lời mở đầu 1CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 31.1. Khái quát chung về vốn huy động và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 31.1.1. Khái niệm và vai trò vốn huy động 31.1.1.1. Khái niệm vốn huy động 31.1.1.2. Vai trò của vốn huy động 31.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 51.1.2.1. Nhận tiền gửi 51.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá 61.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn 61.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 61.2.1.1. Tài khoản sử dụng 61.2.1.2.Chứng từ: 81.2.2. Các hình thức kế toán huy động vốn 81.2.2.1. Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 8Có TK tiền mặt 131.2.2.2. Kế toán huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá 14Loại 1 : phát hành giấy tờ có giá ngang giá 14Loại 2: phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu 15Loại 3: Phát hành giấy tờ có giá có phụ trội 16CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH BIDV – BẮC HÀ NỘI 182.1. Khái quát về ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội 182.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV – Bắc Hà Nội 182.1.1.1. Lịch sử hình thành 182.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV – Bắc Hà Nội 192.1.2. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Hà Nội 222.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 222.1.2.2. Hoạt động tín dụng 232.1.2.3.Kết quả tài chính 242.2. Thực trạng công tác Kế toán huy động vốn tại BIDV_Bắc Hà Nội. 252.2.2. Chứng từ sử dụng 262.2.3. Quy trình kế toán huy động vốn 262.2.3.1. Quy trình kế toán tiền gửi thanh toán của khách hàng 262.2.3.2. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm 282.2.3.3. Phát hành giấy tờ có giá 292.2.4. Các loại sổ, báo cáo, bảng kê: 302.3.1. Những kết quả đạt được 302.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 31CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH BIDV- BẮC HÀ NỘI 333.1. Định hướng trong hoạt động huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội 333.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội 333.2.1. Các biện pháp cắt giảm chi phí 343.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán. 353.2 .3. Cải tiến hoạt động và mở rộng các hình thức dịch vụ NH 353.2.4. Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán 363.2.5. Thực hiện Marketing ngân hàng 373.3. Kiến nghị nâng cao công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội 383.3.1. Kiến nghị với nhà nước 383.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 393.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 40

MỤC LỤC

Lời cam đoan 1

Những chữ cái viết tắt 2

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. Khái quát chung về vốn huy động và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm và vai trò vốn huy động 3

1.1.1.1. Khái niệm vốn huy động 3

1.1.1.2. Vai trò của vốn huy động 3

1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 5

1.1.2.1. Nhận tiền gửi 5

1.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá 6

1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn 6

1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 6

1.2.1.1. Tài khoản sử dụng 6

1.2.1.2.Chứng từ: 8

1.2.2. Các hình thức kế toán huy động vốn 8

1.2.2.1. Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 8

Có TK tiền mặt 13

1.2.2.2. Kế toán huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá 14

Loại 1 : phát hành giấy tờ có giá ngang giá 14

Loại 2: phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu 15

Loại 3: Phát hành giấy tờ có giá có phụ trội 16

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH BIDV – BẮC HÀ NỘI 18

2.1. Khái quát về ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV – Bắc Hà Nội 18

2.1.1.1. Lịch sử hình thành 18

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV – Bắc Hà Nội 19

2.1.2. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Hà Nội 22

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 22

2.1.2.2. Hoạt động tín dụng 23

2.1.2.3.Kết quả tài chính 24

2.2. Thực trạng công tác Kế toán huy động vốn tại BIDV_Bắc Hà Nội. 25

2.2.2. Chứng từ sử dụng 26

2.2.3. Quy trình kế toán huy động vốn 26

2.2.3.1. Quy trình kế toán tiền gửi thanh toán của khách hàng 26

2.2.3.2. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm 28

2.2.3.3. Phát hành giấy tờ có giá 29

2.2.4. Các loại sổ, báo cáo, bảng kê: 30

2.3.1. Những kết quả đạt được 30

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 31

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH BIDV- BẮC HÀ NỘI 33

3.1. Định hướng trong hoạt động huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội 33

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại BIDV – Bắc Hà Nội 33

3.2.1. Các biện pháp cắt giảm chi phí 34

3.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán. 35

3.2 .3. Cải tiến hoạt động và mở rộng các hình thức dịch vụ NH 35

3.2.4. Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán 36

3.2.5. Thực hiện Marketing ngân hàng 37

3.3. Kiến nghị nâng cao công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội 38

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 38

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 39

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY