Chuyên đề Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện

MỤC LỤCCHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 31.1. Đặc điểm kế toán Tài sản cố định của Công ty khách hàng ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 31.1.1. Đặc điểm tổng quát về Tài sản cố định 31.1.2. Đặc điểm kế toán Tài sản cố định 51.1.3. Các kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định của khách hàng 81.2. Mục tiêu và các rủi ro liên quan đến kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 111.2.1. Mục tiêu kiểm toán tài sản cố định 111.2.2. Rủi ro thường gặp khi kiểm toán Tài sản cố định 121.3. Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 161.3.1. Khái quát chung quy trình kiểm toán TSCĐ 161.3.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 161.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 231.3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 331.3.2. Chương trình kiểm toán TSCĐ do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 351.3.2.1. Kiểm tra chi tiết số dư TSCĐ 351.3.2.2. Kiểm tra khấu hao lũy kế TSCĐ và chi phí khấu hao TSCĐ 371.3.2.3. Kiểm tra việc phân loại và trình bày 391.3.2.4. Kiểm tra nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có (Tài khoản ngoài bảng) 391.3.2.5. Kiểm tra TSCĐ thuê tài chính 391.3.2.6. Kiểm tra nghiệp vụ với các bên liên quan 401.3.2.7. Kiểm tra việc đánh giá lại giá trị TSCĐ 401.3.2.8. Cung cấp các ý kiến tư vấn 411.3.2.9. Kiểm tra các nghiệp vụ ghi nhận bằng ngoại tệ 421.3.2.10. Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh bất thường 42CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 43 2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng quát và lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Tài sản cố định 432.1.1. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng 432.1.2. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, tổ chức kế toán 512.1.3. Tìm hiểu về dòng luân chuyển của nghiệp vụ làm phát sinh TSCĐ 532.1.4. Đánh giá mức trọng yếu 712.1.5 Lâp kế hoạch kiểm tra chi tiết 732.2. Thực hiện kiểm toán 762.2.1. Kiểm toán TSCĐ hữu hình 762.2.2. Kiểm toán khoản mục TSCĐ vô hình và các Tài sản khác 952.2.3. Kết thúc kiểm toán 102CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 1053.1. Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 1053.1.1. Ưu điểm 1053.1.2. Những tồn tại trong quy trình kiểm toán TSCĐ 1063.1.2.1. Sử dụng thủ tục phân tích 1073.1.2.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát 1073.1.2.3. Đánh giá mức trọng yếu 1083.1.2.4. Sử dụng ý kiến chuyên gia 1083.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 1093.2.1. Hoàn thiện thủ tục phân tích 1093.2.2. Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 1113.2.3. Hoàn thiện đánh giá mức trọng yếu 1113.2.4. Phát triển sử dụng ý kiến chuyên gia 112KẾT LUẬN 113DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 3

1.1. Đặc điểm kế toán Tài sản cố định của Công ty khách hàng ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 3

1.1.1. Đặc điểm tổng quát về Tài sản cố định 3

1.1.2. Đặc điểm kế toán Tài sản cố định 5

1.1.3. Các kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định của khách hàng 8

1.2. Mục tiêu và các rủi ro liên quan đến kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 11

1.2.1. Mục tiêu kiểm toán tài sản cố định 11

1.2.2. Rủi ro thường gặp khi kiểm toán Tài sản cố định 12

1.3. Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 16

1.3.1. Khái quát chung quy trình kiểm toán TSCĐ 16

1.3.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 16

1.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 23

1.3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 33

1.3.2. Chương trình kiểm toán TSCĐ do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 35

1.3.2.1. Kiểm tra chi tiết số dư TSCĐ 35

1.3.2.2. Kiểm tra khấu hao lũy kế TSCĐ và chi phí khấu hao TSCĐ 37

1.3.2.3. Kiểm tra việc phân loại và trình bày 39

1.3.2.4. Kiểm tra nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có (Tài khoản ngoài bảng) 39

1.3.2.5. Kiểm tra TSCĐ thuê tài chính 39

1.3.2.6. Kiểm tra nghiệp vụ với các bên liên quan 40

1.3.2.7. Kiểm tra việc đánh giá lại giá trị TSCĐ 40

1.3.2.8. Cung cấp các ý kiến tư vấn 41

1.3.2.9. Kiểm tra các nghiệp vụ ghi nhận bằng ngoại tệ 42

1.3.2.10. Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh bất thường 42

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 43

2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng quát và lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Tài sản cố định 43

2.1.1. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng 43

2.1.2. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, tổ chức kế toán 51

2.1.3. Tìm hiểu về dòng luân chuyển của nghiệp vụ làm phát sinh TSCĐ 53

2.1.4. Đánh giá mức trọng yếu 71

2.1.5 Lâp kế hoạch kiểm tra chi tiết 73

2.2. Thực hiện kiểm toán 76

2.2.1. Kiểm toán TSCĐ hữu hình 76

2.2.2. Kiểm toán khoản mục TSCĐ vô hình và các Tài sản khác 95

2.2.3. Kết thúc kiểm toán 102

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 105

3.1. Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 105

3.1.1. Ưu điểm 105

3.1.2. Những tồn tại trong quy trình kiểm toán TSCĐ 106

3.1.2.1. Sử dụng thủ tục phân tích 107

3.1.2.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát 107

3.1.2.3. Đánh giá mức trọng yếu 108

3.1.2.4. Sử dụng ý kiến chuyên gia 108

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 109

3.2.1. Hoàn thiện thủ tục phân tích 109

3.2.2. Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 111

3.2.3. Hoàn thiện đánh giá mức trọng yếu 111

3.2.4. Phát triển sử dụng ý kiến chuyên gia 112

KẾT LUẬN 113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY