Chuyên đề Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty bảo hiểm Hà Tây trong giai đoạn vừa qua

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY 3

I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY. 3

1. Sự cần thiết khách quan của BH cháy. 3

2. Tác dụng của BH cháy. 8

2.1. Đối với người tham gia BH. 9

2.2. Đối với Nhà nước và nền KT. 10

II. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM CHÁY 12

1. Trên thế giới 12

2. Ở Việt Nam. 13

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY. 14

1. Một số khái niệm có liên quan. 14

2. Đặc điểm của BH cháy. 16

3. Đối tượng BH. 18

4. Phạm vi BH. 19

4.1 R.ro được BH. 19

4.2 R.ro loại trừ 21

5. Giá trị BH và số tiền BH. 25

5.1 Giá trị BH. 25

5.2 Số tiền BH. 26

6. Phí BH và phương pháp xác định phí BH cháy. 28

6.1. Phí BH cháy. 28

6.2. Phương pháp xác định phí BH. 31

7. Đánh giá và Q.lý R.ro. 36

7.1. Đánh giá R.ro. 36

7.2. Q.lý R.ro. 38

8. Giám định và BT T.thất. 39

8.1. Công tác giám định T.thất. 39

8.2. Công tác BT T.thất. 41

9. Vai trò của tái BH trong BH cháy. 44

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY (2001- 2006). 46

I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 46

1. Lịch sử ra đời và phát triển. 46

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của C.ty. 51

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban : 52

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY KHI TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY. 54

1. Thuận lợi. 54

2. Khó khăn. 57

III. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY Ở C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 59

1. Công tác khai thác. 59

2. Công tác đề phòng hạn chế T.thất. 74

3. Công tác giám định và BT T.thất 78

4. Kết quả và hiệu quả KD nghiệp vụ BH cháy ở Bảo Việt Hà Tây. 83

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI NGHIỆPVỤ BẢO HIỂM CHÁY Ở BẢO VIỆT HÀ TÂY. 91

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 91

1. Phương hướng nhiệm vụ của C.ty BH Hà Tây trong thời gian tới. 91

2. Phương hướng nhiệm vụ của nghiệp vụ BH cháy tại C.ty BH Hà Tây trong thời gian tới. 94

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 96

1. Đối với hoạt động của C.ty. 97

2. Đối với nghiệp vụ BH hỏa hoạn. 102

3. Kiến nghị đối với nhà nước. 112

KẾT LUẬN 116

TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY