Chuyên đề Nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 9

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 9

1.1.1 Chức năng của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 11

1.1.2 Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 11

1.1.3 Các nhiệm vụ ưu tiên mang tính đột phá và mối quan hệ hợp tác 13

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 13

1.3 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 19

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 21

2.1 Khái niệm về thông tin, thông tin kinh tế, nguồn lực thông tin, nguồn lực thông tin kinh tế 21

2.2 Vai trò của nguồn lực thông tin kinh tế trong xã hội hiện đại. 25

2.3 Điều tra về nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 30

2.3.1 Nội dung của nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 30

2.3.2 Loại hình nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 36

- Sách. 37

- Tạp chí. 40

- Cơ sở dữ liệu. 42

- Tài liệu không công bố. 44

- Tổng luận, tổng quan. 46

- Tài liệu điện tử. 47

2.4 Phân tích và đánh giá hiệu quả phục vụ nguồn lực thông tin kinh tế cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 48

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NGUỒN LỰC

THÔNG TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 53

3.1 Đẩy mạnh công tác bổ sung các nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 54

3.2 Cụ thể hóa hướng phát triển nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 55

3.3 Tăng cường ngân sách nhà nước và kinh phí của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin kinh tế 56

3.4 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông tin ở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 57

3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế 58

3.6 Tin học hoá nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 60

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY