Chuyên đề Thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 3

I. TỔNG QUAN VỂ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3

2. Vai trò của Bảo hiểm nhân thọ 4

3. Đặc điểm cơ bản của Bảo hiểm nhân thọ 7

3.1. Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính rủi ro vừa mang tính tiết kiệm 8

3.2. Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm 9

3.3. Các loại hợp đồng trong Bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và phức tạp 9

3.4. Phí Bảo hiểm nhân thọ chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí rất phức tạp. 10

3.5. Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế- xã hội nhất định. 11

4. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản 12

4.1. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong 12

4.2.Bảo hiểm trong trường hợp sống(còn gọi là bảo hiểm sinh kỳ) 14

4.3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 15

4.4. Các điều khoản bảo hiểm bổ sung 16

II. CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH BHNT 16

1. Một vài nét về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 16

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh BHNT 16

2. Vị trí, vai trò và nội dung công tác dịch vụ khách hàng trong kinh doanh BHNT 20

2.1. Vị trí và vai trò của công tác dịch vụ khách hàng trong kinh doanh BHNT 20

2.2. Nội dung cơ bản của công tác dịch vụ khách hàng 21

3. Yêu cầu đối với công tác dịch vụ khách hàng 22

3.1. Nhanh chóng 23

3.2. Đầy đủ 23

3.3 Chính xác 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

TẠI CÔNG TY BHNT HÀ TÂY

I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BHNT HÀ TÂY

1. Sự ra đời của công ty BHNT Hà Tây

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động cuả công ty 26

2.1. Cơ cấu tổ chức 26

2.2. Chức năng của các phòng ban 27

3. Kết quả hoạt động của công ty trong thời gian qua 29

3.1 Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 29

3.2. Những sản phẩm của công ty đang triển khai 33

3.3. Kết quả hoạt động của công ty trong 5 năm vừa qua 39

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BHNT HÀ TÂY

1. Các dịch vụ trước bán hàng

2. Các dịch vụ sau bán hàng 48

2.1. Các dịch vụ thu phí định kỳ và quản lý tình trạng hợp đồng 48

2.2. Đáp ứng các thay đổi liên quan tình trạng hợp đồng 48

2.3. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm 48

2.3.3.Công tác cho vay theo hợp đồng bảo hiểm. 48

2.3.4. Hồ sơ yêu cầu và điều kiện vay. 48

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BHNT HÀ TÂY 48

I. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY 48

1. Thuận lợi 48

2. Khó khăn 48

3. Mục tiêu của công ty trong thời gian 48

II KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY 48

1. Về nguồn lực của công ty 48

1.1. Về con người 48

1.2. Về cơ sở vật chất kỹ thuật 48

2. Đối với công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng 48

2.1. Đội ngũ đại lý 48

2.2. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm 48

3. Với công tác cho vay theo hợp đồng. 48

III GIẢI PHÁP 48

1. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 48

2. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và đội ngũ đại lý 48

3. Thực hiện tốt công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng 48

3.1.Với công tác giám định 48

3.2. Với công tác chi trả tiền bảo hiểm 48

3. Thực hiện cho vay theo hợp đồng bảo hiểm một cách hợp lý 48

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY