Chuyên đề Nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

MỤC LỤCDanh mục sơ đồ, Bảng biểuLời Mở Đầu 1Chương I: Lý luận chung về kinh doanh vận tải biển và hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 4I. Kinh doanh vận tải biển. 41. Khái niệm vận tải biển. 42. Kinh doanh vận tải biển. 5II. Hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 71.Khái niệm và đặc điểm của hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 72. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 123. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 23Chương II Thực trạng hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 27I. Tổng quan về công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 271. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 272. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh cuả công ty. 283. Đặc điểm về lao động và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 304. Đặc điểm về tài chính của công ty. 335. Đặc điểm tàu biển của công ty 33II. Hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 341. Khái quát về hoạt động kinh doanh vận tải biển của công ty. 342. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty. 373. Các nỗ lực và biện pháp của công ty dã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển trong thời gian qua. 47III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 481. Những thành công và nguyên nhân 482. Những tồn tại hiệu quả kinh doanh vận tải biển và hạn chế cần khắc phục của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 49Chương III: Phương hướng và một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển tại công ty cổ Phần Vận tải Biển Bắc. 52I. Phương hướng phát triển kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 521. Định hướng chiến lược kinh doanh vận tải biển của công ty. 522. Các kế hoạch phát triển kinh doanh vận tải biển. 55II. Các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty. 561. Các giải pháp khắc phục khó khăn phát triển kinh doanh vận tải biển của công ty. 562. Các kiến nghị với cơ quan nhà nước để công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 59Kết luận 61Tài liệu tham khảo 62

MỤC LỤC

Danh mục sơ đồ, Bảng biểu

Lời Mở Đầu 1

Chương I: Lý luận chung về kinh doanh vận tải biển và

hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 4

I. Kinh doanh vận tải biển. 4

1. Khái niệm vận tải biển. 4

2. Kinh doanh vận tải biển. 5

II. Hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 7

1.Khái niệm và đặc điểm của hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 7

2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 12

3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 23

Chương II Thực trạng hiệu quả kinh doanh vận tải biển

của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 27

I. Tổng quan về công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 27

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần

vận tải Biển Bắc. 27

2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh cuả công ty. 28

3. Đặc điểm về lao động và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 30

4. Đặc điểm về tài chính của công ty. 33

5. Đặc điểm tàu biển của công ty 33

II. Hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần

vận tải Biển Bắc. 34

1. Khái quát về hoạt động kinh doanh vận tải biển của công ty. 34

2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh

vận tải biển của công ty. 37

3. Các nỗ lực và biện pháp của công ty dã góp phần nâng cao

hiệu quả kinh doanh vận tải biển trong thời gian qua. 47

III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty

cổ phần vận tải Biển Bắc. 48

1. Những thành công và nguyên nhân 48

2. Những tồn tại hiệu quả kinh doanh vận tải biển và hạn chế cần

khắc phục của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc. 49

Chương III: Phương hướng và một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển tại công ty cổ Phần

Vận tải Biển Bắc. 52

I. Phương hướng phát triển kinh doanh vận tải biển của công ty

cổ phần vận tải Biển Bắc. 52

1. Định hướng chiến lược kinh doanh vận tải biển của công ty. 52

2. Các kế hoạch phát triển kinh doanh vận tải biển. 55

II. Các giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả kinh doanh

vận tải biển của công ty. 56

1. Các giải pháp khắc phục khó khăn phát triển kinh doanh

vận tải biển của công ty. 56

2. Các kiến nghị với cơ quan nhà nước để công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải biển. 59

Kết luận 61

Tài liệu tham khảo 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY