Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 3

1. Tính cấp thiết của đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Phương pháp nghiên cứu 4

4. Phạm vi nghiên cứu 4

Chương I: 5

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔN SƠN 5

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.2. Giới thiệu về Công ty 7

1.3. Ngành nghề kinh doanh 8

1.4. Cơ cấu tổ chức 9

1.5. Đặc điểm lao động của công ty 11

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13

2.1. Các sản phẩm - dịch vụ chính 13

2.2. Quan hệ đối tác 15

2.3. Thị trường khách hàng 16

2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 19

2.5. Mục tiêu hoạt động của công ty 20

2.6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trong 05 năm gần đây 22

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 23

3.1. Báo cáo tài chính trong 05 năm (từ năm 2003 đến năm 2007) 23

3.2. Chỉ tiêu phản ánh thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp qua 05 năm tài chính 27

3.3. Tình hình công nợ 28

3.4 Thu nhập của người lao động 29

3.5. Thuế và các khoản phải nộp 30

3.6. Danh mục tài sản Công ty Côn Sơn tính đến thời điểm 31/12/2007 31

IV. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 31

Chương II: 33

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔN SƠN 33

I. THỰC TRẠNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 33

1.1. Cơ cấu vốn kinh doanh 33

1.2. Kết cấu vốn lưu động của công ty 36

1.3. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 40

1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 44

II. PHÂN TÍCH NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỐN LƯU ĐỘNG 46

2.1. Phân tích tiền mặt và các khoản tương đương tiền 46

2.2. Phân tích nhân tố khoản phải thu 49

2.3. Phân tích nhân tố hàng tồn kho 52

Chương III: 56

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔN SƠN 56

1. Hoàn thiện phương pháp xác định vốn lưu động 56

2. Nâng cao chất lượng công tác hoạch định tài chính và phân tích tài chính 57

3. Quản lý tốt tiền mặt 59

4. Quản lý tốt các khoản phải thu và đẩy nhanh thu hồi công nợ 62

5. Tăng cường công tác quản lý hàng hoá 63

6. Tăng cường huy động nguồn vốn 63

7. Phát triển trình độ quản lý và tạo động lực làm việc cho người lao động 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỦ TRƯỞNG 70

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY