Chuyên đề Phân tích thống kê thực trạng lao động tại Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội giai đoạn 2004 – 2008 và giải pháp cho giai đoạn 2009 - 2010

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ LAO ĐỘNG VÀ ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 12

1.1.Tổng quan về lao động 12

1.1.1.Khái niệm về lao động, phân loại lao động 12

1.1.1.1.Khái niệm về lao động của doanh nghiệp 12

1.1.1.2.Phân loại lao động 12

1.1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới nguồn lao động 13

1.1.2. Những vấn đề chung về năng suất lao động ( NSLĐ ) 15

1.1.2.1. Khái niệm năng suất và mức năng suất lao động. 15

1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới NSLĐ. 15

1.1.3. Thu nhập và tiền lương của người lao động. 17

1.1.3.1.Khái niệm về thu nhập và tiền lương của người lao động. 17

1.1.3.2.Các nguồn hình thành thu nhập của người lao động: 17

1.2.Một số phương pháp thống kê lao động 18

1.2.1 Hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động. 18

1.2.1.1.Nhóm chỉ tiêu thống kê phản ánh số lượng lao động 18

1.2.1.2.Nhóm chỉ tiêu thống kê phản ánh thời gian lao động 19

1.2.1.3.Nhóm chỉ tiêu thống kê phản ánh NSLĐ 21

1.2.1.4. Nhóm chỉ tiêu thống kê phản ánh tiền lương lao động 23

1.2.2. Một số phương pháp phân tích thống kê 25

1.3.Đặc điểm lao động tại công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội 31

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 32

CỦA CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 32

2.1. Đặc điểm hoạt động của công ty và nguồn tài liệu dùng vào phân tích 32

2.1.1. Đặc điểm hoạt động của công ty. 32

2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty vân tải hành khách Đường sắt Hà Nội 32

2.1.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội 33

2.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội 37

2.1.1.4.Những kết quả đạt được của công ty 41

2.1.2.Đặc điểm nguồn tài liệu dùng vào phân tích. 42

2.2 Phân tích số lượng lao động 43

2.2.1 Phân tích qui mô và biến động qui mô lao động: 43

2.2.2 Phân tích kết cấu lao động của công ty 44

2.2.3 Phân tích biến động thời vụ của lao động công ty 51

2.3 Phân tích NSLĐ của công ty vận tải hành khách ĐSHN 52

2.4 Phân tích thù lao lao động của công ty 58

2.4.1 Phân tích thống kê tiền lương của lao động. 58

2.4.2 Phân tích thu nhập của lao động 61

2.5. Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng lao động tới kết quả hoạt động kinh doanh. 65

2.5.1. Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng lao động tới doanh thu của công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội. 65

2.5.2. Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng lao động tới lợi nhuận của công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội. 70

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 74

3.1. Đánh giá chung về lao động của công ty vận tải hành khách ĐSHN. 74

3.2. Mục tiêu của công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội trong năm tới. 74

3.3. Kiến nghị. 75

3.4. Giải pháp 76

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY