Chuyên đề Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 31. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 32. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 32.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính 32.2 Các cách tiếp cận Kiểm toán 43. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định (TSCĐ) trong Kiểm toán Báo cáo tài chính 43.1. Khái niệm TSCĐ: 43.2. Đặc điểm của tài sản cố định 63.3. Công tác quản lý Tài sản cố định 73.3.1. Quản lý về mặt hiện vật: bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng của TSCĐ 73.3.2. Quản lý về mặt giá trị: là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển và giá trị hao mòn 73.4. Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định. 123.4.1. Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán 123.4.2. Hệ thống tài khoản kế toán 133.4.3.Hạch toán Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định 133.4.4. Phân loại Tài sản cố định 133.5.2. Nhiệm vụ Kiểm toán khoản mục TSCĐ 15II. Nội dung và trình tự Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 161. Lập kế hoạch Kiểm toán 161.1. Lập kế hoạch tổng quát 161.1.1. Thu thập thông tin về khách hàng 161.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích 171.2. Xác định mục tiêu Kiểm toán đối với Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 201.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro 211.3.1. Đánh giá trọng yếu 211.3.2. Đánh giá rủi ro 221.3.Thiết kế chương trình Kiểm toán 232. Thực hiện Kiểm toán 242.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 242.2. Thực hiện thủ tục phân tích 252.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 262.3.1. Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ 262.3.2. Kiểm tra các nghiệp vụ giảm Tài sản cố định 282.3.3. Kiểm tra chi tiết số dư các tài khoản TSCĐ 292.3.4. Xem xét các hợp đồng cho thuê TSCĐ, kiểm tra doanh thu cho thuê 292.3.5. Kiểm tra các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 292.3.6. Kiểm toán chi phí khấu hao 303. Kết thúc Kiểm toán 323.1. Xem xét các sự kiện sau ngày khoá sổ 323.2. Đánh giá kết quả 323.3. Công bố Báo cáo Kiểm toán 33CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆNI. tổng quan về Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 351.Tư cách pháp nhân của Công ty 352. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 353. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty 373.1. Kiểm toán 373.2. Kế toán 373.3. Tư vấn thuế 383.4. Tài chính doanh nghiệp 383.4.Các giải pháp quản lý 394.Chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai 395. Các khách hàng chủ yếu của Công ty 396. Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm 41II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 421 . Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 422 . Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 45III. Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC) thực hiện 461.Lập kế hoạch Kiểm toán 461.1.Tiếp cận khách hàng 461.2. Lập kế hoạch Kiểm toán chiến lược 471.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 471.2.2. Tìm hiểu sơ bộ về HTKSNB và HTKT 481.2.3. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ 491.2.4. Đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng 541.2.5. Xác định các mục tiêu Kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận Kiểm toán 551.2.6. Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thực hiện 551.3. Lập kế hoạch Kiểm toán tổng thể và chương trình Kiểm toán 561.3.1. Mục tiêu Kiểm toán và phân tích sơ bộ về phần hành TSCĐ 561.3.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro đối với khoản mục TSCĐ 571.3.3. Đánh giá HTKSNB 581.3.4. Chương trình Kiểm toán TSCĐ 602. Thực hiện Kiểm toán khoản mục TSCĐ 662.1. Kiểm tra hệ thống đối với khoản mục TSCĐ 662.2. Thực hiện thủ tục phân tích 692.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 703. Kết thúc công việc Kiểm toán 753.1. Soát xét giấy tờ làm việc của KTV 753.2. Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 763.3. Lập Báo cáo Kiểm toán 763.4. Họp và đánh giá sau Kiểm toán 77III. Tổng kết quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện 77CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO IFC THỰC HIỆN 80I. Nhận xét chung về công tác Kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) 80II. Những khó khăn thách thức đối với Công ty 81III. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tếthực hiện 821. Sự linh hoạt, sáng tạo của Kiểm toán viên trong việc lựa chọn các thủ tục Kiểm toán thích hợp với từng khoản mục trong từng doanh nghiệp cụ thể đã tạo hiệu quả cao trong công việc 822. Việc năm bắt và vận dụng các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán trong quá trình thực hiện Kiểm toán 833. Thực hiện việc soát xét chặt chẽ trong quá trình Kiểm toán giúp đưa ra Báo cáo Kiểm toán có độ tin cậy cao 83KẾT LUẬN 84HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 3

1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 3

2. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 3

2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính 3

2.2 Các cách tiếp cận Kiểm toán 4

3. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định (TSCĐ) trong Kiểm toán Báo cáo tài chính 4

3.1. Khái niệm TSCĐ: 4

3.2. Đặc điểm của tài sản cố định 6

3.3. Công tác quản lý Tài sản cố định 7

3.3.1. Quản lý về mặt hiện vật: bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng của TSCĐ 7

3.3.2. Quản lý về mặt giá trị: là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển và giá trị hao mòn 7

3.4. Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định. 12

3.4.1. Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán 12

3.4.2. Hệ thống tài khoản kế toán 13

3.4.3.Hạch toán Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định 13

3.4.4. Phân loại Tài sản cố định 13

3.5.2. Nhiệm vụ Kiểm toán khoản mục TSCĐ 15

II. Nội dung và trình tự Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 16

1. Lập kế hoạch Kiểm toán 16

1.1. Lập kế hoạch tổng quát 16

1.1.1. Thu thập thông tin về khách hàng 16

1.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích 17

1.2. Xác định mục tiêu Kiểm toán đối với Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 20

1.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro 21

1.3.1. Đánh giá trọng yếu 21

1.3.2. Đánh giá rủi ro 22

1.3.Thiết kế chương trình Kiểm toán 23

2. Thực hiện Kiểm toán 24

2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 24

2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 25

2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 26

2.3.1. Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ 26

2.3.2. Kiểm tra các nghiệp vụ giảm Tài sản cố định 28

2.3.3. Kiểm tra chi tiết số dư các tài khoản TSCĐ 29

2.3.4. Xem xét các hợp đồng cho thuê TSCĐ, kiểm tra doanh thu cho thuê 29

2.3.5. Kiểm tra các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 29

2.3.6. Kiểm toán chi phí khấu hao 30

3. Kết thúc Kiểm toán 32

3.1. Xem xét các sự kiện sau ngày khoá sổ 32

3.2. Đánh giá kết quả 32

3.3. Công bố Báo cáo Kiểm toán 33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆN

I. tổng quan về Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 35

1.Tư cách pháp nhân của Công ty 35

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 35

3. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty 37

3.1. Kiểm toán 37

3.2. Kế toán 37

3.3. Tư vấn thuế 38

3.4. Tài chính doanh nghiệp 38

3.4.Các giải pháp quản lý 39

4.Chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai 39

5. Các khách hàng chủ yếu của Công ty 39

6. Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm 41

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42

1 . Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 42

2 . Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 45

III. Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC) thực hiện 46

1.Lập kế hoạch Kiểm toán 46

1.1.Tiếp cận khách hàng 46

1.2. Lập kế hoạch Kiểm toán chiến lược 47

1.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 47

1.2.2. Tìm hiểu sơ bộ về HTKSNB và HTKT 48

1.2.3. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ 49

1.2.4. Đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng 54

1.2.5. Xác định các mục tiêu Kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận Kiểm toán 55

1.2.6. Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thực hiện 55

1.3. Lập kế hoạch Kiểm toán tổng thể và chương trình Kiểm toán 56

1.3.1. Mục tiêu Kiểm toán và phân tích sơ bộ về phần hành TSCĐ 56

1.3.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro đối với khoản mục TSCĐ 57

1.3.3. Đánh giá HTKSNB 58

1.3.4. Chương trình Kiểm toán TSCĐ 60

2. Thực hiện Kiểm toán khoản mục TSCĐ 66

2.1. Kiểm tra hệ thống đối với khoản mục TSCĐ 66

2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 69

2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 70

3. Kết thúc công việc Kiểm toán 75

3.1. Soát xét giấy tờ làm việc của KTV 75

3.2. Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 76

3.3. Lập Báo cáo Kiểm toán 76

3.4. Họp và đánh giá sau Kiểm toán 77

III. Tổng kết quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện 77

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO IFC THỰC HIỆN 80

I. Nhận xét chung về công tác Kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) 80

II. Những khó khăn thách thức đối với Công ty 81

III. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tếthực hiện 82

1. Sự linh hoạt, sáng tạo của Kiểm toán viên trong việc lựa chọn các thủ tục Kiểm toán thích hợp với từng khoản mục trong từng doanh nghiệp cụ thể đã tạo hiệu quả cao trong công việc 82

2. Việc năm bắt và vận dụng các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán trong quá trình thực hiện Kiểm toán 83

3. Thực hiện việc soát xét chặt chẽ trong quá trình Kiểm toán giúp đưa ra Báo cáo Kiểm toán có độ tin cậy cao 83

KẾT LUẬN 84

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY