Chuyên đề Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại - VINATRACO

Lời nói đầu  Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ I._GIAO NHẬN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO NHẬN HÀNG HOÁ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI . 1. Khái niệm chung về giao nhận và người giao nhận ( freight forwarding ) 2. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá II_CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN1. Khái niệm và đặc điểm 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 3. Phân loại 4. Luật điều chỉnh III_CHẾ ĐỘ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ 1.Các nguyên tắc ký kết2.Trình tự và thủ tục ký kết3. Nội dung của hợp đồng4. Các nguyên tắc thực hiện Chương IITHỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI VINATRANCOI_ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VINATRANCO 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy II_THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY. 1. Thực tiễn ký kết2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng III._TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG IV._ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY. 1. Những ưu nhược điểm của hợp đồng giao nhận2. Đánh giá quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty. Chương III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁI._NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TỒN TẠI KHÓ KHĂN II._MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG .1. Hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại Công ty.3. Những kiến nghị khác

Lời nói đầu

Chương I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

I._GIAO NHẬN VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO NHẬN HÀNG HOÁ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI .

1. Khái niệm chung về giao nhận và người giao nhận ( freight forwarding )

2. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá

II_CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN

1. Khái niệm và đặc điểm

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

3. Phân loại

4. Luật điều chỉnh

III_CHẾ ĐỘ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

1.Các nguyên tắc ký kết

2.Trình tự và thủ tục ký kết

3. Nội dung của hợp đồng

4. Các nguyên tắc thực hiện

Chương II

THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI VINATRANCO

I_ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VINATRANCO

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy

II_THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY.

1. Thực tiễn ký kết

2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng

III._TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

IV._ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY.

1. Những ưu nhược điểm của hợp đồng giao nhận

2. Đánh giá quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Công ty.

Chương III.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

I._NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TỒN TẠI KHÓ KHĂN

II._MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG .

1. Hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế

2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại Công ty.

3. Những kiến nghị khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY