Chuyên đề Quản lý cửa hàng - Nguyễn Phương Dũng

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG I 2

KHẢO SÁT HỆ THỐNG HIÊN TẠI VÀ LẬP DỰ ÁN 2

I,KHẢO SÁT HỆ THỐNG HIỆN TẠI 2

II, PHÂN TÍCH NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG HIỆN TẠI 2

III,LẬP DỰ ÁN: 3

IV. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI TOÁN 6

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 7

I. MỤC ĐÍCH 7

II. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 8

1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 11

2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 11

3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 1.1 12

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 1.2 12

5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh mức 1.3 12

6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 1.4 13

III. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT 13

CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TẠO CSDL 14

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TẠO CSDL 14

1. Khái niệm về CSDL 14

2. Kiến trúc về một hệ cơ sở dữ liệu 14

3. Thiết kế CSDL quan hệ 15

4. Thiết kế các tập cơ sở dữ liệu 15

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16

1. Mô hình vật lý 16

2. Thiết kế menu 17

3. Thiết kế Form 17

4. Thiết kế CSDL 18

III. TỔ CHỨC HỆ THỐNG CSDL: 19

1. Mô hình thực thể liên kết: 19

2. Mối quan hệ giữa các bảng 20

CHƯƠNG IV 21

TÍNH ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC QUẢN LÝ 21

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 21

1. Một số khái niệm về quản lý 21

2. ứng dụng tin học trong công tác quản lý 21

3. Những đặc điểm của hệ thống quản lý 22

4. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý 24

5. Các bộ phận hợp thành của hệ thống thông tin 24

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY