Chuyên đề Thực trạng và giải pháp kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TÍN DỤNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNGI. Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường 1.Tín dụng Ngân hàng : 2. Vai trò của NHTM đối với nền kinh tế3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế3.1. Đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế, từ đó duy trì quá trình sản xuất liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế3.2. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất3.3. TDNH là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế phát triển và ngành sản xuất mũi nhọn3.4. TDNH góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán trong kinh doanh các doanh nghiệp3.5. TDNH là đòn bẩy kinh tế quan trọng, thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu quốc tế3.6. TDNH có vai trò kiểm soát đối với nền kinh tếII. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng và kế toán cho vay nói riêng1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán cho vay2.1. Vai trò của kế toán cho vay2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vayIII- Nội dung các phương thức cho vay và chứng từ, tài khoản dùng trong kế toán cho vay - quy trình hạch toán một số phương thức cho vay cơ bản1. Các phương thức cho vay:1.1.Phương thức cho vay từng lần 1.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD)1.3. Cho vay theo dự án đầu tư1.4. Cho vay hợp vốn1.5. Cho vay trả góp1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng1.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng1.8. Cho vay theo hạn mức thấu chi 1.9. Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm 2. Chứng từ, tài khoản phản ảnh nghiệp vụ cho vay:2.1. Chứng từ kế toán cho vay2.2. Tài khoản kế toán cho vay.  3. Kế toán một số phương thức cho vay chủ yếu: 3.1. Phương thức cho vay từng lần (cho vay theo món) 3.1.1. Nội dung, tính chất của TKCV từng lần. 3.1.2. Quy trình hạch toán cho vay thu nợ 3.1.3. Ưu, nhược điểm của phương thức cho vay từng lần 3.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD)3.2.1. Nội dung và tính chất của tài khoản cho vay theo HMTD3.2.2. Hạch toán cho vay, thu nợ3.2.3. Quản lí HMTD 3.2.4. Ưu, nhược điểm của phương thức cho vay theo HMTD 3.3. Chiết khấu thương phiếu. 3.3.1. Khái niệm3.3.2. Nội dung của tài khoản cho vay chiết khấu thương phiếu3.3.3. Quy trình hạch toán cho vay, thu nợ3.3.4. Ưu, nhược điểm của nghiệp vụ chiết khấu 4. Hạch toán thu lãi cho vay:4.1. Phương pháp hạch toán thực thu, thực chi 4.2. Phương pháp hạch toán phân bổ4.3. Phương pháp hạch toán dự thu dự chi  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT TỈNH THANH HOÁI. Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn và hoạt động kinh doanh của nhno&Ptnt tỉnh thanh hoá 1. Đặc điểm kinh tế xã hội.2.Tình hình kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hoá2.1. Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT Thanh Hoá 2.2. Về công tác huy động vốn 2.3. Về sử dụng vốn II. Thực trạng kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh hoá 1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá2. Quy định về hồ sơ và chứng từ trong nghiệp vụ kế toán cho vay. 2.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp (QĐ72)2.1.1. Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh. 2.1.2. Đối với hộ gia đình cá nhân tổ hợp tác. 2.1.3. Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống2.2. Hồ sơ do ngân hàng lập. 2.3. Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập. 2.4. Quy định về lưu trữ hồ sơ. 3. Quy trình hạch toán cho vay theo HMTD, cho vay từng lần 3.1. Qui trình hạch toán phương thức cho vay theo HMTD. 3.1.1. Hạch toán giai đoạn phát tiền vay3.1.2. Hạch toán giai đoạn thu hồi nợ3.1.3. Hạch toán thu lãi cho vay3.2. Quy trình hạch toán phương thức cho vay từng lần. 3.2.1. Quy trình hạch toán khi cho vay. 3.2.2. Quy trình hạch toán khi thu nợ. 3.2.3. Tính và thu lãi. 3.2.4. Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn. 4. Ứng dụng công nghệ tin học tron g kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá 4.1. Các ứng dụng tin học đang đựơc áp dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Thanh Hoá 4.2. Qui trình thực hiện kế toán cho vay trên máy tính tại NHNo Thanh Hoá. 4.2.1. Quản lý hồ sơ khách hàng trên máy tính 4.2.2. Quản lý hợp đồng vay vốn, và theo dõi kỳ hạn nợ. 4.2.3. Sao kê hợp đồng tín dụng.  5. Những khó khăn tồn tại trong kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá 5.1. Về thủ tục hồ sơ và lưu trữ hồ sơ. 5.2. Vấn đề quản lý các giấy tờ về quyền sử dụng đất tại ngân hàng.5.3. Vấn đề kết hợp giữa cán bộ kế toán và cán bộ tín dụng trong việc đáp ứng yêu cầu về thông tin khách hàng. 5.4. Tổ chức đội ngũ cán bộ kế toán. CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT THANH HOÁ.I. Định hướng phát triển trong thời gian tới.1. Định hướng đến năm 20102. Định hướng mục tiêu năm 2004 II. Giải pháp, kiến nghị.1. Cần nghiên cứu cải tiến thủ tục hồ sơ, theo dõi quản lý nợ một cách khoa học hơn 2. Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ tín dụng trong việc tư vấn xây dựng và thẩm định các dự án vay vốn của khách hàng. 3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán nhất là trình độ về tin học. 4. Hoàn thiện hơn nữa các chương trình ứng dụng công nghệ tin học trong qui trình nghiệp vụ kế toán cho vay. 5. Cần xây dựng một kho dữ liệu dùng chung cho cả ngân hàng6. Vấn đề quản lý thông tin khách hàng KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TÍN DỤNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

I. Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường

1.Tín dụng Ngân hàng :

2. Vai trò của NHTM đối với nền kinh tế

3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế

3.1. Đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế, từ đó duy trì quá trình sản xuất liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế

3.2. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất

3.3. TDNH là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế phát triển và ngành sản xuất mũi nhọn

3.4. TDNH góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán trong kinh doanh các doanh nghiệp

3.5. TDNH là đòn bẩy kinh tế quan trọng, thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu quốc tế

3.6. TDNH có vai trò kiểm soát đối với nền kinh tế

II. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng và kế toán cho vay nói riêng

1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán cho vay

2.1. Vai trò của kế toán cho vay

2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay

III- Nội dung các phương thức cho vay và chứng từ, tài khoản dùng trong kế toán cho vay - quy trình hạch toán một số phương thức cho vay cơ bản

1. Các phương thức cho vay:

1.1.Phương thức cho vay từng lần

1.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD)

1.3. Cho vay theo dự án đầu tư

1.4. Cho vay hợp vốn

1.5. Cho vay trả góp

1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

1.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

1.8. Cho vay theo hạn mức thấu chi

1.9. Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm

2. Chứng từ, tài khoản phản ảnh nghiệp vụ cho vay:

2.1. Chứng từ kế toán cho vay

2.2. Tài khoản kế toán cho vay.

3. Kế toán một số phương thức cho vay chủ yếu:

3.1. Phương thức cho vay từng lần (cho vay theo món)

3.1.1. Nội dung, tính chất của TKCV từng lần.

3.1.2. Quy trình hạch toán cho vay thu nợ

3.1.3. Ưu, nhược điểm của phương thức cho vay từng lần

3.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD)

3.2.1. Nội dung và tính chất của tài khoản cho vay theo HMTD

3.2.2. Hạch toán cho vay, thu nợ

3.2.3. Quản lí HMTD

3.2.4. Ưu, nhược điểm của phương thức cho vay theo HMTD

3.3. Chiết khấu thương phiếu.

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Nội dung của tài khoản cho vay chiết khấu thương phiếu

3.3.3. Quy trình hạch toán cho vay, thu nợ

3.3.4. Ưu, nhược điểm của nghiệp vụ chiết khấu

4. Hạch toán thu lãi cho vay:

4.1. Phương pháp hạch toán thực thu, thực chi

4.2. Phương pháp hạch toán phân bổ

4.3. Phương pháp hạch toán dự thu dự chi

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT TỈNH THANH HOÁ

I. Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn và hoạt động kinh doanh của nhno&Ptnt tỉnh thanh hoá

1. Đặc điểm kinh tế xã hội.

2.Tình hình kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thanh Hoá

2.1. Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT Thanh Hoá

2.2. Về công tác huy động vốn

2.3. Về sử dụng vốn

II. Thực trạng kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh hoá

1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá

2. Quy định về hồ sơ và chứng từ trong nghiệp vụ kế toán cho vay.

2.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp (QĐ72)

2.1.1. Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh.

2.1.2. Đối với hộ gia đình cá nhân tổ hợp tác.

2.1.3. Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống

2.2. Hồ sơ do ngân hàng lập.

2.3. Hồ sơ do khách hàng và ngân hàng cùng lập.

2.4. Quy định về lưu trữ hồ sơ.

3. Quy trình hạch toán cho vay theo HMTD, cho vay từng lần

3.1. Qui trình hạch toán phương thức cho vay theo HMTD.

3.1.1. Hạch toán giai đoạn phát tiền vay

3.1.2. Hạch toán giai đoạn thu hồi nợ

3.1.3. Hạch toán thu lãi cho vay

3.2. Quy trình hạch toán phương thức cho vay từng lần.

3.2.1. Quy trình hạch toán khi cho vay.

3.2.2. Quy trình hạch toán khi thu nợ.

3.2.3. Tính và thu lãi.

3.2.4. Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn.

4. Ứng dụng công nghệ tin học tron g kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá

4.1. Các ứng dụng tin học đang đựơc áp dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Thanh Hoá

4.2. Qui trình thực hiện kế toán cho vay trên máy tính tại NHNo Thanh Hoá.

4.2.1. Quản lý hồ sơ khách hàng trên máy tính

4.2.2. Quản lý hợp đồng vay vốn, và theo dõi kỳ hạn nợ.

4.2.3. Sao kê hợp đồng tín dụng.

5. Những khó khăn tồn tại trong kế toán cho vay tại NHNo&PTNT Thanh Hoá

5.1. Về thủ tục hồ sơ và lưu trữ hồ sơ.

5.2. Vấn đề quản lý các giấy tờ về quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

5.3. Vấn đề kết hợp giữa cán bộ kế toán và cán bộ tín dụng trong việc đáp ứng yêu cầu về thông tin khách hàng.

5.4. Tổ chức đội ngũ cán bộ kế toán.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT THANH HOÁ.

I. Định hướng phát triển trong thời gian tới.

1. Định hướng đến năm 2010

2. Định hướng mục tiêu năm 2004

II. Giải pháp, kiến nghị.

1. Cần nghiên cứu cải tiến thủ tục hồ sơ, theo dõi quản lý nợ một cách khoa học hơn

2. Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ tín dụng trong việc tư vấn xây dựng và thẩm định các dự án vay vốn của khách hàng.

3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán nhất là trình độ về tin học.

4. Hoàn thiện hơn nữa các chương trình ứng dụng công nghệ tin học trong qui trình nghiệp vụ kế toán cho vay.

5. Cần xây dựng một kho dữ liệu dùng chung cho cả ngân hàng

6. Vấn đề quản lý thông tin khách hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY