Chuyên đề Quản lý phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 3

1. Quá trình hình thành và phát triển. 3

2. Chức năng nhiệm vụ của Doanh Nghiệp. 3

3. Bộ máy tổ chức quản lý. 4

4. Kết qủa họat động kinh doanh của doanh nghiệp qua hai năm đầu hoạt động. 5

PHẦN II: CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 7

I. TÌNH HÌNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP: 7

II. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH: 7

1.Kế hoạch đảm bảo vốn lưu động: 7

2.Kế hoạch đảm bảo vốn cố định (vốn đầu tư): 8

III. TÌNH HÌNH VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP: 8

Tổng cộng 9

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 10

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 11

PHẦN III: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 13

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 13

1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty : 13

2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 14

3.Thuế doanh nghiệp phải nộp: 16

4. Chế độ hạch toán ban đầu của đơn vị. 17

1.2. Sổ kế toán: Công ty áp dụng theo hình thức nhật ký sổ cái. 18

2, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty: 18

2.1, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 18

3. Kế toán thành phẩm tiêu thụ, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 19

3.1, Kế toán tiêu thụ thành phẩm: 19

4. Kế toán tài sản cố định: 20

3.1, Kế toán tăng, giảm TSCĐ: 20

3.2, Kế toán khấu hao tài sản cố định: 21

5. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT. 22

5.1, Hạch toán ban đầu: 22

2.2, Tài khoản sử dụng: 23

2.3, Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương: 23

6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 23

7. Kế toán tài sản bằng tiền: 24

8. Kế toán kết quả và phân phối kết quả tài chính: 25

9,Chế độ báo cáo kế toán: 26

PHẦN IV: CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI 27

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY