Chuyên đề Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.1.1 Báo cáo tài chính và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.1.1.1 Hệ thống báo cáo tài chính.1.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.1.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.1.2.1 Phương pháp so sánh.1.2.2 Phương pháp Dupont.1.2.3 Phương pháp liên hệ cân đối.1.2.4 Phương pháp loại trừ.1.2.5 Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích.1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính.1.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính.1.3.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.1.3.3 Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán.1.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh.1.3.5 Dự báo nhu cầu tài chính.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .2.1 Tổng quan về Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán. 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính .2.2 Khái quát chung về phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . 2.2.1 Về tổ chức phân tích . 2.2.2 Về phương pháp phân tích . 2.1.3 Về nội dung phân tích 2.3 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.3.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh . 2.3.2 Phân tích cấu trúc tài chính 2.3.3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán .2.3 Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . 2.3.1 Về tổ chức phân tích . 2.3.2 Về nội dung phân tích 2.3.3 Về phương pháp phân tích .CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam . 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam . 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam . 3.2 Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam . 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích . 3.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích . 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích . 3.3.1 Về phía Nhà nước . 3.3.2 Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam. 3.3.3 Về phía Công ty Vàng bạc, Đá quý .KẾT LUẬNPHỤ LỤC Trang1 44457899912131316202529 32 3232333436  4141414142424854 58585960  61  61 61  62 63636483 83838485 87

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

1.1 Báo cáo tài chính và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.

1.1.1 Hệ thống báo cáo tài chính.

1.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.

1.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.

1.2.1 Phương pháp so sánh.

1.2.2 Phương pháp Dupont.

1.2.3 Phương pháp liên hệ cân đối.

1.2.4 Phương pháp loại trừ.

1.2.5 Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích.

1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính.

1.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính.

1.3.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

1.3.3 Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán.

1.3.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh.

1.3.5 Dự báo nhu cầu tài chính.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .

2.1 Tổng quan về Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh .

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán.

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính .

2.2 Khái quát chung về phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .

2.2.1 Về tổ chức phân tích .

2.2.2 Về phương pháp phân tích .

2.1.3 Về nội dung phân tích

2.3 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.3.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh .

2.3.2 Phân tích cấu trúc tài chính

2.3.3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán .

2.3 Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .

2.3.1 Về tổ chức phân tích .

2.3.2 Về nội dung phân tích

2.3.3 Về phương pháp phân tích .

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .

3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .

3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam .

3.1.2 Quan điểm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam .

3.2 Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Vàng bạc, Đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam .

3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích .

3.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích .

3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích

3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích .

3.3.1 Về phía Nhà nước .

3.3.2 Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam.

3.3.3 Về phía Công ty Vàng bạc, Đá quý .

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC Trang

1

4

4

4

5

7

8

9

9

9

12

13

13

16

20

25

29

32

32

32

33

34

36

41

41

41

41

42

42

48

54

58

58

59

60

61

61

61

62

63

63

64

83

83

83

84

85

87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY