Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

MỤC LỤC

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 1

1. Sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của công ty Dụng cụ cơ khí xuất khẩu 1

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 3

3. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu . 4

4. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng lao động của công ty. 8

4.1 Đặc điểm về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. 8

4.2 Đánh giá khái quát về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu. 11

4.3 Đặc điểm về lao động của công ty. 13

PHẦN II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 15

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 15

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu . 20

3. Đánh giá chung 32

1. Những kết quả đạt được 32

2. Những tồn tại và hạn chế 32

3. Nguyên nhân: 33

4. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty và định hướng phát triển của cộng ty trong thoeig gian tới 34

4.1.Về hoạt động sản xuất kinh doanh 34

4.2. Về hiệu quả sử dụng lao động 35

PHẦN III. MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CUK CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 37

1.Phân công và bố trí lao động hợp lý 37

2. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề 41

3.Cải thiện điều kiện lao động và xây dựng chế độ nghỉ ngơi hợp lý và cải thiện tình hình các hình thức thưởng theo năng suất và chất lượng sản phẩm. 43

4.Các biện pháp tạo động lực khuyến khích người lao động 45

4.1. Hoàn thành chính sách tiền lương và tiền thưởng 45

4.2. Hoàn thiện chế độ trợ cấp 46

4.3. Tích cực sử dụng các biện pháp kích thích tinh thần 47

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước về vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong công ty. 48

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY