Chuyên đề Phương pháp phân tích lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Chương I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3I. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 31. Khái niệm 32. Nội dung lợi nhuận 43. Vai trò của lợi nhuận 5II. Phương pháp xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 81. Phương pháp xác định lợi nhuận 82. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 112.1 Yêu cầu của việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 112.2 Trình tự phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 11III. Kế hoạch hoá lợi nhuận và các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận doanh 131.Kế hoạch hoá lợi nhuận và sự cần thiết phải lập kế hoạch lợi nhuận 132. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận doanh nghiệp 142.1 Tỷ suất lợi nhuận 152.2 Tỷ suất lợi nhuận giá thành 162.3 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 16IV. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp 161. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao lợi nhuận 162. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 182.1 Các nhân tố khách quan 182.2 Các nhân tố chủ quan 193. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 203.1 Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp 213.2 Phấn đấu tăng năng suất lao động 213.3 Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm 213.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng 223.5 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý 223.6 Phân phối lợi nhuận hợp lý 22 Chương II. Tình hình thực hiện lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 23I. Giới thiệu chung về công ty 231. Lịch sử hình thành và phát triển 232. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 243. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 27II. Tình hình lợi nhuận của công ty 311. Phân tích tình hình lợi nhuận theo các nguồn hình thành 312. Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh 322.1 Phân tích đánh giá chung lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 322.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 353. Phân tích kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư tài chính 364. Phân tích lợi nhuận theo các đơn vị trực thuộc 375. Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí 385.1 Ảnh hưởng của tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hoá tới lợi nhuận của công ty 385.2 Ảnh hưởng của tình hình quản lý chi phí tới lợi nhuận của công ty 406. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của VINAPCO 416.1 Các mặt làm được 416.2 Nguyên nhân và những tồn tại 42Chương III. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty Xăng dầu Hang không Việt Nam 43I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 431. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2004 432. Phương hướng cụ thể trong năm 2005 43II. Một số giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận của công ty VINAPCO 441. Thực hiện tốt công tác tài chính và hoàn thiện cơ chế quản lý của công ty 452. Chính sách giá cả 452.1 Giá bán nhiên liệu cho các Hãng hàng không nội địa 452.2 Giá bán nhiên liệu cho các Hãng hàng không quốc tế 463. Đẩy mạnh công tác Marketing 474. Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho đội ngũ cán bộ công nhân viên 485. Đầu tư xây dựng kho cảng đầu nguồn 496. Quản lý tốt các khoản công nợ 497. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 50III. Một số kiến nghị với cơ quan cấp trên và với công ty VINAPCO 511. Đối với Nhà nước và Cục Hàng không 512. Đối với Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 52Kết Luận 53

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền

kinh tế thị trường 3

I. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp 3

1. Khái niệm 3

2. Nội dung lợi nhuận 4

3. Vai trò của lợi nhuận 5

II. Phương pháp xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

trong doanh nghiệp 8

1. Phương pháp xác định lợi nhuận 8

2. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 11

2.1 Yêu cầu của việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 11

2.2 Trình tự phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 11

III. Kế hoạch hoá lợi nhuận và các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện

lợi nhuận doanh 13

1.Kế hoạch hoá lợi nhuận và sự cần thiết phải lập kế hoạch lợi nhuận 13

2. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận doanh nghiệp 14

2.1 Tỷ suất lợi nhuận 15

2.2 Tỷ suất lợi nhuận giá thành 16

2.3 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 16

IV. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp 16

1. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao lợi nhuận 16

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 18

2.1 Các nhân tố khách quan 18

2.2 Các nhân tố chủ quan 19

3. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 20

3.1 Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp 21

3.2 Phấn đấu tăng năng suất lao động 21

3.3 Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm 21

3.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng 22

3.5 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý 22

3.6 Phân phối lợi nhuận hợp lý 22

Chương II. Tình hình thực hiện lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại

Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 23

I. Giới thiệu chung về công ty 23

1. Lịch sử hình thành và phát triển 23

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 24

3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 27

II. Tình hình lợi nhuận của công ty 31

1. Phân tích tình hình lợi nhuận theo các nguồn hình thành 31

2. Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh 32

2.1 Phân tích đánh giá chung lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 32

2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 35

3. Phân tích kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư tài chính 36

4. Phân tích lợi nhuận theo các đơn vị trực thuộc 37

5. Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí 38

5.1 Ảnh hưởng của tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hoá tới lợi

nhuận của công ty 38

5.2 Ảnh hưởng của tình hình quản lý chi phí tới lợi nhuận của công ty 40

6. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của VINAPCO 41

6.1 Các mặt làm được 41

6.2 Nguyên nhân và những tồn tại 42

Chương III. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của công ty

Xăng dầu Hang không Việt Nam 43

I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 43

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2004 43

2. Phương hướng cụ thể trong năm 2005 43

II. Một số giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận của công ty VINAPCO 44

1. Thực hiện tốt công tác tài chính và hoàn thiện cơ chế quản lý của công ty 45

2. Chính sách giá cả 45

2.1 Giá bán nhiên liệu cho các Hãng hàng không nội địa 45

2.2 Giá bán nhiên liệu cho các Hãng hàng không quốc tế 46

3. Đẩy mạnh công tác Marketing 47

4. Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho đội ngũ cán bộ công nhân viên 48

5. Đầu tư xây dựng kho cảng đầu nguồn 49

6. Quản lý tốt các khoản công nợ 49

7. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 50

III. Một số kiến nghị với cơ quan cấp trên và với công ty VINAPCO 51

1. Đối với Nhà nước và Cục Hàng không 51

2. Đối với Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 52

Kết Luận 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY