Chuyên đề Những giải pháp và kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở xã Ngọc Quan – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Kết cấu của chuyên đề

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Khái niệm cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng

1.1. Khái niệm cơ cấu cây trồng

1.2. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu cây trồng

2. Vai trò của cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu

3.1. Điều kiện tự nhiên

3.2. Điều kiện kinh tế xã hội

3.3. Nhân tố tổ chức sản xuất kỹ thuật

3.4. Sự trợ giúp của nhà nước

4. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá là xu hướng tất yếu có tính quy luật

5. Điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng

6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Chương II: Thực trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp ở xã Ngọc Quan

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA XÃ NGỌC QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG

1. Đặc điểm tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý, địa hình

1.2. Thời tiết khí hậu

1.3. Chế độ thuỷ văn

2. Đặc điểm kinh tế xã hội

2.1. Đất đai và tình hình sử dụng đất đai của xã

2.2. Dân số và lao động

2.3. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của xã

2.4. Tình hình phát triển kinh tế của xã

3. Một số vấn đề xã hội

II. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG Ở XÃ NGỌC QUAN

1. Cơ cấu cây trồng của xã trong những năm qua

1.1. Cơ cấu diện tích các loại cây trồng

1.2. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng

2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu theo mùa vụ

3. Thị trường

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những kết quả đạt được

2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

a. Những khó khăn

b. Nguyên nhân

Chương III: Định hướng và 1 số giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa của xã

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA XÃ

1. Quan điểm chung

2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng

3. Mục tiêu kinh tế xã hội của xã đến 2010

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG

1. Giải pháp về quy hoạch vùng sản xuất

2. Giải pháp về thị trường

3. Giải pháp về khoa học công nghệ

4. Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng

5. Giải pháp về vốn

6. Giải pháp về dồn điền đổi thửa

7. Giải pháp về khuyến nông

8. Giải pháp về chính sách ruộng đất

9. Giải pháp về chính sách của nhà nước

10. Giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức cho người lao động

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. KIẾN NGHỊ

Tài liệu tham khảo

Giấy chứng nhận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY