Chuyên đề Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của 1 doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. 3

I, Hội nhập kinh tế quốc tế và sự cần thíêt phải nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 3

1. Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2006. 3

2. Những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. 7

II. Khả năng cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 10

1. Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của 1 doanh nghiệp 10

1.1 Khái niệm cạnh tranh 10

1.2 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: 13

2. Các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14

3. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp 17

3.1 Đối với doanh nghiệp 17

3.2 Đối với người tiêu dùng 18

3.3 Đối với nền kinh tế 18

III, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone nói riêng 19

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh nói chung 19

1.1 Các nhân tố thuộc về doanh ngiệp 19

1.2 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 25

1.3 Các yếu tố cạnh tranh thuộc nội bộ ngành: 28

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone nói riêng 29

Chương II: Thực trạng khả năng cạnh tranh hiện nay của công ty thông tin di động VMS MobiFone 32

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty thông tin di động VMS MobiFone và khả năng cạnh tranh của công ty qua các thời kỳ 32

1. Khái quát quá trình phát triển của công ty thông tin di động VMS MobiFone 32

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 35

1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông tin di động VMS MobiFone năm 2006 43

2, Khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone qua các thời kỳ 55

2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone 55

2.2 Khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone qua các thời kỳ 59

2.3 Về lợi nhuận 64

2.4 Nộp ngân sách Nhà nước: 65

2.5 Tổng số lao động: 66

2.6 Phát triển mạng lưới 66

2.7 Về thị phần MobiFone và thương hiệu MobiFone 67

II, Thực trạng khả năng cạnh tranh hiện nay của công ty thông tin di động VMS MobiFone 68

1. Đánh giá các đổi thủ chính của công ty thông tin di động VMS MobiFone trên thị trường 68

2. Khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone hiện nay 77

III, Đánh giá chung qua nghiên cứu khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone 79

1. Những kết quả đạt đựơc 79

2. Tồn tại và thách thức 80

Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS MobiFone 82

I. Xu hướng phát triển thị trường thông tin di động Việt Nam và phương hướng phát triển kinh doanh của công tin thông tin di động VMS MobiFone 82

1. Xu hướng phát triển thị trường thông tin di động Việt Nam trong thời gian tới 82

1.1 Dự báo về sự phát triển của thị trường thông tin di động Việt Nam 82

1.2 Định hướng phất triển của ngành bưu chính Viễn thông Việt Nam 84

2. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty thông tin di động VMS MobiFone trong thời gian tới. 86

II. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty VMS MobiFone 93

1. Duy trì củng cố vị trí dẫn đầu 93

2. Giải pháp về chính sách giá cả sản phẩm 99

3.Thực hiện đa dạng hoá các hình thức khuyến mại, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng các dịch vụ cộng thêm 100

4.Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu MobiFone 103

5.Các biện pháp phòng ngừa rủi ro. 104

Kết luận 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY