Chuyên đề Những giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty dịch vụ thương mại - Bộ Thương mại

MỤC LỤC  Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2 I. Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm 2 1. Khái niệm tiêu thụ 2 2. ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3 II. Những nội dung cơ bản của quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp 7 1. Điều tra đánh giá nhu cầu thị trường 7 2. Tìm kiếm khách hàng 8 3. Xác định giá bán trên thị trường xây dựng chính sách giá 9 4. Thiết lập các đại lý tiêu thụ 10 5. Thương lượng đàm phán 11 6. Giao nhận sản phẩm 11 7. Các dịch vụ trong quá trình tiêu thụ 12 III. Ảnh hưởng của môi trường Marketing đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 13 1. Môi trường vi mô 14 2. Môi trường vĩ mô 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TRASERCO 16 I. Tổng quan về Công ty 16 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16 2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty TSC 18 II. Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ hàng hoá dịch vụ của Công ty TSC 24 1. Doanh thu 26 2. Lợi nhuận 27 3. Đánh giá công tác tiêu thụ tại Công ty TSC 42 III. Tình hình công tác Marketing tại Công ty dịch vụ thương mại TSC 45 1. Xây dựng chính sách sản phẩm cho Công ty 45 2. Xây dựng chính sách giá cả 47 3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản xuất 49 4. Xây dựng chính sách quảng cáo, khuyến mại 53 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VÀ THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TSC 55 1. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường 55 2. Tổ chức lại và ổn định bộ máy - nâng cao trình độ phục vụ khách hàng cho cán bộ công nhân viên 56 3. Đẩy mạnh khai thác khách hàng mở rộng thị trường 57 4. Thực hiện các biện pháp chung về quản lý kinh doanh dịch vụ thương mại 59 5. Tăng cường các hoạt động yểm trợ tiêu thụ sản phẩm 61 6. Một số đề xuất và kiến nghị 63 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG MARKETING ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2

I. Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm 2

1. Khái niệm tiêu thụ 2

2. ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

II. Những nội dung cơ bản của quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp 7

1. Điều tra đánh giá nhu cầu thị trường 7

2. Tìm kiếm khách hàng 8

3. Xác định giá bán trên thị trường xây dựng chính sách giá 9

4. Thiết lập các đại lý tiêu thụ 10

5. Thương lượng đàm phán 11

6. Giao nhận sản phẩm 11

7. Các dịch vụ trong quá trình tiêu thụ 12

III. Ảnh hưởng của môi trường Marketing đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 13

1. Môi trường vi mô 14

2. Môi trường vĩ mô 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TRASERCO 16

I. Tổng quan về Công ty 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16

2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty TSC 18

II. Phân tích thực trạng công tác tiêu thụ hàng hoá dịch vụ của Công ty TSC 24

1. Doanh thu 26

2. Lợi nhuận 27

3. Đánh giá công tác tiêu thụ tại Công ty TSC 42

III. Tình hình công tác Marketing tại Công ty dịch vụ thương mại TSC 45

1. Xây dựng chính sách sản phẩm cho Công ty 45

2. Xây dựng chính sách giá cả 47

3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản xuất 49

4. Xây dựng chính sách quảng cáo, khuyến mại 53

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VÀ THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TSC 55

1. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường 55

2. Tổ chức lại và ổn định bộ máy - nâng cao trình độ phục vụ khách hàng cho cán bộ công nhân viên 56

3. Đẩy mạnh khai thác khách hàng mở rộng thị trường 57

4. Thực hiện các biện pháp chung về quản lý kinh doanh dịch vụ thương mại 59

5. Tăng cường các hoạt động yểm trợ tiêu thụ sản phẩm 61

6. Một số đề xuất và kiến nghị 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY