Chuyên đề Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và xây dựng một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Đường malt

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 3

1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 3

1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 3

1.2. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP. 4

1.2.1. Nội dung chủ yếu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 4

1.2.2. Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp. 12

1.3. Hoạt động marketing và mối quan hệ với hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 13

1.4. Trình tự phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14

1.4.1. Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14

1.4.2. Phân tích chi tiết tình hình và kết quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 14

1.4.3. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ. 15

1.4.4. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ. 16

1.5. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu giúp phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm. 17

1.5.1. Các dữ liệu bên trong doanh nghiệp. 17

1.5.2. Các dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp. 17

1.6. Phương pháp phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm. 17

1.6.1. Phương pháp so sánh. 17

1.6.2. Phương pháp thay thế liên hoàn. 17

1.6.3. Phương pháp hồi quy. 17

1.7. Các phương hướng nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm. 18

1.7.1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tăng quảng cáo, khuyến mãi. 18

1.7.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm, xây dựng chính sách giá hợp lý. 18

CHƯƠNG II 19

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI 19

CÔNG TY ĐƯỜNG MALT. 19

2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Đường Malt. 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Đường Malt. 19

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 20

2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Đường malt. 21

2.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty Đường Malt. 25

2.1.5. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý của công ty Đường Malt. 26

2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 29

2.2.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ của công ty. 29

2.2.2. Đặc điểm về công tác lao động tiền lương của công ty. 30

2.2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất. 30

2.2.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị và dây truyền công nghệ. 31

2.3. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ của công ty Đường Malt. 31

2.3.1. Thị trường tiêu thụ của công ty. 31

2.3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng qua 2 năm hoạt động 2004-2005. 32

2.3.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh phân phối. 33

2.3.4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường. 35

2.4. Thực trạng hoạt động marketing tại công ty Đường Malt. 35

2.4.1. Công tác thu thập thông tin marketing và đối thủ cạnh tranh của công ty. 35

2.4.2. Chính sách marketing chung của công ty. 36

2.4.3. Nhận xét về công tác marketing của công ty. 38

2.5. Phân tích các nhận tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Đường malt. 39

2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên trong công ty tới quá trình tiêu thụ. 39

2.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài công ty tới quá trình tiêu thụ. 42

2.5.3. Nhận xét chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Đường Malt. 42

CHƯƠNG III 45

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 45

TẠI CÔNG TY ĐƯỜNG MALT. 45

3.1. BIỆN PHÁP 1: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ HỢP LÝ. 45

3.1.1. Cơ sở khoa học và nội dung của biện pháp. 45

3.1.2. Thời gian và tiến độ thực hiện biện pháp. 49

3.1.3. Chi phí thực hiện biện pháp. 49

3.1.4. Hiệu quả kinh tế và những tác dụng của biện pháp. 49

3.1.5. Phân công trách nhiệm thực hiện biện pháp. 49

3.1.6. Những kiến nghị để thực hiện biện pháp. 49

3.2. BIỆN PHÁP 2: ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - TĂNG CƯỜNG QUẢNG CÁO, KHUYẾN MÃI. 50

3.2.1. Nội dung, cơ sở khoa học và thực tiễn của biện pháp. 50

3.2.2. Thời gian và tiến độ thực hiện biện pháp. 52

3.2.3. Chi phí thực hiện biện pháp. 52

3.2.4. Hiệu quả kinh tế và những tác dụng của biện pháp. 52

3.2.5. Phân công trách nhiệm thực hiện biện pháp. 52

3.2.6. Những kiến nghị để thực hiện biện pháp. 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY