Chuyên đề Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Habubank

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 21.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 21.1.1. Khái niệm: 21.1.2.Phân loại tín dụng: 21.1.3.Các nghiệp vụ tín dụng 51.1.4.Các hình thức đảm bảo trong tín dụng 171.1.5.Nhân tố xác định quy mô và tính đa dạng tín dụng ngân hàng 241.1.6. Chất lượng tín dụng và xếp loại ngân hàng 251.1.7. Vai trò của tín dụng ngân hàng 261.1.8. Chính sách tín dụng ngân hàng 281.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 301. 2. 1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 301. 2. 2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 321.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. 361. 3. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. 39 1.3.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng. 391.3.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng. 391.3.3. Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng. 411.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng. 421.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới 56Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 592.1.Những nét chung về Habubank 592.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Habubank 592.1. 2. Văn hóa Habubank 612.1.3. Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Habubank 662.2.Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Habubank 702.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của Habubank 702.2.2.Thực trạng rủi ro tín dụng tại Habubank 762.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Habubank 772.3.1. Chính sách cho vay đối với khách hàng 772.3.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 792.3.3.Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Habubank 862.3.4.Đánh giá thực trạng 88Chương 3: Giải pháp và kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 893.1. Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới 893.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 903.2.1.Tiếp tục hoàn thiện quy chế tín dụng mới 903.2.2. Hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 913.2.3 Nâng cao vai trò của phòng Quản lý rủi ro tín dụng 953.2.4. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 963.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý nợ vay 983.2.6.Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ 1003.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 1013.3. Một số kiến nghị 1023.3.1. Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1023.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan 103KẾT LUẬN 105

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 2

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 2

1.1.1. Khái niệm: 2

1.1.2.Phân loại tín dụng: 2

1.1.3.Các nghiệp vụ tín dụng 5

1.1.4.Các hình thức đảm bảo trong tín dụng 17

1.1.5.Nhân tố xác định quy mô và tính đa dạng tín dụng ngân hàng 24

1.1.6. Chất lượng tín dụng và xếp loại ngân hàng 25

1.1.7. Vai trò của tín dụng ngân hàng 26

1.1.8. Chính sách tín dụng ngân hàng 28

1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 30

1. 2. 1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 30

1. 2. 2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 32

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. 36

1. 3. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. 39

1.3.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng. 39

1.3.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng. 39

1.3.3. Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng. 41

1.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng. 42

1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới 56

Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 59

2.1.Những nét chung về Habubank 59

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Habubank 59

2.1. 2. Văn hóa Habubank 61

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Habubank 66

2.2.Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Habubank 70

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của Habubank 70

2.2.2.Thực trạng rủi ro tín dụng tại Habubank 76

2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Habubank 77

2.3.1. Chính sách cho vay đối với khách hàng 77

2.3.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 79

2.3.3.Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Habubank 86

2.3.4.Đánh giá thực trạng 88

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 89

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới 89

3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 90

3.2.1.Tiếp tục hoàn thiện quy chế tín dụng mới 90

3.2.2. Hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 91

3.2.3 Nâng cao vai trò của phòng Quản lý rủi ro tín dụng 95

3.2.4. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo 96

3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý nợ vay 98

3.2.6.Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ 100

3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 101

3.3. Một số kiến nghị 102

3.3.1. Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 102

3.3.2. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan 103

KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY