Chuyên đề Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty Công trình Hàng không

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Phần I- Lý luận chung về tài sản lưu động và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp 5

I- Những vấn đề cơ bản về tài sản lưu động 5

1. Khái niệm tài sản lưu động 5

2. Phân loại tài sản lưu động 6

3. Vai trò của tài sản lưu động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 11

II- Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 11

1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 11

2.ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ và Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ 13

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ 14

4. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại doanh nghiệp 15

III- Nội dung phân tích, nguồn tài liệu và các phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ 16

1. Nội dung phân tích 16

2. Nguồn tài liệu dùng trong phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ 20

3.Các phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ 21

Phần II- Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty Công trình Hàng không 24

I- Giới thiệu chung về Công ty Công trình Hàng không 24

1. Quá trình hình thành và phát triển 24

2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 24

3. Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 26

4. Kết quả hoạt động của Công ty Công trình Hàng không qua 2 năm 1998-1999 29

II- Phân tích tình hình quản lý và sử dụng TSLĐ ở Công ty Công trình Hàng không qua 2 năm 1998-1999 31

1. Phân tích tổng hợp tình hình TSLĐ 32

2. Phân tích tình hình tài sản bằng tiền 34

3. Phân tích tình hình các khoản phải thu của công ty 35

4. Phân tích tình hình hàng tồn kho 37

III- Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty Công trình Hàng không 39

1. Phân tích chung hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty Công trình Hàng không qua 2 năm 1998-1999 39

2. Phân tích hiệu quả sử dụng của các loại tài sản lưu động của Công ty Công trình Hàng không trong 2 năm 1998-1999 41

3. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty Công trình Hàng không 44

IV- Phân tích nguồn vốn tài trợ cho tài sản lưu động 45

Phần III- Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ của Công ty Công trình Hàng không 49

I- Nhận xét chung về công ty 49

1. Thành tích 49

2. Hạn chế 50

II- Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty Công trình Hàng không 54

Kết luận 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY