Chuyên đề Những nhân tố ảnh hưởng và chu kỳ sống sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng Quốc tế

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 31. Marketing ngân hàng 31.1. Khái niệm 31.2. Vai trò 41.2.1. Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng 41.2.2. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường. 61.2.3. Marketing góp phần tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. 71.3. Đặc điểm của Marketing ngân hàng 81.3.1. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing dịch vụ 91.3.2. Marketing là loại hình Marketing hướng nội 91.3.3. Marketing ngân hàng thuộc loại Marketing quan hệ 102. Thị trường chứng khoán 112.1. Khái niệm 112.2. Đặc điểm 122.3.1. Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 132.3. Chức năng TTCK 132.3.2. Chức năng cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán. 132.3.3. Chức năng đánh giá giá trị của doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế. 142.3.4. Chức năng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. 143. Chứng khoán 153.1. Khái niệm 153.2. Đặc trưng 153.2.1. Chứng khoán luôn gắn với những khả năng thu lợi 153.2.2. Chứng khoán luôn gắn với rủi ro. 153.2.3. Chứng khoán có khả năng thanh khoản. 153.3. Phân loại chứng khoán 16 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN 181. Tổng quan về Ngân hàng Quốc tế 181.1. Lịch sử ra đời và phát triển 181.2. Lĩnh vực hoạt động 191.3. Cơ cấu tổ chức 201.4. Tình hình kinh doanh 241.5. Chiến lược 261.6. Những hoạt động Marketing cụ thể 271.6.1. Nghiên cứu thị trường 271.6.2 . Marketing- mix 272. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản phẩm cho vay cầm cố và kinh doanh chứng khoán 332.1. Môi trường vĩ mô 332.1.1. Môi trường kinh tế 33 2.1.1.1. Sự tăng trưởng kinh tế 332.1.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại cũng như tương lai 342.1.1.3.Vấn đề hội nhập kinh tế 372.1.1.4. Sự kỳ vọng vào phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương la 402.1.2. Môi trường chính trị - luật pháp 432.2. Môi trường vi mô 442.2.1. Doanh nghiệp 442.2.1.1. Mục tiêu của doanh nghiệp đối với sản phẩm cho vay cầm cố và kinh doanh chứng khoán 442.2.1.2.Nguồn lực của doanh nghiệp đối với loại sản phẩm đặc biệt này 452.2.2. Đối thủ cạnh tranh 472.2.2.1. Mục tiêu của đối thủ cạnh tranh 472.2.2.2. So sánh với sản phẩm của các ngân hàng khác 482.2.2.3. Thương hiệu 502.2.3. Khách hàng 502.2.4. Đối tác 512.2.4.1. Công ty chứng khoán 512.2.4.2 . Công ty bảo hiểm .52 2.2.4.3. Các doanh nghiệp phát hành chứng khoán 522.2.5. Công chúng 552.2.5.1. Sự hiểu biết của công chúng về thị trường chứng khoán, về các ngân hàng và sản phẩm của ngân hàng 562.2.5.2. Xu hướng của công chúng đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng Quốc tế 573. Sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng quốc tế .573.1. Giới thiệu về sản phẩm này tại ngân hàng 573.2. Những cơ hội và thách thức 623.2.1. Thách thức 62 3.2.2. Cơ hội 704. Chu kỳ sống sản phẩm 714.1. Nhận thức về chu kỳ sống sản phẩm 714.1.1. Giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường( giai đoạn giới thiệu) 714.1.2. Giai đoạn phát triển 724.1.3. Giai đoạn bão hòa( chín muồi) 734.1.4.Giai đoạn suy thoái 734.2. Chu kỳ sống sản phẩm cho vay chứng khoán của Ngân hàng Quốc tế 744.2.1. Giữ nguyên mức giá hoặc giảm chút ít để thu hút khách hàng 764.2.2.Giữ nguyên hoặc tăng chi phí kích thích tiêu thụ 774.2.3.Tiếp tục thông tin mạnh mẽ về sản phẩm cho vay chứng khoán cho công chúng 774.2.4. Nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo cho nó tính chất mớ 794.2.5. Xâm nhập vào những thị trường mới 794.2.6. Sử dụng kênh phân phối mới 80 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 811. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại Ngân hàng Quốc tế 812. Một số giải pháp hạn chế rủi ro đối với sản phẩm cho vay thế chấp để đầu tư và kinh doanh chứng khoán. 842.1. Marketing nội bộ 842.2. Liên kết chặt chẽ hơn với nhiều công ty chứng khoán hơn. 852.3. Kết hợp với công ty bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm chứng khoán. 86 KẾT LUẬN 87TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 3

1. Marketing ngân hàng 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Vai trò 4

1.2.1. Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng 4

1.2.2. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân

hàng với thị trường. 6

1.2.3. Marketing góp phần tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. 7

1.3. Đặc điểm của Marketing ngân hàng 8

1.3.1. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing dịch vụ 9

1.3.2. Marketing là loại hình Marketing hướng nội 9

1.3.3. Marketing ngân hàng thuộc loại Marketing quan hệ 10

2. Thị trường chứng khoán 11

2.1. Khái niệm 11

2.2. Đặc điểm 12

2.3.1. Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 13

2.3. Chức năng TTCK 13

2.3.2. Chức năng cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán. 13

2.3.3. Chức năng đánh giá giá trị của doanh nghiệp và

tình hình của nền kinh tế. 14

2.3.4. Chức năng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. 14

3. Chứng khoán 15

3.1. Khái niệm 15

3.2. Đặc trưng 15

3.2.1. Chứng khoán luôn gắn với những khả năng thu lợi 15

3.2.2. Chứng khoán luôn gắn với rủi ro. 15

3.2.3. Chứng khoán có khả năng thanh khoản. 15

3.3. Phân loại chứng khoán 16

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN 18

1. Tổng quan về Ngân hàng Quốc tế 18

1.1. Lịch sử ra đời và phát triển 18

1.2. Lĩnh vực hoạt động 19

1.3. Cơ cấu tổ chức 20

1.4. Tình hình kinh doanh 24

1.5. Chiến lược 26

1.6. Những hoạt động Marketing cụ thể 27

1.6.1. Nghiên cứu thị trường 27

1.6.2 . Marketing- mix 27

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản phẩm cho vay cầm cố và

kinh doanh chứng khoán 33

2.1. Môi trường vĩ mô 33

2.1.1. Môi trường kinh tế 33

2.1.1.1. Sự tăng trưởng kinh tế 33

2.1.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại

cũng như tương lai 34

2.1.1.3.Vấn đề hội nhập kinh tế 37

2.1.1.4. Sự kỳ vọng vào phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương la 40

2.1.2. Môi trường chính trị - luật pháp 43

2.2. Môi trường vi mô 44

2.2.1. Doanh nghiệp 44

2.2.1.1. Mục tiêu của doanh nghiệp đối với sản phẩm cho vay cầm cố và

kinh doanh chứng khoán 44

2.2.1.2.Nguồn lực của doanh nghiệp đối với loại sản phẩm đặc biệt này 45

2.2.2. Đối thủ cạnh tranh 47

2.2.2.1. Mục tiêu của đối thủ cạnh tranh 47

2.2.2.2. So sánh với sản phẩm của các ngân hàng khác 48

2.2.2.3. Thương hiệu 50

2.2.3. Khách hàng 50

2.2.4. Đối tác 51

2.2.4.1. Công ty chứng khoán 51

2.2.4.2 . Công ty bảo hiểm .52

2.2.4.3. Các doanh nghiệp phát hành chứng khoán 52

2.2.5. Công chúng 55

2.2.5.1. Sự hiểu biết của công chúng về thị trường chứng khoán, về các ngân hàng và sản phẩm của ngân hàng 56

2.2.5.2. Xu hướng của công chúng đối với thị trường chứng khoán

trong thời gian tới. Sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán của

Ngân hàng Quốc tế 57

3. Sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán của Ngân hàng quốc tế .57

3.1. Giới thiệu về sản phẩm này tại ngân hàng 57

3.2. Những cơ hội và thách thức 62

3.2.1. Thách thức 62

3.2.2. Cơ hội 70

4. Chu kỳ sống sản phẩm 71

4.1. Nhận thức về chu kỳ sống sản phẩm 71

4.1.1. Giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường( giai đoạn giới thiệu) 71

4.1.2. Giai đoạn phát triển 72

4.1.3. Giai đoạn bão hòa( chín muồi) 73

4.1.4.Giai đoạn suy thoái 73

4.2. Chu kỳ sống sản phẩm cho vay chứng khoán của Ngân hàng Quốc tế 74

4.2.1. Giữ nguyên mức giá hoặc giảm chút ít để thu hút khách hàng 76

4.2.2.Giữ nguyên hoặc tăng chi phí kích thích tiêu thụ 77

4.2.3.Tiếp tục thông tin mạnh mẽ về sản phẩm cho vay

chứng khoán cho công chúng 77

4.2.4. Nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo cho nó tính chất mớ 79

4.2.5. Xâm nhập vào những thị trường mới 79

4.2.6. Sử dụng kênh phân phối mới 80

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 81

1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại

Ngân hàng Quốc tế 81

2. Một số giải pháp hạn chế rủi ro đối với sản phẩm cho vay thế

chấp để đầu tư và kinh doanh chứng khoán. 84

2.1. Marketing nội bộ 84

2.2. Liên kết chặt chẽ hơn với nhiều công ty chứng khoán hơn. 85

2.3. Kết hợp với công ty bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm chứng khoán. 86

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY