Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đền bù thiệt hại GPMB ở quận Cầu Giấy- Thành phố Hà Nội qua dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng Học viện Quốc phòng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ

THIỆT HẠI GPMB 3

I. Tính tất yếu của công tác đền bù thiệt hại GPMB 3

1. Các khái niệm cơ bản về đền bù thiệt hại GPMB 3

2. Bản chất 5

3. Sự cần thiết phải có công tác đền bù thiệt hại GPMB 5

II. Nội dung công tác đền bù thiệt hại GPMB 11

1. Nội dung 11

2. Đặc điểm của công tác đền bù GPMB 12

3. Các dạng của công tác đền bù GPMB 13

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đền bù thiệt hại GPMB 14

1. Chính sách đền bù thiệt hại của Nhà nước 14

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng và

phát triển nhà ở 15

3. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà 16

4. Công tác định giá đất 17

5. Nguồn vốn để thực hiện công tác đền bù thiệt hại giải phóng

mặt bằng 18

6. Chính sách lập khu tái định cư 18

7. Việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản

( thị trường nhà đất) 19

8. Công tác tổ chức thực hiện 20

IV. Những quy định của Nhà nước về việc bồi thường thiệt hại GPMB 21

A. Những quy định chung 21

1. Phạm vi áp dụng 21

2. Đối tượng phải đền bù thiệt hại 21

3. Đối tượng được đền bù thiệt hại 22

B. Những quy định cụ thể 22

1. Đền bù thiệt hại về đất 22

2. Đền bù thiệt hại về tài sản trên đất 25

3. Chính sách hỗ trợ 28

4. Lập khu tái định cư để GPMB thực hiện thu hồi đất 29

C. Trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại, tái định cư 31

1. Thủ tục tổ chức Hội đồng bồi thường thiệt hại tái

định cư cấp quận (huyện) (Bước 1) 31

2. Xác lập số liệu, cơ sở pháp lý về đất đai, tài sản làm căn cứ

lập phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư (Bước 2) 33

3. Lập phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư (Bước 3) 34

4. Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, tái định cư (Bước 4) 35

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ THIỆT

HẠI GPMB Ở QUẬN CẦU GIẤY- HÀ NỘI. 38

I. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ở quận 38

1. Điều kiện tự nhiên 38

2. Điều kiện kinh tế- xã hội 38

II. Tổng quan về tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn Quận Cầu Giấy 40

1. Tổng quỹ đất và biến động đất đai 40

2. Tình hình giao đất và sử dụng đất 43

III. Thực trạng công tác đền bù thiệt hại GPMB ở Dự án cải tạo,

nâng cấp và xây dựng Học viện Quốc phòng và bài học rút ra 48

1. Giới thiệu về dự án 48

2. Thành lập Hội đồng đền bù và tổ công tác đền bù 50

3. Tổ chức kê khai hiện trạng tài sản trên đất 51

4. Xác định giá đất để đền bù 51

5. Đền bù và xây dựng khu tái định cư 59

6. Lập dự toán chi và thanh quyết toán 62

7. Tổ chức thực hiện đền bù 63

8. Bài học rút ra 69

IV. Đánh giá thực trạng công tác đền bù GPMB tại Quận Cầu Giấy 74

1. Tình hình giải phóng mặt bằng của Quận 74

2. Những kết quả đạt được 74

3. Những tồn tại và nguyên nhân 76

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GPMB. 85

I. Phương hướng 85

II. Nhiệm vụ 86

III. Những giải pháp hoàn thiện công tác GPMB 88

1. Ban hành, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách về đền bù

thiệt hại GPMB và chính sách liên quan hỗ trợ GPMB 88

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng

và phát triển nhà ở 89

3. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ở 4 cơ quan có liên quan

đền đầu tư, GPMB 90

4. Triển khai chính sách và tuyên truyền vận động và kiểm tra

thực hiện chính sách 91

5. Tập trung giải quyết vốn, tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư

theo phương châm: chủ động, tích cực 91

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác GPMB đủ năng lực

đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh, chính xác, dân chủ, công khai,

công bằng các phương án GPMB 92

7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội liên quan đến công tác

đền bù GPMB 93

8. Tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện 94

9. Phát triển thị trường bất động sản 96

KẾT LUẬN 97

Tài liệu tham khảo 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY