Chuyên đề Quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty dệt - May Hà Nội

Phần I 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1

I- SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1

1. Sản phẩm 1

1.1 Khái niệm sản phẩm 1

1.2 Các thuộc tính của sản phẩm 1

2. Chất lượng sản phẩm 3

2.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm 3

2.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay 5

2.3. Những tính chất, đặc trưng của chất lượng sản phẩm 6

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 7

2.4.1 Một số yếu tố tầm vi mô 7

2.4.2. Một số yếu tố tầm vĩ mô 9

2.5. Một số yêu cầu tổng quát đối với chất lượng sản phẩm 11

2.6. Một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 12

2.6.1 Hệ thống chỉ tiêu xác nghiên cứu, xác định chất lượng trong chiến lược phát triển kinh tế. 12

2.6.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh 13

2.7. Sự hình thành nên chất lượng sản phẩm 15

2.8. Các mức chất lượng của sản phẩm hàng hoá 16

II - NỘI DUNG, CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 18

1. Nội dung phân tích chất lượng sản phẩm 18

2. Các công cụ dùng để phân tích chất lượng sản phẩm 19

2.1 Mẫu thu thập dữ liệu 19

2.2. So sánh theo chuẩn mực 19

2.3 Tấn công não 19

2.4 Biểu đồ quan Hử 20

2.5 Biểu đồ cây 20

Hình 3: Biểu đồ nhân quả 20

2.7 Biểu đồ tiến trình 21

2.8 Biểu đồ kiểm soát 21

2.9 Biểu đồ cột 21

2.10 Biểu đồ Pareto 22

2.11 Biểu đồ tán xạ 22

III- VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 22

1. Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 22

2. Hướng nâng cao chất lượng sản phẩm 23

PHẦN II 24

ĐẶC ĐIỂM - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 24

I-ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 24

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24

Tên doanh nghiệp: Công ty Dệt- May Hà Nội 24

Tên giao dịch quốc tế: HANOSIMEX 24

2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty 27

2.1 Lĩnh vực hoạt động và mặt hàng chủ yếu 28

2.2 Chức năng của Công ty 28

2.3 Nhiệm vụ của Công ty Dệt- May Hà Nội 29

3. Quy trình công nghệ một số sản phẩm chủ yếu 29

3.1 Quy trình công nghệ sản xuất sợi đơn 29

3.2 Quy trình sản xuất sợi xe 32

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Dệt- May Hà Nội 33

Chức năng và nhiệm vụ 33

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TY 35

DỆT- MAY HÀ NỘI 35

Cụ thể: 36

II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 38

2 .Tình hình lao động của Công ty 38

3 Tình hình máy móc, thiết bị 39

4. Tình hình nguyên vật liệu của Công ty 40

III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2001 41

1. Những kết quả đạt được 41

2. Những tồn tại của Công ty 43

PHẦN III 44

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 44

A- KHÁI QUÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 44

1. Công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 và nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm . 45

Danh mục các quy trình của Công ty Dệt- May Hà Nội 46

3. Công tác nghiên cứu, thiết kế chất lượng 47

4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất 48

5. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm 50

Kiểm tra trong khi sản xuất 51

Bảng : Chu kỳ kiểm tra và thí ngiệm sợi 52

Kiểm tra sản phẩm cuối cùng 52

Bảng: Nội dung kiểm tra trong quá trình kéo sợi 53

II-NHẬN XÉT ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 54

1. Ưu điểm 54

2. Những tồn tại trong công tác quản lý chất lượng 55

B- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 56

I- GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI 57

1. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm sợi 57

1.1 Chỉ tiêu chất lượng sợi đơn 57

1.2 Tiêu chuẩn chất lượng sợi xe 61

1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu 62

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI 63

1. Tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty 63

3. Đánh giá chất lượng sản phẩm sợi của Công ty 67

3.1 Hệ số phẩm cấp bình quân 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY