Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của công ty dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu (Techsimex)

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP 3I.Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp 31. Bản chất, vai trò của XTHH 3II/Vai trò của xúc tiến hỗn hợp đối với hoạt động XNK . 151.Khái niệm, vai trò, đặc điểm của hoạt động XNK. 152. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong xuất nhập khẩu 233. Vai trò của XTHH trong kinh doanh XNK: 27 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 29I. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 291. Quá trình ra đời và các giai đoạn thay đổi hình thức pháp lý của Công ty 292. Hoạt động chính của doanh nghiệp và quá trình thay đổi bổ sung sản phẩm dịch vụ chủ yếu. 303.Cơ quan chủ quản và các quan hệ quản lý của Công ty: 314. Các hoạt động liên doanh liên kết của doanh nghiệp 31II. Thực trạng kinh doanh XNK của công ty. 33III. Thực trạng họat động XTHH. 391. Những mục tiêu chiến lược. 392. Các chương trình XTHH mà công ty đã thực hiện. 423. Sự phối hợp giữa chương trình XTHH và các biến số khác: 54 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 60I. Các căn cứ nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp 601 .Môi trường hoạt động kinh doanh XNK 602. Khả năng và nguồn vốn của công ty . 62II.Các giải pháp nhằm Hoàn thiện hoạt động XTHH trong lĩnh vực Xnk 631. Xây dựng hệ thống thông tin hoạt động có hiệu quả. 632. Nghiên cứu thị trường 653. Đầu tư nguồn lực và ngân sách 664. Cơ cấu các yếu tố và giải pháp từng công cụ 665.Các giải pháp Marketing phối hợp. 696.Các giải pháp chiến lược 70KẾT LUẬN 72

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP 3

I.Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp 3

1. Bản chất, vai trò của XTHH 3

II/Vai trò của xúc tiến hỗn hợp đối với hoạt động XNK . 15

1.Khái niệm, vai trò, đặc điểm của hoạt động XNK. 15

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong xuất nhập khẩu 23

3. Vai trò của XTHH trong kinh doanh XNK: 27

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 29

I. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 29

1. Quá trình ra đời và các giai đoạn thay đổi hình thức pháp lý của Công ty 29

2. Hoạt động chính của doanh nghiệp và quá trình thay đổi bổ sung sản phẩm dịch vụ chủ yếu. 30

3.Cơ quan chủ quản và các quan hệ quản lý của Công ty: 31

4. Các hoạt động liên doanh liên kết của doanh nghiệp 31

II. Thực trạng kinh doanh XNK của công ty. 33

III. Thực trạng họat động XTHH. 39

1. Những mục tiêu chiến lược. 39

2. Các chương trình XTHH mà công ty đã thực hiện. 42

3. Sự phối hợp giữa chương trình XTHH và các biến số khác: 54

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 60

I. Các căn cứ nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp 60

1 .Môi trường hoạt động kinh doanh XNK 60

2. Khả năng và nguồn vốn của công ty . 62

II.Các giải pháp nhằm Hoàn thiện hoạt động XTHH trong lĩnh vực Xnk 63

1. Xây dựng hệ thống thông tin hoạt động có hiệu quả. 63

2. Nghiên cứu thị trường 65

3. Đầu tư nguồn lực và ngân sách 66

4. Cơ cấu các yếu tố và giải pháp từng công cụ 66

5.Các giải pháp Marketing phối hợp. 69

6.Các giải pháp chiến lược 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY