Chuyên đề Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần may Phú thọ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 3I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 31. Quá trình hình thành. 32. Sự phát triển của công ty trong thời gian qua. 4II. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 61. Nhiệm vụ kinh doanh. 62. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty. 72.1. Đặc điểm về gia công xuất khẩu hàng may mặc. 72.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu và quy trình công nghệ. 8III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 101. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may Phú Thọ. 111.1. Giám đốc công ty. 111.2. Phó giám đốc công ty. 121.3. Các phòng chức năng. 122. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất của công ty.3. Đặc điểm về tài chính. 184. Đặc điểm về lao động. 21IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QTNL TRONG DOANH NGHIỆP. 231. Khoa học công nghệ : 232. Chính sách đào tạo và quy định của nhà nước trong việc sử dụng lao động. 243. Khả năng tài chính của các doanh nghiệp. 24V. MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. 251. Về tuyển chọn nhân sự 262. Đào tạo và huấn luyện nghề nghiệp : 273. Phát huy nhân tố con người trong công ty: 28CHƯƠNG II 31PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 31I. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 31II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QTNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 331. Về công tác hoạch định nguồn nhân sự 332. Về công tác tuyển dụng 34 2.1. Nội dung và phương pháp tuyển chọn 34 2.2. Hợp đồng lao động. 363. Phân công lao động đã được tuyển chọn 374. Tạo động lực cho người lao động: 38 4.1. Hình thức trả lương, khen thưởng, kỷ luật. 38  4.2. Thuyên chuyển, đề bạt và sa thải người lao động. 52 4.3. Về việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội về việc đảm bảo an toàn và đời sống vật chất cho người lao động. 53III. NHỮNG NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 581. Những thành tích đạt được. 582. Những hạn chế và nguyên nhân. 59CHƯƠNG III 61MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 61I. CÁC MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC THỜI KỲ 2002 – 2006. 611. Phương hướng chung của Công ty tính đến năm 2006 612. Phương hướng nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động. 623. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty 64II. Các giải pháp hoàn thiện công tác QTNL của Công ty. 661. Thực hiện công tác hoạch định nguồn nhân sự như một kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn của công ty cổ phần may Phú Thọ : 662. Tuyển dụng đúng người vào đúng vị trí công việc. 663. Thường xuyên kiểm tra tay nghề của cán bộ công nhân viên theo định kỳ để xác định được chất lượng từng cá nhân, từ đó lên kế hoạch đào tạo và bổ xung một cách kịp thời. 694.Tiến hành thực hiện chuyên môn hoá trong khâu sản xuất, quản lý và sử dụng bằng cách phân chia các bước công việc 695. Sử dụng cách thức trả lương phù hợp để khuyến khích người lao động. 706. Sử dụng các hình thức thưởng phạt và kỷ luật kịp thời để khuyến khích và răn đe người lao động. 736.1 Thưởng tiết kiệm vật tư,nguyên vật liệu. 746.2 Thưởng cho việc hạn chế số phế phẩm, phế liệu: 756.3 Áp dụng hình thức lương cộng với thưởng cho thâm niên công tác. 767. Tạo ra môi trường làm việc tốt cho người lao động. 788. Thực hiện tốt an toàn cho người lao động và các nghĩa vụ trong việc sử dụng lao động đối với xã hội. 79KẾT LUẬN 80DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 3

I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3

1. Quá trình hình thành. 3

2. Sự phát triển của công ty trong thời gian qua. 4

II. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 6

1. Nhiệm vụ kinh doanh. 6

2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty. 7

2.1. Đặc điểm về gia công xuất khẩu hàng may mặc. 7

2.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu và quy trình công nghệ. 8

III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 10

1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may Phú Thọ. 11

1.1. Giám đốc công ty. 11

1.2. Phó giám đốc công ty. 12

1.3. Các phòng chức năng. 12

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất của công ty.

3. Đặc điểm về tài chính. 18

4. Đặc điểm về lao động. 21

IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QTNL TRONG DOANH NGHIỆP. 23

1. Khoa học công nghệ : 23

2. Chính sách đào tạo và quy định của nhà nước trong việc sử dụng lao động. 24

3. Khả năng tài chính của các doanh nghiệp. 24

V. MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. 25

1. Về tuyển chọn nhân sự 26

2. Đào tạo và huấn luyện nghề nghiệp : 27

3. Phát huy nhân tố con người trong công ty: 28

CHƯƠNG II 31

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 31

I. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 31

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QTNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 33

1. Về công tác hoạch định nguồn nhân sự 33

2. Về công tác tuyển dụng 34

2.1. Nội dung và phương pháp tuyển chọn 34

2.2. Hợp đồng lao động. 36

3. Phân công lao động đã được tuyển chọn 37

4. Tạo động lực cho người lao động: 38

4.1. Hình thức trả lương, khen thưởng, kỷ luật. 38

4.2. Thuyên chuyển, đề bạt và sa thải người lao động. 52

4.3. Về việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội về việc đảm bảo an toàn và đời sống vật chất cho người lao động. 53

III. NHỮNG NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ. 58

1. Những thành tích đạt được. 58

2. Những hạn chế và nguyên nhân. 59

CHƯƠNG III 61

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỌ 61

I. CÁC MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC THỜI KỲ 2002 – 2006. 61

1. Phương hướng chung của Công ty tính đến năm 2006 61

2. Phương hướng nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động. 62

3. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty 64

II. Các giải pháp hoàn thiện công tác QTNL của Công ty. 66

1. Thực hiện công tác hoạch định nguồn nhân sự như một kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn của công ty cổ phần may Phú Thọ : 66

2. Tuyển dụng đúng người vào đúng vị trí công việc. 66

3. Thường xuyên kiểm tra tay nghề của cán bộ công nhân viên theo định kỳ để xác định được chất lượng từng cá nhân, từ đó lên kế hoạch đào tạo và bổ xung một cách kịp thời. 69

4.Tiến hành thực hiện chuyên môn hoá trong khâu sản xuất, quản lý và sử dụng bằng cách phân chia các bước công việc 69

5. Sử dụng cách thức trả lương phù hợp để khuyến khích người lao động. 70

6. Sử dụng các hình thức thưởng phạt và kỷ luật kịp thời để khuyến khích và răn đe người lao động. 73

6.1 Thưởng tiết kiệm vật tư,nguyên vật liệu. 74

6.2 Thưởng cho việc hạn chế số phế phẩm, phế liệu: 75

6.3 Áp dụng hình thức lương cộng với thưởng cho thâm niên công tác. 76

7. Tạo ra môi trường làm việc tốt cho người lao động. 78

8. Thực hiện tốt an toàn cho người lao động và các nghĩa vụ trong việc sử dụng lao động đối với xã hội. 79

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY