Chuyên đề Thực trạng hoạt động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch 1 ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mục lụcLời mở đầu 3Chương 1 Lý luận chung về dự án đầu tư và cho vay dự án 61. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tư theo dự án 62. Đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển 73. Dự án đầu tư 83.1 Khái niệm 83.2 Phân loại dự án đầu tư 93.2.1 Theo cơ cấu tái sản xuất 93.2.2 Theo lĩnh vực hoạt động 103.2.3 Theo giai đoạn hoạt động 103.2.4 Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng 113.2.5 Theo phân cấp quản lý 113.2.6 Theo nguồn vốn 113.2.7 Theo vùng lãnh thổ 124. Cho vay dự án đầu tư 124.1 Dự án đầu tư xin vay 124.2 Quy trình cho vay dự án đẩu tư 124.3 Sự cần thiết của việc cho vay dự án đầu tư 144.4 Thẩm định dự án đầu tư xin vay 184.5 Hợp đồng tín dụng 205. Nguồn vốn cho vay dự án đầu tư 226. Chất lượng cho vay dự án đầu tư 236.1 Khái niệm 236.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay 236.2.1 Các chỉ tiêu định tính 236.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 26 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay dự án đầu tư 327.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 337.1.1 Quy mô, cơ cấu, kỳ hạn nguồn vốn của các NHTM 337.1.2 Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định dự án, thẩm định khách hàng 337.1.3 Năng lực giám sát và sử lý các tình huống cho vay của ngân hàng 347.1.4 Chính sách tín dụng ngân hàng 357.1.6 Công nghệ ngân hàng 367.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 367.2.1 Nhu cầu đầu tư 367.2.2 Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của ngân hàng 377.2.3 Khả năng của khách hàng trong việc quản lý sử dụng vốn vay 397.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường 407.3.1 môi trương tự nhiên 407.3.2 Môi trường kinh tế 407.3.3 Môi trường chính trị xã hội 417.3.4 Môi trường pháp lý 417.3.5 Sự quản lý của nhà nước và các cơ quan chức năng 41Chương 2. Thực trạng cho vay dự án đầu tư tại SGDI- BIDV 431. Khái quát chung về BIDV và SGDI 431.1 BIDV 431.2 Chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức 451.3 Sở giao dịch 1 462. Một số hoạt động chủ yếu của SGDI 512.1 Hoạt động huy động vốn 532.2 Hoạt động tín dụng 552.3 Hoạt động dịch vụ 573. Thực trạng cho vay dự án tại Sở 583.1 Tình hình cho vay 583.1.1 Nền khách hàng tiền vay 593.1.2 Doanh số cho vay 623.1.3 Tình hình thu nợ 634. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của Sở 635. Đánh giá chất lượng cho vay dự án 645.1 Những kết quả đạt được 645.2 Hạn chế và nguyên nhân 68Chương 3 Một số giải pháp, kiến nghị 721. Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của Sở 721.1 Định hướng chung 721.1.1 Tăng cường năng lực về vốn để đáp ừng nhu cầu 731.1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 741.1.3 Bảo lãnh 741.1.4 Lãi suất 741.1.5 Dịch vụ và công nghệ ngân hàng 741.1.6 Biên pháp tổ chức điều hành 751.2 Định hướng cho vay dự án 762. Một số giải pháp nhằm nầng cao chất lượng cho vay dự án 782.1 Thực hiện việc xây dựng chính sách tín dụng một cách hợp lý 792.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án 802.3 Chú trọng phân tích tài chính dự án trước khi cho vay 822.3.1 Xem xét các chỉ tiêu cơ cấu vốn của doanh nghiệp 822.3.2 Xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp 832.4 Đa dạng hoá các phương thức huy động vốn trung, dài hạn 862.5 Tiêu chuẩn hoá cán bộ để nâng cao chất lượng tín dụng 862.6 Phát triển hệ thống thông tin 892.7 Nâng cao vai trò công tác thanh tra kiểm soát 903 Kiến nghị 91Kết kuận 96Tài liệu tham khảo 97

Mục lục

Lời mở đầu 3

Chương 1 Lý luận chung về dự án đầu tư và cho vay dự án 6

1. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tư theo dự án 6

2. Đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển 7

3. Dự án đầu tư 8

3.1 Khái niệm 8

3.2 Phân loại dự án đầu tư 9

3.2.1 Theo cơ cấu tái sản xuất 9

3.2.2 Theo lĩnh vực hoạt động 10

3.2.3 Theo giai đoạn hoạt động 10

3.2.4 Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng 11

3.2.5 Theo phân cấp quản lý 11

3.2.6 Theo nguồn vốn 11

3.2.7 Theo vùng lãnh thổ 12

4. Cho vay dự án đầu tư 12

4.1 Dự án đầu tư xin vay 12

4.2 Quy trình cho vay dự án đẩu tư 12

4.3 Sự cần thiết của việc cho vay dự án đầu tư 14

4.4 Thẩm định dự án đầu tư xin vay 18

4.5 Hợp đồng tín dụng 20

5. Nguồn vốn cho vay dự án đầu tư 22

6. Chất lượng cho vay dự án đầu tư 23

6.1 Khái niệm 23

6.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay 23

6.2.1 Các chỉ tiêu định tính 23

6.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 26

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay dự án đầu tư 32

7.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 33

7.1.1 Quy mô, cơ cấu, kỳ hạn nguồn vốn của các NHTM 33

7.1.2 Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định dự án, thẩm định khách hàng 33

7.1.3 Năng lực giám sát và sử lý các tình huống cho vay của ngân hàng 34

7.1.4 Chính sách tín dụng ngân hàng 35

7.1.6 Công nghệ ngân hàng 36

7.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 36

7.2.1 Nhu cầu đầu tư 36

7.2.2 Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của ngân hàng 37

7.2.3 Khả năng của khách hàng trong việc quản lý sử dụng vốn vay 39

7.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường 40

7.3.1 môi trương tự nhiên 40

7.3.2 Môi trường kinh tế 40

7.3.3 Môi trường chính trị xã hội 41

7.3.4 Môi trường pháp lý 41

7.3.5 Sự quản lý của nhà nước và các cơ quan chức năng 41

Chương 2. Thực trạng cho vay dự án đầu tư tại SGDI- BIDV 43

1. Khái quát chung về BIDV và SGDI 43

1.1 BIDV 43

1.2 Chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức 45

1.3 Sở giao dịch 1 46

2. Một số hoạt động chủ yếu của SGDI 51

2.1 Hoạt động huy động vốn 53

2.2 Hoạt động tín dụng 55

2.3 Hoạt động dịch vụ 57

3. Thực trạng cho vay dự án tại Sở 58

3.1 Tình hình cho vay 58

3.1.1 Nền khách hàng tiền vay 59

3.1.2 Doanh số cho vay 62

3.1.3 Tình hình thu nợ 63

4. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của Sở 63

5. Đánh giá chất lượng cho vay dự án 64

5.1 Những kết quả đạt được 64

5.2 Hạn chế và nguyên nhân 68

Chương 3 Một số giải pháp, kiến nghị 72

1. Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của Sở 72

1.1 Định hướng chung 72

1.1.1 Tăng cường năng lực về vốn để đáp ừng nhu cầu 73

1.1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 74

1.1.3 Bảo lãnh 74

1.1.4 Lãi suất 74

1.1.5 Dịch vụ và công nghệ ngân hàng 74

1.1.6 Biên pháp tổ chức điều hành 75

1.2 Định hướng cho vay dự án 76

2. Một số giải pháp nhằm nầng cao chất lượng cho vay dự án 78

2.1 Thực hiện việc xây dựng chính sách tín dụng một cách hợp lý 79

2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án 80

2.3 Chú trọng phân tích tài chính dự án trước khi cho vay 82

2.3.1 Xem xét các chỉ tiêu cơ cấu vốn của doanh nghiệp 82

2.3.2 Xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp 83

2.4 Đa dạng hoá các phương thức huy động vốn trung, dài hạn 86

2.5 Tiêu chuẩn hoá cán bộ để nâng cao chất lượng tín dụng 86

2.6 Phát triển hệ thống thông tin 89

2.7 Nâng cao vai trò công tác thanh tra kiểm soát 90

3 Kiến nghị 91

Kết kuận 96

Tài liệu tham khảo 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY