Chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố khách hàng và nhà cung cấp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tại công ty Đông Đô – Bộ quốc phòng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 11.1. Tính cấp thiết của đề tài 11.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 21.3. Các mục tiêu nghiên cứu 21.4. Phạm vi nghiên cứu 21.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 31.5.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 31.5.2. Phân định lí thuyết về ảnh hưởng yếu tố khách hàng và nhà cung cấp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị 41.5.2.1. Ảnh hưởng của khách hàng 41.5.2.2. Ảnh hưởng nhà cung cấp 8CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ – BQP 112.1. Phương pháp nghiên cứu 112.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 112.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 122.2. Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng của yếu tố khách hàng, nhà cung cấp đến công tác quản trị ở Công ty. 132.2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Đông Đô – BQP 132.2.1.1. Sự hình thành và phát triển 132.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 142.2.1.3. Khái quát về kết quả kinh doanh 152.3. Phân tích dữ liệu sơ cấp 162.3.1. Ảnh hưởng của khách hàng 162.3.2. Ảnh hưởng của nhà cung cấp 192.4. Phân tích dữ liệu thứ cấp 212.4.1. Ảnh hưởng của khách hàng 212.4.2. Ảnh hưởng của nhà cung cấp 22CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ – BQP DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP 243.1.Nhận xét 243.1.1. Ưu điểm 243.1.1.1. Trong quan hệ với khách hàng 243.1.1.2. Trong quan hệ với nhà cung cấp 243.1.2. Nhược điểm 253.1.2.1. Trong quan hệ với khách hàng 253.1.2.2. Trong quan hệ với nhà cung ứng 253.2. Một số đề xuất hoàn thiện công tác quản trị ở công ty Đông Đô – BQP trước ảnh hưởng của yếu tố khách hàng và nhà cung cấp. 263.2.1. Phân tích đánh giá thị trường và khách hàng 263.2.2. Nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên 263.2.3. Xây dựng chiến lược nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa 273.2.4. Đẩy mạnh mối quan hệ với nhà cung cấp 283.2.5. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhà cung cấp 28

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu 2

1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 3

1.5.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 3

1.5.2. Phân định lí thuyết về ảnh hưởng yếu tố khách hàng và nhà cung cấp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị 4

1.5.2.1. Ảnh hưởng của khách hàng 4

1.5.2.2. Ảnh hưởng nhà cung cấp 8

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ – BQP 11

2.1. Phương pháp nghiên cứu 11

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 11

2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 12

2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng của yếu tố khách hàng, nhà cung cấp đến công tác quản trị ở Công ty. 13

2.2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Đông Đô – BQP 13

2.2.1.1. Sự hình thành và phát triển 13

2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 14

2.2.1.3. Khái quát về kết quả kinh doanh 15

2.3. Phân tích dữ liệu sơ cấp 16

2.3.1. Ảnh hưởng của khách hàng 16

2.3.2. Ảnh hưởng của nhà cung cấp 19

2.4. Phân tích dữ liệu thứ cấp 21

2.4.1. Ảnh hưởng của khách hàng 21

2.4.2. Ảnh hưởng của nhà cung cấp 22

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ – BQP DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP 24

3.1.Nhận xét 24

3.1.1. Ưu điểm 24

3.1.1.1. Trong quan hệ với khách hàng 24

3.1.1.2. Trong quan hệ với nhà cung cấp 24

3.1.2. Nhược điểm 25

3.1.2.1. Trong quan hệ với khách hàng 25

3.1.2.2. Trong quan hệ với nhà cung ứng 25

3.2. Một số đề xuất hoàn thiện công tác quản trị ở công ty Đông Đô – BQP trước ảnh hưởng của yếu tố khách hàng và nhà cung cấp. 26

3.2.1. Phân tích đánh giá thị trường và khách hàng 26

3.2.2. Nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên 26

3.2.3. Xây dựng chiến lược nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa 27

3.2.4. Đẩy mạnh mối quan hệ với nhà cung cấp 28

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhà cung cấp 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY