Chuyên đề Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải xây dựng tại thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về quản lý chất thải xây dựng 4

I. Một số vấn đề chung về quản lý chất thải xây dựng 4

1. Khái niệm và phân loại chất thải 4

2. Nguồn gốc phát sinh 5

3. Công tác quản lý chất thải 7

II. Quản lý chất thải xây dựng 17

1. Khái niệm chất thải xây dựng 17

2. Đặc điểm và thành phần của chất thải xây dựng 17

3. Ảnh hưởng của chất thải xây dựng đến môi trường đô thị 18

4. Nội dung công tác quản lý chất thải xây dựng 20

5. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý chất thải

xây dựng 21

Chương II: Thực trạng quản lý chất thải xây dựng ở Thành phố Hà Nội 26

I. Áp lực của sự phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường đô thị ở Hà Nội 26

1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian qua 26

2. Ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường đô thị

ở Hà Nội 30

3. Công tác quản lý chất thải ở Hà Nội trong thời gian qua 32

II. Thực trạng quản lý chất thải xây dựng ở Hà Nội trong thời gian qua 41

1. Tình hình hoạt động trật tự xây dựng ở Hà Nội hiện nay 41

2. Các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề quản lý chất thải

3. xây dựng 47

4. Công tác quản lý chất thải xây dựng ở Thành phố Hà Nội 49

5. Những hạn chế trong công tác quản lý chất thải xây dựng ở

Thành phố Hà Nội 53

Chương III: Đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải xây dựng cho

Thành phố Hà Nội 57

I. Dự báo khối lượng chất thải xây dựng phát sinh 57

II. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả chất thải xây dựng

cho Thành phố Hà Nội 59

1. Về cơ chế quản lý 59

2. Về công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý 61

3. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng 64

4. Nâng cao năng lực của các Đơn vị quản lý môi trường 64

5. Xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường 66

III. Một số kiến nghị 66

1. Kiến nghị với Nhà nước, các cấp chính quyền Thành phố 66

2. Kiến nghị với các tổ chức xã hội của Thành phố 68

Kết luận 69

Tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY