Chuyên đề Tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 4

1.1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế. 4

1.1.1. Khái niệm, bản chất của tăng trưởng kinh tế. 4

1.1.2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. 4

1.1.2.1. Nhân tố kinh tế 5

1.1.2.2. Nhân tố phi kinh tế 7

1.2. Khái niệm đói nghèo và XĐGN. 9

1.2.1. Khái niệm về đói nghèo. 9

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá đói nghèo. 10

1.2.3. Các nhân tố tác động đến đói nghèo. 12

1.2.3.1. Điều kiện tự nhiên 13

1.2.4. Ảnh hưởng của đói nghèo. 17

1.2.4.1. Ảnh hưởng về kinh tế 17

1.2.4.2. Ảnh hưởng về văn hóa 19

1.2.4.3. Ảnh hưởng về chính trị - xã hội 20

1.3. XĐGN và sự cấn thiết phải XĐGN. 22

1.3.1. XĐGN là một vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc cần giải quyết để tiếp tục đổi mới nhằm tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước theo hướng CNH – HĐH. 22

1.3.2. XĐGN tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội. 23

1.3.3. XĐGN góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, tạo ra môi trường xã hội trong sạch, bên cạnh đó, là cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái 23

1.4. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và XĐGN . 24

1.4.1. Vai trò của tăng trưởng kinh tế tới XĐGN. 28

1.4.2. XĐGN là yếu tố nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 29

1.5. Những kinh nghiệm về tăng trưởng kinh tế và XĐGN ở Việt Nam những năm

đã qua 31

1.5.1. Tổng quan về tăng trưởng kinh tế và XĐGN ở Việt Nam 31

1.5.2. Những thách thức còn tồn tại trong tăng trưởng và XĐGN 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XĐGN Ở TỈNH PHÚ THỌ 38

2.1. Đặc điển tự nhiên, kinh tế- xã hội của tỉnh ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và XĐGN. 38

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 38

2.1.1.1. Vị trí địa lý: 38

2.1.1.2. Đặc điểm địa hình, khí hậu: 39

2.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội. 40

2.1.2.1. Đặc điểm dân cư. 40

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật. 42

2.1.2.3. Đặc điểm văn hóa. 44

2.2. Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ. 45

2.2.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế. 45

2.2.1.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ. 45

2.2.1.2. Tăng trưởng kinh tế trong các ngành. 46

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phục vụ tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo 52

2.3. Thực trạng về đói nghèo của tỉnh Phú Thọ. 55

2.3.1. Thực trạng đói nghèo của tỉnh . 55

2.3.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu chưong trình XĐGN giai đoạn 2001 – 2005

của tỉnh: 57

2.3.2.1. Thực hiện các chính sách xã hội: 57

2.3.2.2. Kết quả thực hiện các dự án: 58

2.4. Đánh giá sự tác động của tăng trưởng kinh tế tới XĐGN ở tỉnh Phú Thọ. 61

2.4.1. Tác động tích cực . 61

2.4.2. Vấn đề tồn tại hạn chế và nguyên nhân: 63

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XĐGN CỦA TỈNH PHÚ THỌ 66

3.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và XĐGN của tỉnh Phú Thọ. 66

3.1.1. Quan điểm về tăng trưởng kinh tế và XĐGN và của tỉnh Phú Thọ. 66

3.1.2. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và XĐGN của tỉnh 66

3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát. 66

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 67

3.1.3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới. 69

3.1.3.1. Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 69

3.1.3.2. Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư. 69

3.1.3.3. Phát triển kinh tế đối ngoại, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 70

3.1.3.4. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính 71

3.1.3.5. Tăng cường năng lực bộ máy 72

3.1.4. Phương hướng và giải pháp của tỉnh nhằm XĐGN trong thời gian tới. 72

3.1.4.1. Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo. 73

3.1.3.2. Nâng cao khả năng tạo việc làm cho người lao động 74

3.1.4.3. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và bảo vệ môi trường. 74

3.1.4.4. Nhóm giải pháp về chính sách hỗ trợ, tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 75

3.2. Một số kiến nghị 78

3.2.1. Tổ chức thực hiện 78

3.2.2. Tăng cường năng lực 79

3.2.4. Tăng cường công tác thống kê phục vụ tăng trưởng và XĐGN 80

3.2.5. Tăng cường việc lồng ghép các mục tiêu, chính sách của Chiến lược phát triển kinh tế và Chương trình XĐGN với các mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm 81

3.2.6. Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học, các viện nghiên cứu để có những phân tích sâu và đánh giá từ nhiều góc độ hơn 81

3.2.7. Gắn chặt chẽ sự giúp đỡ của cộng đồng trong nước và quốc tế vào thực hiện các mục tiêu, chính sách nhằm tăng trưởng kinh tế và XĐGN. 81

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY