Chuyên đề Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm TW2

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU.PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1I.Những vấn đề chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 11.Khái niệm về chi phí và giá thành sản phẩm . 12.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 53. Sự cần thiết và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 9II. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất : 101.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất : 102.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 123. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất : 144. Nội dung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp : 14III.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm: 311.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 312.Tính giá thành sản phẩm. 33IV.Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 411-Hình thức Nhật ký - sổ cái : 422- Hình thức Nhật ký chung: 423- Hình thức Chứng từ - ghi sổ: 434.Hình thức Nhật ký - Chứng từ: 43PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 45I.Đặc điểm khái quát về Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 : 451. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của xí nghiệp : 452. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh: 443. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 : 464. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 495. Tác động của các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của ngành dược đến sự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 55II.Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 561.Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp : 562.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 573. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng cho công tác hạch toán chi phí sản xuất : 574.Công tác lập kế hoạch sản xuất tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 595.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất : 63III.Thực trạng tính giá thành tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 861 Đối tượng và phương pháp tính giá thành : 862. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 873. Tính giá thành sản phẩm : 88PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW2 . 94I. Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp : 941.Đánh giá chung về công tác kế toán và tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp : 952.Đánh giá công tác hạch toán và công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 963.Những tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2: 98II. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 1011. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp : 1012.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 101KẾT LUẬN .107 TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1

I.Những vấn đề chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 1

1.Khái niệm về chi phí và giá thành sản phẩm . 1

2.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 5

3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 9

II. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất : 10

1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất : 10

2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 12

3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất : 14

4. Nội dung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp : 14

III.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm: 31

1.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 31

2.Tính giá thành sản phẩm. 33

IV.Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 41

1-Hình thức Nhật ký - sổ cái : 42

2- Hình thức Nhật ký chung: 42

3- Hình thức Chứng từ - ghi sổ: 43

4.Hình thức Nhật ký - Chứng từ: 43

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 45

I.Đặc điểm khái quát về Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 : 45

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của xí nghiệp : 45

2. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh: 44

3. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 : 46

4. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 49

5. Tác động của các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của ngành dược đến sự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 55

II.Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 56

1.Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp : 56

2.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất : 57

3. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng cho công tác hạch toán chi phí sản xuất : 57

4.Công tác lập kế hoạch sản xuất tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 59

5.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất : 63

III.Thực trạng tính giá thành tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 86

1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành : 86

2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 87

3. Tính giá thành sản phẩm : 88

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW2 . 94

I. Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp : 94

1.Đánh giá chung về công tác kế toán và tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp : 95

2.Đánh giá công tác hạch toán và công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 96

3.Những tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2: 98

II. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 101

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp : 101

2.Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Dược phẩm TW2 : 101

KẾT LUẬN .107

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY