Chuyên đề Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chuơng 1: Tổng quan về Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 31.1. Đặc điểm chung của công ty. 31.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 41.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 71.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 71.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 81.1.3.3. Các chính sách tài chính đang áp dụng tại công ty. 101.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 111.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 111.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 12Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 152.1. Đặc điểm và tổ chức quản lý lao động – tiền lương của công ty. 152.1.1. Đặc điểm lao động và phân loại tại công ty. 152.1.2. Các hình thức trả lương của công ty. 172.1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty. 172.1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại công ty. 182.2. Kế toán tiền lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 192.2.1.Chứng từ sử dụng. 192.2.2. Phương pháp tính lương. 202.2.3. Tài khoản sử dụng. 222.2.4. Quy trình kế toán. 232.2.4.1. Đối với bộ phận lao động trực tiếp 232.2.4.2. Đối với bộ phận lao động gián tiếp 232.3. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 312.3.1. Chứng từ sử dụng. 312.3.2. Tài khoản sử dụng. 33Chương 3: Phương hướng sổ sách kế toán và giải pháp vấn đề còn tồn tại trong công tác:kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 353.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương pháp hoàn thiện. 353.1.1. Ưu điểm: 363.1.2. Nhược điểm: 383.1.3. Phương pháp hoàn thiện 403.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 403.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 403.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 423.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 423.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp 43KẾT LUẬN 44DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT 45

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chuơng 1: Tổng quan về Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 3

1.1. Đặc điểm chung của công ty. 3

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3

1.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 4

1.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 7

1.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 7

1.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 8

1.1.3.3. Các chính sách tài chính đang áp dụng tại công ty. 10

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 11

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 11

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 12

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 15

2.1. Đặc điểm và tổ chức quản lý lao động – tiền lương của công ty. 15

2.1.1. Đặc điểm lao động và phân loại tại công ty. 15

2.1.2. Các hình thức trả lương của công ty. 17

2.1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty. 17

2.1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại công ty. 18

2.2. Kế toán tiền lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 19

2.2.1.Chứng từ sử dụng. 19

2.2.2. Phương pháp tính lương. 20

2.2.3. Tài khoản sử dụng. 22

2.2.4. Quy trình kế toán. 23

2.2.4.1. Đối với bộ phận lao động trực tiếp 23

2.2.4.2. Đối với bộ phận lao động gián tiếp 23

2.3. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 31

2.3.1. Chứng từ sử dụng. 31

2.3.2. Tài khoản sử dụng. 33

Chương 3: Phương hướng sổ sách kế toán và giải pháp vấn đề còn tồn tại trong công tác:kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 35

3.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương pháp hoàn thiện. 35

3.1.1. Ưu điểm: 36

3.1.2. Nhược điểm: 38

3.1.3. Phương pháp hoàn thiện 40

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê – Cao Su Nghệ An. 40

3.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 40

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 42

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 42

3.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp 43

KẾT LUẬN 44

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY