Chuyên đề Nghiên cứu thống kê về tình hình phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta giai đoạn 1996-2000

MỤC LỤC

Trang

chương I 3

khái quát về tình hình phát triển và vai trò của công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta 3

I>tổng quan về tình hình phát triển công nghiệp ngoài quốc ở nước ta. 3

II>Quan niệm, các hình thức kinh tế và những đặc điểm cơ bản của công nghiệp ngoài quốc doanh. 7

1) Quan niệm về công nghiệp ngoài quốc doanh. 7

2>Các hình thức tổ chức kinh doanh của công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay. 9

a)Kinh tế tập thể. 9

b)Kinh tế tư nhân. 11

c>Kinh tế hỗn hợp. 12

d>Kinh tế cá thể. 13

3>Những đặc điểm cơ bản của công nghiệp ngoài quốc doanh hiện na 14

III> Vai trò của công nghiệp ngoài quốc doanh hiện ở nước ta. 17

chương II 23

thực trạng và một số chỉ tiêu, phương pháp lựa chọn để phân tích tình hình phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh 23

I>Thực trạng của công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta. 23

1>Thực trạng. 23

a>Những thành tựu chính. 23

2>Những hạn chế và nguyên nhân cơ bản. 26

II. một số chỉ tiêu phân tích tình hình phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh. 29

1.Cơ sở sản xuất: 29

2. Lao động. 29

3. Giá trị sản xuất công nghiệp. 29

a.Doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ. 29

4. Giá trị tăng thêm: 30

5. Chỉ tiêu tài sản cố định. 31

III. Lựa chọn một số một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sản xuất doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 31

1.Lý luận chung về phân tích thống kê. 31

1.1Khái niệm về phân tích thống kê. 31

1.2 Những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê. 32

Trang

2.Lựa chọn các phương pháp phân tích thống kê. 33

2.1. phương pháp phân tích so sánh. 33

2.2. Phương pháp phân tổ. 34

2.3. Phương pháp chỉ số. 36

2.4. Phương pháp dãy số thời gian. 37

Chương III 42

Phân tích thực trạng và một số giải pháp cho việc phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh 42

I> Phân tích thực trạng công nghiệp ngoài quốc doanh việt nam thời kỳ 95-2000. 42

1.Tình hình tăng trưởng kết quả sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. 42

1.1.Quy mô và tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất. 42

theo thành phần kinh tế 45

2.Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sử dụng nguồn lực. 49

2.1. Quy mô và tốc độ tăng cơ sở sản xuất. 49

2.2. Qui mô và tốc độ tăng trưởng của lao động. 53

2.3. Nguồn vốn và tài sản cố định. 56

a)Nguồn vốn của sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. 56

a) Giá trị tài sản cố định của sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 58

3.Cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp NQD thời kỳ 96-2000 61

3.1.Cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các thành phần kinh tế. 61

a) Cơ cấu giá trị sản xuất. 61

b) Cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu theo một số chỉ tiêu quan trọng khác. 62

4.Hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực. 64

4.1. Năng suất lao động. 64

4.2. Mức trang bị tài sản cố định (). 66

4.3. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 67

5. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh năm 2002 và 2003. 69

5.1. Dự báo dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân. 69

5.2.Dư đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình. 70

II> Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta. 71

1) Tích cực huy động vốn trong dân kết hợp với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. 71

Trang

2. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệp ngoài quốc doanh áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại. 74

3. Phát triển thị trường đồng bộ, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh. 76

4. Hỗ trợ đào tạo các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và lao động có tay nghề cao. 81

5. Tăng cường quản lý nhà nước đối vớid công nghiệp ngoài quốc doanh. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY