Chuyên đề Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH Sơn Mài Mới

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: 3KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 3I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SƠN MÀI MỚI 31. Tên công ty, quyết định thành lập 32. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 32.1. Chức năng. 32.2. Nhiệm vụ. 4II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 41. Cơ cấu tổ chức của Công ty 42. Chức năng các phòng ban 52.1 Ban giám đốc: 52.2 Văn phòng: 62.3 Phòng tổ chức cán bộ: 62.4. Phòng kế toán tài chính: 62.5 Phòng thị trường hàng hoá: 72.6 Các phòng nghiệp vụ xuất khẩu : 7III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 81. Nguồn vốn của Công ty 82. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 92.1. Đặc điểm mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 92.2. Đặc điểm thị trường - khách hàng 10CHƯƠNG 2 . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 12I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 121. Kim ngạch xuất khẩu của công ty 122. Kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường của The Lacquer Factory Co.Ltd 143. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian qua(2005-2006) 18II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 191. Những điểm mạnh của công ty 192. Những điểm hạn chế của Công ty 21CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 23I. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 231. Những cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 232. Phương hướng đẩy mạnh xuất khẩu của Nhà nước 262.1 Phát huy thế mạnh ở trong nước và tận dụng tiềm năng ở bên ngoài để mở rộng quan hệ phân công lao động và hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực. 262.3 Giải quyết mọi vướng mắc về cơ chế, chính sách 272.4 Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu 272.5 Hoàn thiện thủ tục xuất khẩu và chính sách thuế 282.6 Xây dựng một mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu 282.7 Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động xuất khẩu 293. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 293.1 Chỉ tiêu kế hoạch 303.2 Công tác thị trường 303.3 Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ 313.4 Công tác tài chính 323.5 Công tác tổ chức cán bộ 32II. GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH SƠN MÀI MỚI 331. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của công ty 331.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, bạn hàng và đối thủ cạnh tranh 331.2 Tổ chức hợp lý, hiệu quả hoạt động Marketing-Mix 351.3 Đổi mới hình thức xuất khẩu 371.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại 37 1.5. Giải pháp về sản phẩm 381.5.1. Giải pháp về giá cả và quản lý hoạt động xuất khẩu 381.5.2. Giải pháp về tạo nguồn hàng, lựa chọn mặt hàng xuất khẩu 391.5.3. Không ngừng cải tiến, đổi mới mẫu mã đề tài, nâng cao chất lượng sản phẩm 411.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh 422. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên 423. Tổ chức sản xuất hiệu quả gắn với sản xuất xuất khẩu 444. Giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức và công tác quản lý của công ty 46III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 47KẾT LUẬN 49TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 3

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SƠN MÀI MỚI 3

1. Tên công ty, quyết định thành lập 3

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3

2.1. Chức năng. 3

2.2. Nhiệm vụ. 4

II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 4

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 4

2. Chức năng các phòng ban 5

2.1 Ban giám đốc: 5

2.2 Văn phòng: 6

2.3 Phòng tổ chức cán bộ: 6

2.4. Phòng kế toán tài chính: 6

2.5 Phòng thị trường hàng hoá: 7

2.6 Các phòng nghiệp vụ xuất khẩu : 7

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 8

1. Nguồn vốn của Công ty 8

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 9

2.1. Đặc điểm mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 9

2.2. Đặc điểm thị trường - khách hàng 10

CHƯƠNG 2 . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 12

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 12

1. Kim ngạch xuất khẩu của công ty 12

2. Kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường của The Lacquer Factory Co.Ltd 14

3. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian qua(2005-2006) 18

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 19

1. Những điểm mạnh của công ty 19

2. Những điểm hạn chế của Công ty 21

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI MỚI 23

I. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 23

1. Những cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 23

2. Phương hướng đẩy mạnh xuất khẩu của Nhà nước 26

2.1 Phát huy thế mạnh ở trong nước và tận dụng tiềm năng ở bên ngoài để mở rộng quan hệ phân công lao động và hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực. 26

2.3 Giải quyết mọi vướng mắc về cơ chế, chính sách 27

2.4 Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu 27

2.5 Hoàn thiện thủ tục xuất khẩu và chính sách thuế 28

2.6 Xây dựng một mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu 28

2.7 Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động xuất khẩu 29

3. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 29

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch 30

3.2 Công tác thị trường 30

3.3 Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ 31

3.4 Công tác tài chính 32

3.5 Công tác tổ chức cán bộ 32

II. GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH SƠN MÀI MỚI 33

1. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của công ty 33

1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, bạn hàng và đối thủ cạnh tranh 33

1.2 Tổ chức hợp lý, hiệu quả hoạt động Marketing-Mix 35

1.3 Đổi mới hình thức xuất khẩu 37

1.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại 37

1.5. Giải pháp về sản phẩm 38

1.5.1. Giải pháp về giá cả và quản lý hoạt động xuất khẩu 38

1.5.2. Giải pháp về tạo nguồn hàng, lựa chọn mặt hàng xuất khẩu 39

1.5.3. Không ngừng cải tiến, đổi mới mẫu mã đề tài, nâng cao chất lượng sản phẩm 41

1.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh 42

2. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên 42

3. Tổ chức sản xuất hiệu quả gắn với sản xuất xuất khẩu 44

4. Giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức và công tác quản lý của công ty 46

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 47

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY