Chuyên đề Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I :KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.1. Khái niệm NHTM 31.1.2. Chức năng của NHTM 31.1.2.1. Trung gian tài chính 31.1.2.2. Trung gian thanh toán 41.1.2.3. Tạo phương tiện thanh toán 51.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM 61.2. DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM 71.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thẻ ngân hàng 71.2.2. Phân loại thẻ ngân hàng 71.2.2.1. Theo đặc tính kỹ thuật 81.2.2.2. Theo tính chất thanh toán 81.2.2.3. Theo phạm vi lãnh thổ 91.2.3. Các chủ thể tham gia dịch vụ thẻ của NHTM 101.2.3.1. Ngân hàng phát hành 101.2.3.2. Chủ thẻ 101.2.3.3. Ngân hàng thanh toán 111.2.3.4. Đơn vị chấp nhận thẻ 121.2.4. Vai trò của dịch vụ thẻ trong việc phát triển kinh tế - xã hội 121.2.4.1. Đối với ngân hàng 121.2.4.2. Đối với chủ thẻ 151.2.4.3. Đối với ĐVCNT 171.2.4.4. Đối với nền kinh tế 181.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM 181.3.1. Nhân tố thuộc về ngân hàng 181.3.1.1. Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ 181.3.1.2. Năng lực tài chính và tình độ kỹ thuật công nghệ của ngân hàng 191.3.1.3. Định hướng phát triển của ngân hàng 191.3.2. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 201.3.2.1. Môi trường dân cư 201.3.2.2. Môi trường kinh tế 201.3.2.3. Môi trường cạnh tranh 201.3.2.4. Môi trường công nghệ 211.3.2.5. Môi trường pháp lý 21CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 222.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 222.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNT Chi nhánh Thăng Long 222.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Chi nhánh Thăng Long 232.1.2.1. Mô hình tổ chức các phòng ban 232.1.2.2. Về nhân sự 242.1.3. Tình hình hoạt động của NHNT Chi nhánh Thăng Long trong những năm gần đây 252.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 252.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 262.1.3.3. Các hoạt động khác 272.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 292.2.1. Quy trình nghiệp vụ thẻ của NHNT Chi nhánh Thăng Long 292.2.1.1. Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ 292.2.1.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 312.2.1.3. Các loại thẻ do NHNT Việt Nam phát hành và thanh toán 322.2.2. Thực trạng dịch vụ thẻ của NHNT Chi nhánh Thăng Long 332.2.2.1. Quy mô các loại thẻ được phát hành tại NHNTTL 332.2.2.2. Quy mô các loại thẻ được phát hành tại NHNTTL 402.2.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ tại NHNTTL 472.3. ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 492.3.1. Kết quả đạt được 492.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 522.3.2.1. Hạn chế 522.3.2.2. Nguyên nhân 53  CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 573.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 573.2. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ CỦA NHNTTL TRONG THỜI GIAN TỚI 583.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 603.3.1. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng 603.3.1.1. Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị 603.3.1.2. Tăng cường công tác phát triển mạng lưới phân phối 613.3.2. Phát triển đa dạng các tiện ích của thẻ để kích cầu 613.3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTTL 623.3.4. Nhóm giải pháp đầu tư cải tiến, phát triển công nghệ 633.3.5. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho các loại thẻ 633.3.6. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ 633.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 673.4.1. Kiến nghị với Chính phủ 673.4.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 673.4.1.2. Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng 673.4.1.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 673.4.1.4. Giữ vững sự phát triển kinh tế xã hội 683.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 683.4.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý về phát hành và thanh toán thẻ 683.4.2.2. Hoạch định chiến lược về thẻ cho hệ thống NHTM 683.4.2.3. Có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ thẻ 693.4.2.4. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, đấu tranh phòng chống tội phạm về thẻ 693.4.2.5. Hoàn thiện trung tâm chuyển mạch và thanh toán liên ngân hàng 693.4.3. Kiến nghị với NHNT Việt Nam. 69KẾT LUẬN 71TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I :

KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1.1. Khái niệm NHTM 3

1.1.2. Chức năng của NHTM 3

1.1.2.1. Trung gian tài chính 3

1.1.2.2. Trung gian thanh toán 4

1.1.2.3. Tạo phương tiện thanh toán 5

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM 6

1.2. DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM 7

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thẻ ngân hàng 7

1.2.2. Phân loại thẻ ngân hàng 7

1.2.2.1. Theo đặc tính kỹ thuật 8

1.2.2.2. Theo tính chất thanh toán 8

1.2.2.3. Theo phạm vi lãnh thổ 9

1.2.3. Các chủ thể tham gia dịch vụ thẻ của NHTM 10

1.2.3.1. Ngân hàng phát hành 10

1.2.3.2. Chủ thẻ 10

1.2.3.3. Ngân hàng thanh toán 11

1.2.3.4. Đơn vị chấp nhận thẻ 12

1.2.4. Vai trò của dịch vụ thẻ trong việc phát triển kinh tế - xã hội 12

1.2.4.1. Đối với ngân hàng 12

1.2.4.2. Đối với chủ thẻ 15

1.2.4.3. Đối với ĐVCNT 17

1.2.4.4. Đối với nền kinh tế 18

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NHTM 18

1.3.1. Nhân tố thuộc về ngân hàng 18

1.3.1.1. Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ 18

1.3.1.2. Năng lực tài chính và tình độ kỹ thuật công nghệ của ngân hàng 19

1.3.1.3. Định hướng phát triển của ngân hàng 19

1.3.2. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 20

1.3.2.1. Môi trường dân cư 20

1.3.2.2. Môi trường kinh tế 20

1.3.2.3. Môi trường cạnh tranh 20

1.3.2.4. Môi trường công nghệ 21

1.3.2.5. Môi trường pháp lý 21

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 22

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 22

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNT Chi nhánh Thăng Long 22

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Chi nhánh Thăng Long 23

2.1.2.1. Mô hình tổ chức các phòng ban 23

2.1.2.2. Về nhân sự 24

2.1.3. Tình hình hoạt động của NHNT Chi nhánh Thăng Long trong những năm gần đây 25

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 25

2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 26

2.1.3.3. Các hoạt động khác 27

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 29

2.2.1. Quy trình nghiệp vụ thẻ của NHNT Chi nhánh Thăng Long 29

2.2.1.1. Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ 29

2.2.1.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 31

2.2.1.3. Các loại thẻ do NHNT Việt Nam phát hành và thanh toán 32

2.2.2. Thực trạng dịch vụ thẻ của NHNT Chi nhánh Thăng Long 33

2.2.2.1. Quy mô các loại thẻ được phát hành tại NHNTTL 33

2.2.2.2. Quy mô các loại thẻ được phát hành tại NHNTTL 40

2.2.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ tại NHNTTL 47

2.3. ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 49

2.3.1. Kết quả đạt được 49

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 52

2.3.2.1. Hạn chế 52

2.3.2.2. Nguyên nhân 53

CHƯƠNG III:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 57

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 57

3.2. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ CỦA NHNTTL TRONG THỜI GIAN TỚI 58

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG 60

3.3.1. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng 60

3.3.1.1. Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị 60

3.3.1.2. Tăng cường công tác phát triển mạng lưới phân phối 61

3.3.2. Phát triển đa dạng các tiện ích của thẻ để kích cầu 61

3.3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNTTL 62

3.3.4. Nhóm giải pháp đầu tư cải tiến, phát triển công nghệ 63

3.3.5. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho các loại thẻ 63

3.3.6. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ 63

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67

3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ 67

3.4.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 67

3.4.1.2. Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng 67

3.4.1.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 67

3.4.1.4. Giữ vững sự phát triển kinh tế xã hội 68

3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

3.4.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý về phát hành và thanh toán thẻ 68

3.4.2.2. Hoạch định chiến lược về thẻ cho hệ thống NHTM 68

3.4.2.3. Có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ thẻ 69

3.4.2.4. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, đấu tranh phòng chống tội phạm về thẻ 69

3.4.2.5. Hoàn thiện trung tâm chuyển mạch và thanh toán liên ngân hàng 69

3.4.3. Kiến nghị với NHNT Việt Nam. 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY