Chuyên đề Phân tích hoạt động marketing của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3I. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ(TMQT) VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA 31. Sự tồn tại khách quan của thương mại quốc tế (TMQT) 32. Đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 63. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 64. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 75. Vai trò của kinh doanh xuất khẩu 9II. CƠ SỞ CỦA XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 101. Cơ sở của xuất khẩu 102. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu 11III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH CHỦ YẾU CỦA MARKETING XUẤT KHẨU 111. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu 122. Xác định chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu 153. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường xuất khẩu 174. Quyết định về sản phẩm và giá cả 185. Đàm phán giao dịch và ký kết hợp đồng 196. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 22IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 241. Yếu tố kinh tế 242. Yêu tố về văn hoá - xã hội 253. Môi trường luật pháp và chính trị. 254. Môi trường cạnh tranh 255. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu 25CHƯƠNG II 27THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA(1994-1998) 27I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA (1994-1998) 271. Bối cảnh nền kinh tế thế giới 272. Quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam với nước ngoài 283. Khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam từ 1994-1998 294. Những nội dung chủ yếu của chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu đến năm 2020 32II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 321. Quá trình hình thành và phát triển 322. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty SIMEX 343. Đặc điểm và nội dung hoạt động kinh doanh của công ty SIMEX 36III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM HÀ NỘI (1994-1998) 371. Tình hình về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật 372. Tổ chức hoạt động xuất khẩu của công ty 373. Tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty SIMEX từ 1994-1998 414. Chính sách sản phẩm xuất khẩu 435. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 466. Chính sách kênh phân phối hàng xuất khẩu của công ty SIMEX 497. Thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN của công ty SIMEX 50IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX 511. Những ưu điểm cần phát huy 512. Nhược điểm khó khăn còn tồn tại trong tổ chức quản lý hoạt động xuất khẩu ở công ty SIMEX 53CHƯƠNG III 56MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 56I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 561. Mục tiêu phát triển 562. Phương hướng phát triển của công ty 57II. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY SIMEX 571. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 572. Lựa chọn thị trường mục tiêu, xác định chiến lược kinh doanh và chính sách Marketing 583. Nâng cao hiệu quả trong công tác giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 624. Ký kết hợp đồng xuất khẩu 635. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 636. Các biện pháp về vốn 657. Giải pháp về cơ cấu tổ chức cán bộ 66III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC 661. Chính sách xuất khẩu 662. Biểu thuế xuất khẩu 673. Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động của các văn phòng xúc tiến hiện có 674. Quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia có năng lực 68KẾT LUẬN 69MỤC LỤC 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

I. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ(TMQT) VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA 3

1. Sự tồn tại khách quan của thương mại quốc tế (TMQT) 3

2. Đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 6

3. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 6

4. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 7

5. Vai trò của kinh doanh xuất khẩu 9

II. CƠ SỞ CỦA XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 10

1. Cơ sở của xuất khẩu 10

2. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu 11

III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH CHỦ YẾU CỦA MARKETING XUẤT KHẨU 11

1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu 12

2. Xác định chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu 15

3. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường xuất khẩu 17

4. Quyết định về sản phẩm và giá cả 18

5. Đàm phán giao dịch và ký kết hợp đồng 19

6. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 22

IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 24

1. Yếu tố kinh tế 24

2. Yêu tố về văn hoá - xã hội 25

3. Môi trường luật pháp và chính trị. 25

4. Môi trường cạnh tranh 25

5. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu 25

CHƯƠNG II 27

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA(1994-1998) 27

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA (1994-1998) 27

1. Bối cảnh nền kinh tế thế giới 27

2. Quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam với nước ngoài 28

3. Khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam từ 1994-1998 29

4. Những nội dung chủ yếu của chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu đến năm 2020 32

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 32

1. Quá trình hình thành và phát triển 32

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty SIMEX 34

3. Đặc điểm và nội dung hoạt động kinh doanh của công ty SIMEX 36

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM HÀ NỘI (1994-1998) 37

1. Tình hình về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật 37

2. Tổ chức hoạt động xuất khẩu của công ty 37

3. Tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty SIMEX từ 1994-1998 41

4. Chính sách sản phẩm xuất khẩu 43

5. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 46

6. Chính sách kênh phân phối hàng xuất khẩu của công ty SIMEX 49

7. Thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN của công ty SIMEX 50

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX 51

1. Những ưu điểm cần phát huy 51

2. Nhược điểm khó khăn còn tồn tại trong tổ chức quản lý hoạt động xuất khẩu ở công ty SIMEX 53

CHƯƠNG III 56

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 56

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 56

1. Mục tiêu phát triển 56

2. Phương hướng phát triển của công ty 57

II. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY SIMEX 57

1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 57

2. Lựa chọn thị trường mục tiêu, xác định chiến lược kinh doanh và chính sách Marketing 58

3. Nâng cao hiệu quả trong công tác giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 62

4. Ký kết hợp đồng xuất khẩu 63

5. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 63

6. Các biện pháp về vốn 65

7. Giải pháp về cơ cấu tổ chức cán bộ 66

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC 66

1. Chính sách xuất khẩu 66

2. Biểu thuế xuất khẩu 67

3. Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động của các văn phòng xúc tiến hiện có 67

4. Quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia có năng lực 68

KẾT LUẬN 69

MỤC LỤC 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY