Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

+ Lập phương án thu hồi nợ đối với những khoản nợ đã được xử lý rủi ro trước đây. * Trên cơ sở báo cáo của các chi nhánh đơn vị trực thuộc, Hội đồng xử lý rủi ro của chi nhánh ngân hàng No và PTNT Hà Nội tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau: + Lập biểu tổng hợp phân loại tài sản có và trích lập dự phòng của toàn đơn vị để gửi về Trụ sở chính ( theo mẫu 1A ). + Xét duyệt các khoản rủi ro của đơn vị mình theo mức được phân cấp xử lý theo qui định. Kết quả xét duyệt được lập thành danh sách ( theo mẫu 2A ). + Tổng hợp hồ sơ các khoản rủi ro vượt quyền xử lý của đơn vị mình. Kiểm tra xem xét nếu đủ điều kiện thì lập bảng tổng hợp ( theo mẫu 2B ) gửi Hội đồng xử lý rủi ro tại Trụ sở chính. + Tổng hợp số nợ đã thu được trong quí và lập kế hoạch thu nợ quí sau ( theo mẫu 3A ). Giao kế hoạch thu nợ trong quí cho từng đơn vị trực thuộc. Kết quả cuộc họp được ghi thành biên bản. Trong biên bản phải bao gồm các nội dung qui định và có đầy đủ chữ kí của các thành viên Hội đồng xử lý rủi ro. Toàn bộ hồ sơ cuộc họp bao gồm cả các biểu 1A, 2A, 2B, biên bản họp và hồ sơ các khoản vượt quyền gửi về Trụ sở chính ( Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro ) trước ngày 10 tháng thứ ba của quí hiện hành. Riêng biểu 3A gửi trước ngày 10 tháng thứ nhất của quí sau. + Hồ sơ các khoản đã được Hội đồng của đơn vị sau khi xét duyệt được trả về chi nhánh cho vay để tiếp tục theo dõi thu hồi nợ.

+ Lập phương án thu hồi nợ đối với những khoản nợ đã được xử lý rủi ro trước đây.

* Trên cơ sở báo cáo của các chi nhánh đơn vị trực thuộc, Hội đồng xử lý rủi ro của chi nhánh ngân hàng No và PTNT Hà Nội tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau:

+ Lập biểu tổng hợp phân loại tài sản có và trích lập dự phòng của toàn đơn vị để gửi về Trụ sở chính ( theo mẫu 1A ).

+ Xét duyệt các khoản rủi ro của đơn vị mình theo mức được phân cấp xử lý theo qui định. Kết quả xét duyệt được lập thành danh sách ( theo mẫu 2A ).

+ Tổng hợp hồ sơ các khoản rủi ro vượt quyền xử lý của đơn vị mình. Kiểm tra xem xét nếu đủ điều kiện thì lập bảng tổng hợp ( theo mẫu 2B ) gửi Hội đồng xử lý rủi ro tại Trụ sở chính.

+ Tổng hợp số nợ đã thu được trong quí và lập kế hoạch thu nợ quí sau ( theo mẫu 3A ). Giao kế hoạch thu nợ trong quí cho từng đơn vị trực thuộc.

Kết quả cuộc họp được ghi thành biên bản. Trong biên bản phải bao gồm các nội dung qui định và có đầy đủ chữ kí của các thành viên Hội đồng xử lý rủi ro. Toàn bộ hồ sơ cuộc họp bao gồm cả các biểu 1A, 2A, 2B, biên bản họp và hồ sơ các khoản vượt quyền gửi về Trụ sở chính ( Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro ) trước ngày 10 tháng thứ ba của quí hiện hành. Riêng biểu 3A gửi trước ngày 10 tháng thứ nhất của quí sau.

+ Hồ sơ các khoản đã được Hội đồng của đơn vị sau khi xét duyệt được trả về chi nhánh cho vay để tiếp tục theo dõi thu hồi nợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY